STADGAR

KAP  1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1 Ändamål

Svenska Tennisförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift:

att verka för tennissportens ut­veck­ling i Sverige,

att handlägga för tennissporten i Sverige gemensamma angelägen­heter samt

att främja och samordna svensk ten­nis i internationellt samman­hang

§2 Sammansättning 

Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet

§3 Tillhörighet

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe).

Förbundet skall följa dessa organi­sa­tioners stadgar.

§4 Organ

Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

Förbundets regionala organ är 7 st spe­cial­distriktsförbund (SDF).

§5

 A. Medlemskap i Förbundet

För förenings anslutning till För­bundet krävs att föreningen har tennis på sitt program, att den har förbundit sig att i sin idrotts­liga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF’s normalstadgar bygger, att föreningens namn inte är olämp­ligt, att föreningen omfattas av  minst 5 st medlemmar samt att föreningen har be­talat de avgifter förbundsmötet kan ha bestämt.

Förening som vill bli medlem i För­bundet kan skriftligen ansöka härom hos förbundsstyrel­sen. Ansökan skall göras på fastställt formulär och vara åtföljd av föreningens stadgar.

Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RF har godkänt föreningens namn. RF’s godkän­nande krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn.

Avslås ansökan om medlemskap skall föreningen underrättas därom samt om skälet därtill. Föreningen får över­klaga beslutet hos Riksidrotts­styrelsen (RS) enligt reglerna i RF’s stadgar.

B. Associering av organisation

Förbundsmötet kan, efter ansökan därom, besluta att associera organisation till Förbundet under förutsättning

att organisationens medlemmar består av föreningar eller medlemmar i föreningar anslutna till Förbundet

att organisationen enligt sina stadgar bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse med Förbundets

att organisationen erlägger den årliga avgift som förbundsmötet fastställer.

Organisation, som inte längre uppfyller dessa förutsättningar, förlorar automatiskt sin associering.

Associerad organisation äger rätt

att delta i förbundsmöte med en representant, som har rätt att yttra sig men ej att lägga förslag eller delta i beslut,

att delta i planeringskonferenser och motsvarande,

att på eget initiativ eller efter anmaning avge yttranden i frågor som berör organisationen.

§6 Förenings årsavgift mm

Förbundet skall föra ett officiellt register över alla föreningar och dess medlemmar. Detta register ligger till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter, vilka baseras på medlemstal. Förening är skyldig att inom föreskriven tid och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning. Förening skall inom föreskriven tid inbetala den eller de avgifter som förbundsmöte eller SDF-årsmöte fastställt.

Om avgiften bestämts att utgå per föreningsmedlem, erlägger förening, vars verksamhet icke enbart åsyftar tennisspelets utövande, avgift endast för de föreningsmedlemmar, som är anslutna till föreningens tennissektion eller eljest utövar tennisspel inom föreningen.

Underlåter förening att fullgöra sina skyldigheter betr. medlemsförteckning och årsavgift äger förbundsstyrelsen besluta, att förening och/eller dess medlemmar inte får delta i sanktionerade tävlingar eller sända ombud till förbundsmöte eller SDF-årsmöte.

Förbundsstyrelsen äger vidare enligt § 8 utesluta förening.

§7 Utträde ur Förbundet

Förening som önskar utträda ur För­bundet, skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrel­sen. Till sin anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag från det före­nings­möte där beslutet om utträde fat­tades.

Förening som inte har betalat år­sav­giften under två på varandra följande år, får anses ha begärt utträde ur Förbundet.

§Uteslutning ur Förbundet

Förbundsstyrelsen får utesluta för­ening om den – trots påmin­nelser – underlåter att följa vad som före­skrivits i RF’s eller Förbundets stadgar eller att rätta sig efter beslut som i veder­börlig ordning har fattas av RF, Förbundet eller SDF eller annars har påtagligt mot­arbetat Förbundets intressen.

Frågan om uteslutning får inte av­göras, förrän förening har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad föreningen skall göra, om den vill överklaga beslutet.

§9renings tillhörighet

Till Förbundet ansluten förening tillhör det SDF inom vars verksam­hets­område föreningens hemort är belägen.

§10 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

Förbundets och SDF’s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Förbundsstyrelsen och SDF-styrel­sens arbetsår omfattar tiden från för­bundsmötet resp SDF-mötet t o m nästpåföljande ordinarie förbunds­möte resp. SDF-möte.

