Hoppa till sidans innehåll

Svensk Tennisrating


1991 publicerades den första svenska tennisrankingen. Vi gick då från vårt ­tidigare manuella handicap-system och införde Tennispoäng, som bygger på ett automatiserat databeräknat system där resultat från svenska sanktionerade ­tävlingar matas in och behandlas i en databas. Efter nästan trettio års användning vänder vi nu blad och inför Svensk Tennisrating.

 Informationen i broschyren går också att läsa nedan:

Avsnitt 1

 

Bakgrund och syfte

Förbundsmötet den 22 april 2017 i Båstad fastställdes ”Färdriktning Svensk Tennis 2020”, en gemensam plattform för förbundets, regionernas och klubbarnas verksamhet på längre sikt. Årsmötet antog också ”Färdplan 2017-2018” som styr tennisförbundets operativa arbete.

Färdriktning Svensk Tennis 2020 innehåller våra gemensamma grundpelare, däribland:

 • Vision: Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet
 • Värdering: Vi välkomnar alla
 • Värdering: Vi utgår från glädjen och utövarens perspektiv
 • Målsättning: Att tävlandet ökar, det vill säga att fler tävlar mer och att antalet tävlingspelare ökar i alla kategorier (2020)
 • Strategi: modernt och engagerande
 • Strategi: roligt att utöva

I Färdplan 2017-2018 fastställs uppgiften:

 • Förändrat rankingsystem
  ”Dagens sanktionerade tävlingar ser relativt likadana ut med åldersindelade lottningar. En konsekvens blir att spelnivån i klasserna varierar och många matcher blir ojämna. Detta vill SvTF råda bot på genom att införa ett system där spelarna istället delas in i klasser utifrån sin spelnivå och sina resultat. Klasstillhörigheten ger en indikation på spelarens nivå vilket blir vägledande i valet av tävlingar och också möjliggör spel mellan olika åldrar och kön.”
 • Målsättningen är att ”skapa förutsättningar för ett mer attraktivt tävlande på alla nivåer”.

Färdriktningen ger vägledning kring hur det nya systemet ska utformas:

 • ”En levande idrott, för livet, hela livet” innebär att ett intressant tävlingsutbud behöver erbjudas för alla åldrar.
 • ”Vi välkomnar alla” innebär att vi behöver ha ett system som är lätt att förstå och bli delaktig i, även för spelare som är nya och vill börja tävla.

Beslutad färdplan ger några direkta besked kring det nya systemet:

 • Rankingsystemet ska förändras (med andra ord inte vara snarlikt dagens system)
 • Spelare ska tilldelas en spelnivå utifrån resultat. Spelnivån blir vägledande i valet av tävlingar och möjliggör spel mellan olika åldrar och kön.
 • Tävlingsstrukturen behöver bli mer nivåbaserad och mindre åldersbaserad.

 

Avsnitt 2

 

Mål med Svensk Tennisrating

Ratingsystemets egentliga mål är att förändra tävlandet så att man i högre grad än i dag tävlar mot spelare som har en spelstyrka som motsvarar den man själv har. Det innebär roligare och jämnare matcher för alla. Vi ska inte gå ifrån åldersbaserade klasser, men på sikt ska tävlingsutbudet kunna vara jämbördigt mellan ålders- och nivåbaserade klasser.

Att skapa jämnare matcher och därmed göra tävlandet roligare är en bra grogrund för att öka antalet tävlingspelare på alla nivåer och i alla kategorier.

Övergångsperiod

Januari-april 2019 är en övergångsperiod. Då kommer alla parametrar som styr Svensk Tennisrating att fastställas. Fastställda bestämmelser för Svensk Tennisrating kommer att publiceras i god tid före den första nivåberäkningen i maj. Under övergångsperioden anmäler sig alla på sin Tennispoäng, januari 2019.

Skillnader mellan nuvarande system och Svensk Tennisrating

Svensk Tennisrating skiljer sig på några punkter mot det nuvarande poängsystemet.

