IDROTTSBIDRAG

I varje tennisklubb finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att göra idéerna till verklighet finns Projektstöd IF – Barn och ungdomsidrott.
Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott är årligen öppet för ansökan mellan den 25 januari och den 25 oktober
Sök alltid i god tid – potterna kan ta slut innan ansökningsperioden är över

VAD ÄR PROJEKTSTÖD IF?

Projektstöd IF – Barn och ungdomsidrott är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor för att föreningar och klubbar ska ges möjlighet att genomföra extraordinära insatser för barn och ungdomar. Bidraget riktar sig till verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 7-25.  Riktlinjerna i ”idrotten vill” ska vara vägledande och satsningarna ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.

“Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd som går att söka från såväl specialidrottsförbund (SF) som från distriktsidrottsförbund (DF) och SISU idrottsutbildarna. ”Behållandeperspektivet”, dvs att få fler barn och ungdomar att fortsätta idrotta längre upp i åldrarna, är det uppdrag som Tennisförbundet även i år har fått i uppdrag att lägga större fokus på än tidigare.

Om er förening vill arbeta med samverkansprojekt eller med anläggningsfrågor ska du kontakta ditt distriktsförbund (alltså Västerbottens Idrottsförbund eller motsvarande). Om ni vill arbeta med och söka projektstöd för ledarutveckling, organisationsutveckling, värdefrågor osv. ska ni vända er till SISU idrottsutbildarna i ert distrikt.

 Läs mer om Projektstöd 2024-2025 här!

VEM KAN SÖKA MEDEL?

Alla tennisklubbar som är medlemmar i Svenska Tennisförbundet har möjlighet att söka bidrag förutsatt att din klubb:

Har betalat sin årsavgift till förbundet.

Har sitt medlemsregister i IdrottOnline.

Har bank- och/eller plusgiro.

Åtar er att följa de riktlinjer/krav som ställs på er vid beviljat bidrag.

RIKTLINJER/KRAV VID BEVILJAT BIDRAG

Bidraget ska användas i enlighet med vad som anges i ansökan.

Oanvända medel ska återbetalas.

Satsningen ska återrapporteras i IdrottOnline enligt vedertagen modell.

Föreningen är återbetalningsskyldig om inte ovanstående följs.

Verksamheten ska redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.

Verksamhet för ungdomar upp till 25 år ska rapporteras för LOK-stöd. Läs mer om LOK-stöd.

HUR ANSÖKER MAN?

Ni ansöker via er förenings sida i IdrottOnline. Läs mer om IdrottOnline.

  1. Logga in.
  2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
  3. Följ anvisningarna. 

Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla idrottsbidragets syfte att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Fyll i samtliga fält! Det är viktigt för oss att ni så konkret som möjligt uppger vad ni planerar att göra. När det gäller mål vill vi att de är mätbara, t.ex. målet är att få 75 nya medlemmar i klubben, målet är att behålla 30 procent fler ungdomar 15-25 år än föregående år, klubben ska ha 5 nyutbildade klubbdomare efter projektets genomförande, osv. Uppföljningen/utvärderingen bör vara av sådant slag att ni visar på i vilken utsträckning ni har nått ert uppsatta mål för projektet. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för intäkter och utgifter. Ansökningar som saknar dessa uppgifter avslås.

För att kunna skicka in ansökan – måste du vara registrerad som ordförande, kassör och/eller bidragsansvarig firmatecknare i IdrottOnline.

Mer info här!

ATT SÖKA BIDRAG FRÅN FONDER OCH STIFTELSER

Inom ramen för Game Change 2030 och målområde 6 (Klubbservice) har Svenska Tennisförbundet utarbetat ett underlag för regioner och klubbar.
I pdf-filen nedan framgår hänvisning till hemsidor för fonder, stiftelser eller stipendiegivare. Vidare om ändamål och syfte, vem eller vilka som kan söka, ansökningsförfarande samt tidpunkt för ansökan. De flesta har särskilda ansökningsblanketter som inskickas digitalt. På respektive hemsida hittar du också på vilket sätt du tar kontakt, oftast anges en e-postadress.
Klicka på länken nedan för att ta del av informationen.