§11 Stadgeändring och upplösning av Förbundet

För bifall till stadgeändring krävs beslut av ordinarie för­bundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För upplösning av Förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

Kap 5 som är Förbundets normalstadga för SDF, må på så sätt som anges i § 46 ändras av resp. SDF.

§12 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolk­ningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte förut­setts i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte el­ler avgörs i trängande fall av för­bundsstyrelsen. Sådan fråga som avgjorts av förbundsstyrelsen skall anmälas vid nästkommande förbundsmöte.

§13 Sammansättning av styrelse mm

SF och SDF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ  får  sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

§14 Hedersledamot

Förutvarande förbundsordförande, som på ett synnerligen för­tjänst­fullt sätt gagnat Förbundets verk­samhet, kan på för­bundsstyrelsens enhälliga förslag, utses av för­bundsmötet till hedersordförande i Förbundet. Förut­varande ledamot i styrelsen kan på samma grunder och på nyss angivet sätt utses till hedersledamot i förbundsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamot får närvara vid årsmötet samt vid förbundsstyrel­sens sammanträden och har därvid yttrande- men inte röst­rätt.

§15 Tillträde till tävling eller upp­visning

Ledamöter av vissa styrelser m fl äger fritt tillträde till tävling­ar, uppvisningar och övningar i tennis anordnade av förbundet, dess special­distriktsförbund eller före­ningar enligt följande bestämmel­ser:

 1. RF:s Ordförande och vice ordfö­rande, Riksidrotts­styrelsens och decharge­utskottets ledamöter samt ledamöterna i riksidrotts­nämnden och riksidrotts­för­bundets revisions­kom­mitté – till alla tävling­ar mm.
 2. Förbundets styrelseleda­möter och revisorer – till alla täv­lingar m.m.
 3. Innehavare av Förbundets förtjän­stplakett, av För­bundets eli­t­märke, av För­bundets särski­lda frikort samt elittäv­lingsle­dare och elitdomare enligt sär­skild legitimation – till alla tävlingar m.m. anord­nade av För­bundet.
 4. Specialdistriktsförbunden erhål­ler en fri biljett för varje påbörjat 1.000-tal medlemmar dock minst 2 bilj/SDF – till alla täv­lingar m.m. anordnade av För­bundet.
 5. Distriktsförbundsstyrelses leda­möter och distrikts­förbunds re­visorer – till alla tävlingar mm inom eget distrikt m.u.a. För­bundets arrangemang.
 6. Specialdistriktsförbunds­styrel­ses ledamöter och revisorer – till alla täv­lingar m.m. inom eget dis­trikt m.u.a. Förbun­dets arrangemang.

Legitimationskort för ovan under 1 och 5 nämnda ledamöter utfärdas av RS. Ovan nämnda kort, berättigande till fri entré, kan, då arrangör av ut­rymmes- eller annat skäl finner detta lämpligt, ersättas med bil­jetter, vilka efter kungörelse här­om på fram­ställning utlämnas i den mån så är möjligt, vid sådana till­fällen gäller icke nämnda kort.

§16 Mästerskapstävlingar och övriga av Förbundet sanktionerade tävlingar

Endast den som är medlem i till Förbundet ansluten förening, är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, får delta i SM- eller DM-tävling.

Förbundet äger, från tid till annan, rätt att besluta att lag i Elitserien/Div 1 samt övriga mästerskapstävlingar får innehålla utländska spelare som inte är kvalificerade att delta enligt ovan.

Tävling om RF’s mästerskapstecken skall kungöras i Förbundets offi­ciella kungörelseorgan.

I av Förbundet eller SDF sanktione­rade täv­lingar, äger endast medlem av före­ning, vilken fullgjort sina skyl­digheter enligt dessa stadgar rätt att delta.

I övrigt gäller för föreningen och dess medlemmar de täv­lings­regler och tävlingsbe­stämmelser som utfär­dats av Förbundet.

KAP 2: FÖRBUNDSMÖTET

§17 Allmänt

Förbundsmöte skall leda Förbundets verksamhet genom att utfärda rikt­linjer för verksam­heten, fastställa budget och långsiktiga hand­lings­program, utse förbundsstyrelse och tillse att denna fullgör sina upp­gifter.

§18 Ombud

Förbundsmötet består av ombud för Förbundets specialdi­str­ikts­för­bund.