 • Rörlighet: Svensk Tennisrating är ett mer snabbrörligt system än Tennispoängen. Det innebär att man efter en tävlingsperiod med goda resultat snabbt kan se en förändring. På samma sätt kommer också ratingen försämras vid mindre goda resultat.
 • Beräkningsgrunder: endast utfallet i den enskilda matchen påverkar vilken poäng/rating man får.
 • Publiceringsperioder: Nivåpublicering sker tre gånger per år (januari, maj, september). Därtill kommer man under året att kunna följa vilken riktning som spelaren är på väg, det vill säga hur matchresultaten påverkar sin egen rating. Frekvensen av denna ratinguppdatering ökar när systemet är i full drift. Januari-april blir övergångsperiod.
 • Förståelse/komplexitet: Svensk Tennisrating kommer att vara enklare att förstå.

 

Avsnitt 3

 

Innan vi går in på hur Svensk Tennisrating fungerar är dessa begrepp bra att känna till:

Nivå: Spelare delas in i sju olika nivåer där nivå 7 är startnivå och nivå 1 är Elit. En spelare med en rating 4,00-4,99 tillhör nivå 4 medan en spelare med rating 3,00-3,99 tillhör nivå 3 osv.
Rating: Det tal som spelare får efter varje spelperiod (jan-april, maj-augusti, september-december), baserad på matchpoäng delat med antal spelade matcher i perioden dock minst 8 matcher/period.
Head-to-head: En matchpoäng för respektive spelare i en match räknas ut. Matchpoängen baseras på spelarnas tennisrating och matchens utfall det vill säga vinst eller förlust.
Matchpoäng: Den poäng som spelarna tilldelas efter varje spelad singelmatch.

Vad är Svensk Tennisrating?

Det nya systemet är ett nivåbaserat system som består av sju olika nivåer. Nivå sju (7) är första nivån och nivå ett (1) är där de professionella spelarna håller till.

Tennisratingen är ett Head-to-head system. Det innebär att vi går från en beräkning som i många delar har tagit stor hänsyn till hur långt man går i tävlingarna till ett system där spelaren får poäng för varje match man spelar. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett vilken tävling eller omgång det är.

Svensk Tennisrating är ett snabbt system. Det går fort att förbättra sin rating eller nivå. Lika fort går det att försämra den. Allt beror på vilka resultat man gjort den senaste perioden. Det är viktigt att förstå vilka mekanismer som styr tennisratingen och varför spelarens rating förändras.

Tennisratingen är inte avsedd att vara en ”ranking” i den mening att spelarna placeras i en exakt spelstyrkeordning. Ratingen ska istället läsas som spelarens grupptillhörighet. Ratingen kommer att visas med heltal och decimaler på samtliga nivåer. Flera spelare kan alltså ha samma Tennisrating.

För de spelare som är intresserade av att mäta sig i spelstyrka mot andra spelare kommer våra ”race” att vara ett bättre mätvärde. ”Race” (eller tourer) är ett antal tävlingar som mynnar ut i en lista där man samlat poäng beroende på hur långt man går i tävlingen. Ett antal sådana race finns redan i form av Sommar- och Vintertouren och JSM Race 2019.

Uppdatering och presentation

Tennisratingen gäller från det år spelaren fyller 13 år. Nivån och ratingen för alla spelare med giltig tävlingslicens kommer att uppdateras tre gånger per år, i januari, maj och september. Därtill kommer spelaren under hela året att kunna följa sin resa genom uppdateringar av sin rating. Denna uppdatering är endast av intresse för att förstå och se åt vilket håll ens rating är på väg. Frekvensen av uppdateringar kommer att öka efter perioden januari-april 2019.

Vad händer i januari 2019?

I slutet av 2018 räknas den sista Tennispoängen fram baserat på de resultat som gjorts under året. Tennisratingen i januari 2019 visar vilken startrating spelaren har när den nya Tennisratingen beräknas i maj 2019.

För januari-april (period 1) 2019 används den framräknade Tennispoängen för januari 2019 för spelordning i seriespel, ”cut-off” och seedning.

