TRYGG TENNIS

Här har vi som förbund på ett övergripande sätt sammanställt vad som gäller för en trygg idrott inom tennisen. Av naturliga skäl har vi valt att benämna det Trygg Tennis.

TRYGG TENNIS KVALITETSMÄRKNING

I enlighet med Svensk Tennis värdegrund och vision vill vi att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Tennisens utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Verksamheterna ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund där alla ges möjlighet till utveckling.

Vi vill hjälpa tennisklubbarna med verktyg för att kunna skapa utvecklande och trygga tennismiljöer med fokus på det förebyggande arbetet. Vi har inom ramen för det förebyggande arbetet tagit fram Trygg Tennis kvalitetsmärkning som omfattas av en checklista med tolv punkter som klubben ska genomföra för att bli godkänd. När alla steg i processen har genomförts får klubben en digital och fysisk dekal att publicera på sin hemsida och placera vid sin entré.

Syftet med kvalitetsmärkningen är:

 • att främja trygga och utvecklande tennismiljöer
 • att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
 • att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar.

Vill ni vara med?

Ni kommer därefter bli kontaktade av Mikaela Lecomte Seger som hjälper er vidare i processen.

BARNKONVENTIONEN

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. För att få en god översiktlig bild om vad dessa 54 artiklar tar upp – läs mer här.

Lagen gäller också för idrottsrörelsen. Men för svensk idrott är Barnkonventionen ingen nyhet, då hela rörelsen målmedvetet haft konventionen som ett rättesnöre under flera år. Däremot innebär detta naturligtvis ett stort ansvar att syna våra verksamheter och fortsätta det goda arbetet med att utveckla en bra verksamhet som utgår från barns och ungdomars villkor och perspektiv.

För att det i föreningen inte ska råda några osäkerheter kring vilka riktlinjer som gäller för barnidrott liksom bredd- och elitinriktad idrott för ungdomar – läs RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Håll er också uppdaterade om idrottens värdegrund Idrotten vill.

SVTF OCH TRYGG TENNIS

Riksidrottsförbundets material Trygg idrott går i linje med Barnkonventionen, men vi vill också förtydliga några ytterst centrala punkter kring begreppet. Se informationen nedan och ta del av den fördjupade informationen via respektive länk.

 • Syftet med Trygg idrott vilar på idrottens fyra grundläggande principer för att ALLA skall känna sig välkomna och trygga. Det vill säga: 1) Glädje och gemenskap, 2) Demokrati och delaktighet, 3) Allas rätt att vara med och 4) Rent spel
 • Om värdegrunden bryts gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är SDF (regionen) eller sakkunnig på SISU:s 19 distrikt och därefter slutligen SF (Svenska Tennisförbundet genom barn- och ungdomsansvarig ola.martensson@tennis.se) som bedömer om ärendet ska utredas och i så fall vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Blir det således ett ärende för tjänsteman på förbundsnivå upprättas oftast en handlingsplan.
 • I 14:e kapitlet, andra paragrafen i Riksidrottsförbundets stadgar (se sidan 29) regleras vilka förseelser som kan bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Den som anser att en straffbar förseelse begåtts enligt denna paragraf gör en skriftlig anmälan till SvTF:s juridiska nämnd.
 • Om ärenden inte kan hanteras av varken föreningen, regionen, SISU:s distrikt eller SvTF är det lämpligt att kontakta RF:s idrottsombudsman på telefon 08–627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
 • Från och med 1 januari 2020 ska föreningarna på Polisens webbplats begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har direkt eller regelbunden kontakt med barn eller ett uppdrag i föreningen.
 • Registerutdrag ska följaktligen per automatik alltid ske vid nyanställningar.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde ledaren som begär registerutdraget från Polisen. Från och med 15 år och uppåt är det aktuellt att begära in ett registerutdrag
 • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella dessa registerutdrag ska vara, men Svenska Tennisförbundet anser att det återkommande bör ses över – t.ex. vartannat år.
 • Utse två ansvariga i er organisation (SF, SDF/regioner och föreningar) som ansvarar för kontroll av utdrag samt att hålla generella frågor kring Trygg miljö aktuella.
 • SF (dvs Svenska Tennisförbundet) ska, enligt RF:s intentioner, kunna genomföra kontroll av utdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider på alla organisationsnivåer.
 • Varje organisationsnivå (SF, SDF/regioner och föreningar) ska upprätta register över vem/vilka som är tränare/ledare m fl som har kontakt med barn och ungdomar. Använd förslagsvis befintligt register och markera i detta när utdrag är inlämnat.
 • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen, utan personen i fråga visar upp sitt original som sedan återlämnas direkt.
 • För mer information gällande registerutdrag, se RF:s frågor och svar kring registerutdrag

Svenska Tennisförbundet ser det som en självklarhet att alla föreningar, regioner och förbund har  god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras. Klicka här för att ta del av policyn.

Slutligen: BRIS och RF:s gemensamma material för alla idrotter – Barnens spelregler– är ett väldigt bra diskussionsunderlag om Trygg idrott.