 • Fler än 32 % av landets medlemmar inom regionen – 12 mandat
 • >=25 – <=32 % av landets medlemmar inom regionen – 10 mandat
 • >=14 – <25 % av landets medlemmar inom regionen – 8 mandat
 • >=4 – <14 % av landets medlemmar inom regionen – 6 mandat
 • Mindre än 4 % av landets medlemmar – 4 mandat

Det rekommenderas att regionstyrelserna fördelar hälften av sina mandat till klubbar i regionen.

Ombud skall vara medlem av till För­bundet ansluten förening. Ombud för specialdistrikts­förbund utses av specialdistrikts­förbunds års­möte. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

§19 Rösträtt

Varje ombud har en röst.

Förbundsstyrelsen skall årligen senast den 1 februari – med utgångspunkt från förhållandena den 31 december föregående år – upprätta röstlängd för

dels­ förbundsmötet upptagande antalet ombud för special­di­strikts­förbunden,

dels SDF-årsmötena upptagande de vid resp. årsmöte röstberättigade föreningarna och antalet medlemmar hos dessa enligt medlemsregistret.

SDF skall till Förbundet insända uppgift på utsedda ombud och eventuella suppleanter i så god tid att den är förbundet tillhanda senast två veckor före förbundsmötet.

§20 Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbör­lig kallelse deltar i mötet.

Yttrande- och förslagsrätt vid för­bundsmöte tillkommer – förutom om­buden – förbundssty­relsens leda­mö­ter, ledamöterna av valbe­redningen samt revisorerna.

Yttranderätt tillkommer RF’s repre­sen­tant, ledamöterna i Förbundets kommit­téer inom respektive kompe­tens­område, förening vid behandling av egen motion och de vid Förbundet anställda.

§21 Tidpunkt och kallelse till för­bunds­mötet

Förbundsmötet äger rum senast före april månads utgång varje år på dag och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till förbundsmöte sker senast två månader före mötet genom kungörelse i RF’s och Förbundets officiella kungörelse­organ och se­nast tre veckor före mötet genom brev till SDF.

Dagordning för mötet jämte för­bunds­styrelsens berättelse samt förbunds­styrelsens förslag (propo­sitioner) och inkomna motioner till förbunds­mötet – vilka skall vara åtföljda av styrel­sens yttrande och, om motionen kommer från före­ning, av SDF-styrel­sens yttrande – skall senast sju dagar före mötet sändas till SDF.

§22 Ärenden vid förbundsmötet

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av rös­tlängd för mötet på grundval av den av förbundssty­relsen upprät­tade röstlängden
 2. Fråga om mötets behöriga ut­ly­sande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets pro­tokoll samt två rösträkna­re
 6. Verksamhets­berättelse och årsredovisning för det gångna verksamhets- och räken­skapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för för­bundsstyrelsen
 9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner eller av reviso­rerna till mötet hänskjut­na frå­gor
 10. Behandling av motioner som se­nast den 15 januari har inkommit till förbundssty­relsen från dis­­triktsor­gan resp. Förbundets an­slutna föreningar
 11. Fastställande av plan för För­bundets verksamhet på längre sikt
 12. Fastställande av budget för det verksamhetsår då för­bundsmötet hålls och riktlinjer för näst­kom­man­de års budget
 13. Fastställande av eventuella avgifter från förening­arna till Förbundet och SDF för nästkommande verk­sam­hetsår
 14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan
 15. Val på ett år av förbundsord­förande tillika ordförande i förbundsstyrelsen
 16. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter
 17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
 18. Val på ett år av ordförande i Juridiska nämnden
 19. Val på två år av halva antalet ledamöter i Juridiska nämnden
 20. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet jämte erfor­derligt antal suppleanter
 21. Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valbered­ningen

Valbar enligt punkterna 15-21 är myndig i Sverige permanent bosatt person och medlem i förening som är ansluten till Förbundet. Leda­mot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revi­sorssuppleant eller som ledamot av Juridiska nämnden.

Fråga av ekonomisk art får före­tagas till avgörande endast om den finnes upptagen på dagordningen för mötet.

§23 Valberedning

Valberedningen består av fyra ledamöter; två kvinnor och två män, bland vilka förbundsmötet utser en att vara ordförande.

Valberedningen skall – med underrättelse om vilka styrelseledamöter samt ledamöter i Juridiska Nämnden som står i tur att avgå och vilka som avböjt åter – ge vid förbundsmötet representerade SDF och föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och Juridiska Nämnden skall vara förbundsmötets ombud tillhanda en vecka före mötet.