Konverteringen från Tennispoäng till Startratingen i januari bygger på tre fundament:

 • Ett antal spelare per nivå utifrån ett spelstyrkeförhållande. (se tabell 1)
 • Behålla den inbördes ordningen efter framräknad Tennispoäng januari 2019 inom respektive åldersgrupp.
 • Omräkning av veterangruppernas poäng så att spelstyrkenivån gentemot senior- och juniorgrupperna stämmer bättre överens med verkligheten. Omräkningsfaktorn beräknas på den del av spelarens Tennispoäng som överstiger 50,00 poäng. (se tabell 2)

 

Vad händer i maj 2019?

I maj sker förändringen! Då beräknas resultat gjorda januari-april med hjälp av den startrating som man fått i januari och i maj presenteras den första framräknade Tennisratingen med nivåer.

Under sommarperioden kommer tävlingar med nivåbaserade klasser att komma igång. Nivåer och ratingen i september 2019 kommer att bli en bra test på hur väl Tennisratingen fungerar. När vi använt systemet i ett år (januari 2020) kommer det att utvärderas och finjusteras.

Hur räknas nivån och ratingen ut?

I ett Head-to-head system får man poäng beroende på vilken motståndare man möter. I Svensk Tennisrating utgår vi ifrån att man får motståndarens rating -1 vid vinst och motståndarens rating + 1 vid förlust. Notera att faktorn +/- 1 kan vara olika beroende på vilken nivå du spelar på men i nedanstående exempel utgår vi ifrån grundfaktorn +/-1.

Inom varje nivå (7-1) får spelarna en tennisrating bestående av ett heltal med decimaler. Denna rating Ligger till grund för nedanstående exempel.

För varje spelperiod (januari-april, maj-augusti, september-december) beräknas spelarens resultat. Den nivå/spelarens rating som räknas fram gäller kommande spelperiod.

Detaljerade bestämmelser om beräkningsfaktorerna för Svensk Tennisrating kommer att publiceras så snart de är slutgiltigt fastställda.

Matchpoäng

Varje spelare får en matchpoäng för varje spelad match som grundar sig på:
• Vinst = motståndarens rating -1 (dock aldrig sämre än sin egen rating)
• Förlust = motståndarens rating +1 (dock aldrig bättre än sin egen rating)

Minsta antalet matcher per period ska vara åtta (8). Beräkningen grundar sig på minsta antalet matcher per period alternativt på det faktiska antal matcher som spelats under perioden.

Se nedan beräkningsexempel för matchpoäng.

Matchpoäng – räkneexempel 1
Spelare A (6,38) vinner mot Spelare B (5,66)
=
Spelare A får för vinsten Spelare B:s rating 5,66 - 1 = 4,66
Spelare B får för förlusten Spelare A:s rating 6,38 + 1 = 7,38

Matchpoäng – räkneexempel 2
Spelare C (5,66) vinner mot Spelare D (6,38)
=
Spelare C får för vinsten Spelare D:s rating 6,38 - 1 = 5,38
Spelare D får för förlusten Spelare C:s rating 5,66 + 1 = 6,66

Matchpoäng – räkneexempel 3
Spelare E (4,16) vinner mot Spelare F (5,55)
=
Spelare E får för vinsten Spelare F:s rating 5,55 – 1 = 4,55. Eftersom matchpoängen är sämre än Spelare E:s nuvarande rating får Spelare E sin egen poäng 4,16.
Spelare F får för förlusten Spelare E:s rating 4,16 + 1 = 5,16. Eftersom matchpoängen är bättre än Spelare F:s nuvarande rating får Spelare F sin egen poäng 5,55.


Var kan jag se den nya Tennisratingen?

Under övergångsperioden i januari – april 2019 visas spelarnas Tennispoängen och alla nya Tennisrating på Tennissök. Efterhand kommer Tennisratingen presenteras enbart på Tävling Online

Vad händer med dubbelresultaten?

Vi kommer på sikt även räkna med dubbelresultaten. Fram tills vi har en riktigt bra form för det kommer endast singelresultat att räknas. Planen är att 2020 ha en separat dubbelrating.

