TRYGG TENNIS

Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen skall integreras i svensk lag från och med den 1 januari 2020

För att få en god översiktlig bild om vad dessa 54 artiklar tar upp, klicka här. För svensk idrott innebär detta inte några stora förändringar, då hela rörelsen målmedvetet haft Barnkonventionen som ett rättesnöre under flera år. Däremot är det naturligtvis ett stort ansvar att fortsätta det goda arbetet med att utveckla en bra verksamhet baserat på barn- och ungdomars villkor. För att det inte skall råda några osäkerheter kring vilka riktlinjer som gäller för barnidrott, breddidrott för ungdom och elitinriktad idrott för ungdom rekommenderar vi att ni läser i genom följande tre länkar:
Barnkonventionen – guide för föreningarna
RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
Idrottens generella värdegrund

Trygg tennis

Barnkonventionen är av naturliga skäl väl sammankopplad med Trygg idrott, men ändå är det på sin plats att förtydliga några ytterst aktuella och centrala punkter kring det senare begreppet.

 • Syftet med Trygg idrott  bygger i grund och botten på Idrottens värdegrund som tar upp grundstenarna för en trygg idrottsmiljö för ALLA.
 • Om värdegrunden bryts så gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är Regionen (SDF) och därefter SvTF:s BoU-ansvarige ola.martensson@tennis.se 
 • Om ärendet inte kan hanteras av varken klubben, regionen, eller SvTF så kontaktas RF:s Idrottsombundsman på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
 • Från och med 1 januari 2020 skall föreningarna begära in ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har uppdrag sin innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag skall följaktligen per automatik alltid ske vid nytillsättningar.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs men det är den enskilde ledare som begär utdraget från Polisen.
  OBS! Här gäller 15 år som lägsta åldersgräns.
 • Föreningen ska utse två ansvariga som ansvarar för kontroll av utdragen och att föreningen håller sig uppdaterad om Trygg idrott 
 • Föreningen upprättar register (använd gärna befintliga) över vem/vilka som är tränare/ledare och som har kontakt med barn och ungdomar och markerar i detta när utdraget är uppvisat. 
 • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen utan den enskilde visar upp originalet och sedan återlämnas det direkt.
 • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella registerutdragen skall vara men SvTF anser att det bör ske återkommande, t ex vartannat år.
 • SvTF skall, enligt RF:s intentioner, genomföra kontroller av utdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider på alla organisationsnivåer.
 • Svenska Tennisförbundet ser det naturligtvis som en självklarhet att alla föreningar, regioner och förbund har en god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras. Här tar ni del av denna policy!
 • Här hittar ni exempel på hur föreningen kan utforma en policy för belastningregistret. Det är tennisklubben SALK som generöst delar med sig sin lösning. Kopiera gärna detta!
FRÅGOR? KONTAKTA OSS!

Ola Mårtensson

Barn & Ungdomsansvarig
ola.martensson@tennis.se