§24 Beslut och omröstning

Med undantag för ärende som anges i § 11 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Om­rös­t­ning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstbe­rättigad så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det för­slag som biträds av ordföranden, om denne är röstberät­tigad. Är denne inte röst­berättigad avgör lotten.

Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§25 Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte får av förbunds­styrelsen utlysas, när den så fin­ner nödvändigt. Möte får inte hål­las på dag när riksid­rottsmöte pågår.

Kallelse jämte dagordning för extra förbundsmöte skall senast tio dagar före mötet översändas till före­ningarna och SDF.

Vid extra förbundsmöte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

KAP 3: FÖRBUNDSSTYRELSEN

§26 Sammansättning

Förbundsstyrelsen – som är Förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat – skall bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter, och där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Styrelsen konstituerar sig på det sätt man finner lämpligt; dock skall styrelseledamot ej vara ord­förande i någon av styrelsens kom­mittéer.

§27 Sammanträden, kallelse, beslutsmäs­sig­het

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styrelsen har bestämt härom eller på framställ­ning av minst fem leda­möter.

Kallelse till sammanträde utsänds minst 14 dagar före detta.

Vid styrelsesammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst fem leda­möter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

Om ordföranden anser det vara nöd­vän­digt, får brådskande ärende avgöras per capsulam eller vid telefonsammanträde vilket skall protokollföras. Be­slut skall anmälas vid närmast följande sam­manträde.

Styrelsen får överlåta sin beslu­tande­rätt i vissa grupper av ären­den på ett verkställande utskott (VU) be­stående av ordfö­rande och högst tre ledamöter, som utses inom styrelsen, på kommitté, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Beslut som fattats med stöd av bemyn­digande enligt föregående stycke skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde

§28 Förbundsstyrelsens åligganden

Styrelsen åligger b.la. att

 1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbunds­mötets beslut samt verka för tennisid­rottens utveckling och utbred­ning inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata För­bundets intressen och härvid följa utveck­lingen inom tenni­sidrotten utomlands och delta i det inter­nationella samarbetet på denna idrotts område.
 2. övervaka efterlevnaden av RF’s stadgar och Förbundets stadgar och regler.
 3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer För­bundets verksamhet samt mark­nadsföra tennisidrotten hos myndigheter, massmedia och all­mänheten.
 4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och före­ningarna
 5. avge vederbörliga rapporter och yttranden
 6. upprätta förslag till budget och plan för Förbundets verk­samhet på kort och lång sikt samt be­reda ärende, som skall föreläg­gas förbundsmötet.
 7. tillse att av förbundsmöte fat­tat beslut verkställs så snart som möjligt
 8. handha och ansvara för Förbun­dets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka Förbundets ekonomi
 9. utse arrangör för Förbundets egna tävlingar och svara för deras genomförande enligt gäl­lande tävlingsregler.
 10. besluta om utdelning av För­bun­dets utmärkelser
 11. tillsätta Förbundets tjän­stemän och bestämma om organisa­tionen av Förbun­dets kansli
 12. enligt av RS utfärdade anvis­ningar pröva och avgöra fråga om anslut­ning av förening som med­lem i Förbundet och om uteslut­ning av förening ur Förbundet
 13. fortlöpande till RF anmäla nyanmälda och avförda före­ningar
 14. tillsätta för verksamheten er­forderliga kommittéer, fast­stäl­la instruktion för dessa och granska deras verk­samhet
 15. tillsätta Förbundets re­presentanter i styrelser och organ där Förbundet äger vara rep­resen­terat
 16. vid behov kalla specialdi­strikt­sförbunden till överläggningar
 17. handlägga löpande ärenden i övrigt; samt
 18. föra protokoll och erfor­derliga böcker.

§29 Juridiska nämnden

Juridiska Nämnden ska bestå av en ordförande som väljs för en tid av minst ett år samt fyra ytterligare ledamöter som väljs för två år. Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för en tid av två år.

§30 Prövningsrätt och böter

Juridiska Nämnden utövar prövningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Nämnden beslutar också i föreningsrättsliga ärenden enligt
15 kap. 1 § första stycket och 3 § 1 och 3 RF:s stadgar.

KAP 4: REVISION OCH REVISORER

§31

Förbundets verksamhet, förvaltning och räken­skaper revideras av minst en av förbundsmötet utsedd auktoriserad eller god­känd revisor med revisorsexamen.