Vilka internationella resultat räknas?

Spelare med placering på internationella rankinglistor (ATP, WTA, ITF World Tennis Ranking, ITF Seniors, ITF Juniors och Tennis Europe Tour 14 och 16) kommer att få tillgodoräkna sig dessa resultat enligt en speciell tabell där man utgår från spelarens rankingplacering och tävlingsaktivitet. Mer detaljer kommer att framgå av bestämmelserna.

Nya tävlingsformer

Hur en tävling uppfattas av deltagarna kan skifta och det finns inget datasystem som löser de problem som tävlandet ibland innefattar. Däremot öppnar Svensk Tennisrating för nya tävlingsformer. Systemet inbjuder till gruppspel, tröstturneringar och matcher mellan åldersgrupper och kön. Det kan bjudas in till klasser för spelare inom speciella nivåer. Exempelvis kan man bjuda in till en Herrsingel där en klass riktar sig till spelare inom en viss nivå (t.ex. nivå 1-4) och en annan klass som inte får ha en lägre/bättre nivå än den man väljer (t.ex. max nivå 5).

Mer information om nya tävlingsformer och klassindelning kommer inför sommarens tävlingsperiod.

 

Avsnitt 4


Frågor och svar

Inledning

Svenska Tennisförbundets årsmöte 2017 har beslutat om att införa ett nytt system för beräkning av tennispoäng/rating/ranking. Med utgångspunkt från det som angivits i ”Färdriktning för Svensk Tennis 2020” och ”Färdplan 2017-2018” har ett nytt system tagits fram – Svensk Tennisrating. Systemet har presenterats och godkänts av Svenska Tennisförbundets styrelse.

Det finns inget rankingsystem i världen som inte har både sina påhejare och kritiker. Alla system har svagheter och styrkor och alla byten av system påverkar individen olika. Svensk Tennisrating kommer att utvärderas under resans gång och givetvis finjusteras. Det kommer, med all säkerhet, att finnas barnsjukdomar som måste rättas till.

Nedan följer frågor och svar kring Svensk Tennisrating. För ytterligare information se vår film och broschyr om Svensk Tennisrating.


Är reglerna för Svensk Tennisrating fastställda?

Ja, reglerna är fastställda. Däremot kan det tas beslut om att detaljjustera vissa delar under 2019.


Kan det vara aktuellt att göra vidare förändringar av systemet?

Ja! Det är svårt att förutse hur alla delar i Svensk Tennisrating kommer att utveckla sig. Utvärderingar och erfarenheter kommer att ligga till grund för eventuella förändringar.


Varför väljer ni att skapa ett eget system istället för att använda ett redan befintligt, t ex UTR?

Vi vill ha ett system som vi själva kontrollerar och kan utveckla. Andra system använder sig av formler och programkod som inte är öppna för allmänheten. Med externa system så har vi ingen möjlighet att påverka utvecklingen och göra eventuella förändringar. Andra faktorer som vi vill styra och kontrollera noga är våra databaser. I synnerhet efter att den nya GDPR-lagen har tagits i bruk. Vi behöver även tänka på att våra databaser och rankingsystem på ett effektivt sätt måste integreras med våra tävlingssystem. I dagsläget erbjuder inte alla externa system några integrationslösningar/tävlingssystem.


Från och med när införs Svensk Tennisrating?

Svensk Tennisrating införs och beräknas för alla tävlingar från och med januari 2019. Brytpunkten för tävlingar som beräknas för perioden september-december är söndagen i vecka 48. Detta innebär att tävlingar som påbörjas eller avslutas senare än denna datumen tillhör perioden januari-april. Den första beräknade ratingen publiceras i början av maj.


Kommer Svensk Tennisrating att beräknas retroaktivt, dvs. för tävlingar som har spelats under 2018?

Nej, vi har valt att ta Svensk Tennisrating i bruk från januari 2019 vilket är vid den tidpunkt som vi har informerat om det nya systemet. Att införa ett nytt system retroaktivt skulle innebära att spelare inte på förhand skulle vara medvetna om rådande förutsättningar för beräkning av tennispoäng/tennisrating.


Från vilken ålder får man Svensk Tennisrating?

Svensk Tennisrating får man från det år man fyller 13 år. Detta innebär att man får en rating ett år tidigare än i gamla systemet. Spelare får därmed en rating samma år som det blir möjligt att delta i internationella Tennis Europé-tävlingar för 14 år och yngre.


Varför får inte spelare som är 12 år och yngre någon rating?

Rankinglistor för barn upp till 12 år skall inte finnas. Detta ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer/anvisningar för barn- och ungdomsidrott.


Vad innebär förändringen av att man får rating ett år tidigare (13 år) än vad man fick i gamla systemet (14 år)?

Övergångsåret 2019 kommer att skilja sig i förhållande till 2020 och framåt. I januari 2019 så kommer samtliga spelare som fyller 13 och 14 år att starta på ingångsnivån 7. Från och med 2020 så kommer det endast vara spelare som fyller 13 år som startar på ingångsnivån 7.


Vad händer när man möter spelare som är 12 år och yngre?

Ratingen beräknas inte i matcher där någon av spelarna är 12 år och yngre. Detta innebär att det inte delas ut matchpoäng i en match mellan en 14-åring och en 12-åring. Däremot beräknas poäng som vanligt om en 14-åring möter en 13-åring.


Startar alla 13-åringar på samma nivå?

Ja, samtliga spelare som blir 13 år startar på nivå 7. Vi är medvetna om att spelnivån och tävlingserfarenheten skiljer sig åt mellan olika spelare. Vi anser samtidigt att spelare fram till 13 års ålder inte skall rangordnas. Svensk Tennisrating innebär att spelare snabbare än tidigare kan förflytta sig i systemet. Spelarnas faktiska resultat kommer därmed att ha en mycket snabb påverkan på framtida rating.


Hur ofta kommer ratingen att uppdateras?

Ratingen som används för seedningar och ordningsföljd i tävlingar kommer att uppdateras tre gånger per år, precis som tidigare. Uppdateringar görs 1 januari, 1 maj och 1 september. Detta innebär att beräkningarna av matchpoäng grundar sig på den rating man har vid dessa tre tillfällen.

Beräkning av matchpoäng och förändringstrender för ratingen kommer att göras oftare. Publiceringsintervallerna för detta är inte fastställda.


Varför uppdateras inte ratingen oftare?

Spelarens rating kommer att användas som riktlinje för vilka tävlingar man skall anmäla sig till. Eftersom spelarens rating är statisk under en fyramånadersperiod så blir det enklare att göra en bra tävlingsplanering.


Hur beräknas w.o.-matcher?

W.o.-matcher kommer att beräknas på samma sätt som om matchen hade spelats.


Vad händer om man inte spelar minst en match under en period?

Spelare som är inaktiva under en period kommer att höjas. Exempelvis kommer en spelare som har rating 5,6, efter en inaktiv fyramånadersperiod att få en högre rating, exempelvis 5,75 (exakt värde faststäl.


 

Varför används sju nivåer?

Vi bedömer att sju nivåer är ett lämpligt antal nivåer – med det antal spelare som finns idag - för att skapa balans mellan antal spelare och spelstyrkenivå. Nivåerna skapar möjligheter för att spela nivåbaserade klasser.


Kommer nivån på spelare att kunna jämföras mellan olika åldersklasser?

Ja, vi tror att nivån mellan spelare, oavsett ålder, skall vara jämförbar. Vid införandet av Svensk Tennisrating så har veteranerna fått en generell sänkning av poäng, då gamla rankingsystemet haft inbyggda inflationseffekter för veteraner. För att få framtida stabila ratingnivåer för alla spelare, oavsett åldersgrupp, så är det viktigt att fler nivåbaserade klasser (utan ålderskrav) arrangeras.


Kommer nivån på spelare att kunna jämföras mellan flickor/pojkar och damer/herrar?