Riksidrottsförbundet har efter anmälan rätt att utse ytterligare en auktoriserad revisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisor senast en månad före förbundsmötet. Handlingar­na skall efter verkställd revision jämte revisionsbe­rättelsen vara förbunds­styrelsen tillhanda senast 14 dagar före för­bundsmötet.

KAP 5: SPECIALDISTRIKTSFÖRBUNDEN

Svenska Tennisförbundets normalstadgar

§32 Ändamål

Förbundets SDF är Svenska Tennisförbundets regionala organ.

§33 Beslutande organ

SDF’s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

§34 Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mö­tet och extra SDF-möte är SDF’s högsta beslutande organ. SDF-möte består av ombud för SDF’s föreningar.  Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§35 Yttrande- och förslagsrätt mm

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, leda­mot av SDF-styrelsen, SDF’s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF’s, SF’s och DF’s represen­tanter, SDF’s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid SDF-möte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

§36 Kallelse mm

SDF-möte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som SDF-styrel­sen bestämmer.

Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kun­görelse i RF’s eller i SF’s eget officiella kun­görelseorgan senast två månader före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser, SDF- styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade förening­ar senast tio dagar före mötet.

§37 Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättats av SF-styrelsen enligt § 19. Förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Röste­talet får inte överstiga 1/5 av det vid mötet godkända sammanlagda röstetalet.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer föreningen rös­ternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

§38 Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ären­den förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrel­sen har upp­rättat för SDF
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets be­höriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två pro­tokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut;
  a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sist­förflutet verksamhetsår
  b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
  c) SDF’s revisorers berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
 9. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen
 10. Val av ordföran­de i SDF, til­lika ordförande i SDF-sty­relsen för en tid av ett år
 11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
 12. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
 13. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet
 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet
 16. Behandling av förslag till SDF’s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till SDF
 17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 38 § samt av SDF-styrelsens förslag.

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap. 1 § i RF’s stadgar.

§39 Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas av SDF-mötet skall vara SDF-styrel­sen tillhanda senast den 15 januari det året.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstbe­rättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§40 Beslut och omröstning

Med undantag för ärende som anges i § 11 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Om­rös­t­ning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstbe­rättigad så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det för­slag som biträds av ordföranden, om denne är röstberät­tigad. Är denne inte röst­berättigad avgör lotten.

Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§41 Extra SDF-möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under den tid då DF-möte pågår.

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast tio dagar före mötet.

§42 SDF-styrelses sammansättning, kallel­se, beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF’s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av kvinnor och män, varav en ordförande samt minst fyra övriga ledamöter, valda enligt 38 § 11 punkten. SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är när­va­rande.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid tele­fonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§43 SDF-styrelses åligganden

SDF-styrelsen skall

 1. Verkställa SDF-mötets beslut
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna före­ningar och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
 3. Handha tennisidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata tennisidrottens intressen
 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF’s och för­bundets bestämmelser
 5. Handha och ansvara för SDF’s medel
 6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte
 7. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF’s verksamhetsplan
 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysning­ar och yttranden
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap. RF’s stadgar
 10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF’s kansli samt i förekom­mande fall anställa SDF’s arbetstagare
 11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

§44 Revisorer och revision

SDF’s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor som väljs av SDF-mötet.
DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.

Styrelsens räkenskaper och hand­lingar överlämnas till revisorer­na senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revi­sorernas berättelse vara sty­relsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

SDF ska årligen till Förbundet och till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

§45 Valberedning

Valberedningen består av fyra ledamöter; två kvinnor och två män, bland vilka årsmötet utser en att vara ordförande.

Valberedningen skall – med underrättelse om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval – ge vid årsmötet representerade föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.

Valberedningens förslag till SDF- styrelse skall vara mötets ombud tillhanda en vecka före mötet.

§46 Ändring av stadgar

SDF-möte må med 2/3 av de avgivna rösterna besluta om ändring av dessa stadgar i följande hänseenden:

 • 33 Andra meningen
 • 34 Tredje och fjärde meningarna
 • 36 Tredje och fjärde meningarna
 • 37 Andra meningen och resten
 • 38 p 9-17 dock att val av en revisor skall förekomma på SDF-mötet
 • § 39-43
 • § 44 och 45 med undantag av första meningarna

SDF’s beslut om ändring av stadgarna skall för att bli giltigt godkännas av förbundsstyrelsen med beaktande av 11 kap 6 § i RF:s stadgar.