Flickor/damer och pojkar/herrar presenteras var för sig i rating från 7-1. Generellt sett, så kommer pojkar/herrar, på exempelvis nivå 2, att ha en högre spelstyrka än motsvarande flickor/damer på nivå 2. För att flickor/pojkar och damer/herrar skall kunna spela samma klasser så krävs det en omvandling av rating mellan könen.

Exempelvis kan det vara så att en klass vänder sig till flickor/damer på nivå 3-2 och pojkar/herrar på nivå 4-3.

Framtida utvärderingar skall göras för att hitta spelformer och omvandlingsnivåer.


Vilken är den högsta/lägsta ratingen som en spelare kan få?

Spelares lägsta rating kommer i Svensk Tennisrating att vara 1,00. Ingångsnivån, dvs. nivån för nya spelare som går in i Svensk Tennisrating är 7,0.


Kan spelare få en högre rating än 7,0?

Ja, en spelare kan få en rating upp till 7,9. Även fortsättningsvis kommer ingångsnivån att vara 7,0 för alla nya spelare.


Hur många matcher beräknas för en period?

Alla matcher som spelas under en period ligger till grund för beräkningen. Dock är minsta antalet matcher per period åtta (8). Om en spelare spelar färre matcher än åtta så används den rating som spelaren hade vid ingången av perioden som grundpoäng.


Varför är minsta antalet matcher åtta?

Ett lägre minimikrav av antal matcher skulle kunna innebära att spelare med ett fåtal spelare matcher kan ta orealistiskt stora kliv genom nivåerna. Vi vill att förflyttningar i nivåer till stor del skall grunda sig på regelbundet tävlande och ett tillräckligt stort antal matchresultat.


Hur många spelare kommer att finnas på respektive nivå?

Ungefärligt antal spelare per nivå finns angivet på vår hemsida, www.tennis.se/rating. Det exakta antalet spelare beror från år till år på antalet spelare per åldersgrupp och antal spelare med licenser. Det beror även på hur spelare förflyttar sig mellan nivåerna. Antalet spelare kommer i framtiden även bero på vilken typ av tävlingar och klasser som skall vara ratinggrundande.


Kommer alla spelare, oavsett nivå, att få samma matchpoäng för vinster/förluster?

Nej, på de lägre nivåerna (1-3) kommer en lägre matchpoäng att delas ut. Dvs. vid vinst -> motståndarens rating -0,50, vid förlust -> motståndarens rating +0,50. Exakta matchpoäng är ännu inte fastställda men ju lägre nivå, desto mindre matchpoäng kommer att delas ut.


Vad händer om en spelares spelstyrka är avsevärt högre än den nivå man befinner sig på?

Spelare som uppenbart har en avsevärt bättre spelstyrka än den nivå man befinner sig på kommer med automatik att justeras i Svensk Tennisrating.

Exempelvis kan det handla om spelare som har gjort uppehåll i tävlingsspel eller väldigt spelstarka 13-åringar. Om det visar sig att en spelare har rating 7,0 men genom sina resultat hamnar på en avsevärt bättre rating (t ex 5,0) så kommer systemet i efterhand att räkna om alla resultat för den berörda spelaren som om spelaren från början haft rating 5,0. Denna funktion innebär att spelare som förlorar mot en uppenbart felplacerad motståndare inte får en orimlig matchpoäng.


Varför används Tennispoängen, inklusive dubbelbonus, vid konverteringen till Svensk Tennisrating den 1 januari 2019?

Vi anser att den totala Tennispoängen, inklusive dubbelbonus, speglar en spelares nivå även i singel. Tennispoängen har historiskt varit grunden för spelares rangordning och seedning i alla singelklasser. Genom att ta hänsyn till dubbelbonusen under hela 2018 så har dubbelspelet fått en betydelse för ingångsnivån till Svensk Tennisrating.

Vi planerar för att skapa en separat rating för dubbel med start 2020. Vi överväger att i den separata dubbelratingen ta hänsyn till alla dubbelresultat som görs från den 1 januari 2019.


 

Uppdaterad: 21 DEC 2018 08:09 Skribent: Svenska Tennisförbundet
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS