GAME CHANGE 2030

Svensk tennis är fantastisk

Hundratusentals svenskar, i alla åldrar och på alla nivåer, spelar tennis. Många är medlemmar i någon av de 400 tennisklubbar som finns runt om i landet. I tennisanläggningarna, som till stor del ägs och drivs av tennisklubbarna, erbjuds en mängd aktiviteter. På plats för att guida finns en stor tränarkår som gör tennisen till en av svensk idrotts största arbetsgivare. På den internationella arenan har svensk tennis en respekterad status och både dam- och herrlandslagen spelar i de högre divisionerna.

Faktum är att svensk tennis vilar på en väldigt stabil och stark grund, men…

Samhället och idrotten förändras

Vi lever i en snabb värld där människors beteende förändras, vilket ställer nya krav på verksamheterna. Idrotten och tennisen är självfallet inte exkluderat detta. Morgondagens tennisspelare kommer att ha helt andra förväntningar på tillgänglighet, flexibilitet och möjlighet att själva kunna påverka sitt utövande. Framtiden för svensk tennis är ljus. Men det förutsätter att vi ser förändringarna, vågar agera och att vi själva är i ständig rörelse för att kunna möta framtida förväntningar.

Det har blivit dags att spela nästa game i svensk tennis utveckling…

Game Change 2030

Game Change 2030 är resultatet av ett års strategiarbete som involverat fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå. Personer från näringslivet, media och tidigare tennisstjärnor har på ett öppet och ödmjukt sätt bidragit med värdefulla inspel.

De tolv målen ska fungera som ledstjärnor som ska inspirera och vägleda oss. Förbundet och regionernas roll blir att stödja tennisklubbarna – det är framför allt där ord blir till handling och där morgondagens tennisspelare utmanas varje dag.

För att nå de uppsatta målen för Game Change 2030 behöver vi jobba gemensamt. Det innebär att vi (förbundet – regionerna – klubbarna) samlar och använder oss av bästa möjliga kompetens i landet. För att ta fram goda ramar, regelverk m.m. jobbar därför förbundet i samarbete med regionerna (eller i vissa fall med en speciell region som har specialkompetens) och med en eller flera framgångsrika klubbar. I de fall det anses vara nödvändigt och möjligt kommer även nationella/internationella specialister involveras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå de framtagna målen.

2025, halvvägs mot målet, kommer Game Change 2030 att revideras.

VÅR GEMENSAMMA VISION

Ledande: Att vara ledande är en inställning och ett kvalitetsmått vi siktar mot. Svensk tennis ska vara en tongivande kraft inom idrotten och strävar hela tiden efter att utvecklas och ligga i framkant.

Framgångsrik: Vi strävar efter framgång i allt vi gör – på och utanför banan. Såväl på nationell och lokal nivå som på den internationella arenan där våra utövare, lag och ledare ska ges bästa möjliga förutsättningar att optimera sin prestation.

För livet: Tennis bidrar till en friskare befolkning som lever längre. Vår idrott ska vila på hälsosamma vär­deringar och möjliggöra utveckling på alla nivåer.

Hela livet: Vår idrott kan utövas genom hela livet – oavsett ambitionsnivå.

VÄRDEGRUND

Glädje och gemenskap är centralt i vår idrott och grundläggande för en livslång relation med tennisen. Våra utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Vi lyssnar på barns och vuxnas åsikter, låter dem vara delaktiga och påverka sin egen utveckling samt den verksamhet som de är en del av.

Alla vinner när människor har samma möjligheter att utvecklas. Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på alla nivåer och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund. Etik och moral är viktiga ord för oss. Vi respekterar varandras olikheter, tar ställning och agerar om någon beter sig illa eller bryter mot våra regler. Kort och gott: fördel alla.

Tennis är så mycket mer än bara själva utövandet. Vår idrott har stor social betydelse och vi strävar efter att ge människor möjlighet att lära och växa i en utvecklande miljö.

Tennis är idrott för livet, hela livet. Därför vill vi vara en idrott både för dagens och morgondagens utövare, och som med gemensam kraft bidrar till hållbarhet i samhället. Arbetet mot målen i Game Change 2030 ska genomsyras av hållbar utveckling. Vi, som individer och tillsammans, ska sträva efter att göra medvetna, sunda val ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Dagligen och på lång sikt.

För tennisen innebär det att våra verksamheter ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, personlig utveckling, rent spel och god arbetsmiljö. Vi vårdar naturens resurser och väger in den påverkan på miljön och klimatet vår verksamhet innebär. Vi ser också de ekonomiska fördelarna med omställningen till en hållbar idrott.

Sist men inte minst fäster vi stor vikt vid hållbar utveckling på tennisbanan. Långsiktiga och hållbara satsningar är nyckelfaktorer för att bli ledande och framgångsrika och det lägger också grunden för ett livslångt idrottande.

DE TOLV MÅLEN

Svensk tennis gemensamma mål är tolv till antalet och beskriver de satsningar som bedöms nödvändiga för att visionen ska uppnås.

De tolv målen är i sin tur indelade i tre färggrupper. De blå målen tar fasta på racket och boll – arbetet som görs på tennisbanan och de lila målen handlar främst om arbetssättet utanför banan. De gula målen är inriktade på att skapa förutsättningar för att möjliggöra de lila och blå målen. Det flerfärgade målet berör samtliga delar av vår verksamhet.

Målen är märkta 1–12 vilket ska läsas som numrering och inte rangordning.

MÅL 1: INNOVATION & FLEXIBILITET

MÅL 1: INNOVATION & FLEXIBILITET

Samhället och människors beteenden förändras snabbt och ingen kan i dag säga hur dessa kommer att se ut om tio år. Inte heller vilken roll idrotten kommer att spela. Dock finns det ett antal trender som till viss del redan är här och som kommer att påverka samhället och i dess förlängning idrottsrörelsen.

Följande tre trender har valts ut som särskilt viktiga för tennisen att beakta i det framtida arbetet. Dessa är också starkt kopplade till svensk idrotts Strategi 2025. Till skillnad från övriga målområden ska dessa punkter mer ses vägledande för vårt gemensamma arbete än som specifika mål. Flera av punkterna är också återkommande inom de övriga elva målområdena.

1.1 Träning och tävling – lite mer på mitt vis

Tid upplevs ofta som en bristvara i dagens samhälle. Kraven och förväntningarna är höga inom både arbets- och familjelivet. Livspusslet har helt enkelt blivit svårare att få ihop.

En annan trend är den pågående personaliseringen, eller om man så vill: hyperpersonaliseringen. Med det menas möjlighet för individen att själv kunna påverka sitt eget utövande och därtill förverkliga sig själv inom detta. Att optimera sina egna resultat har blivit en allt viktigare del i den individuella idrotten.

Får personalisering i dag plats i den föreningsdrivna idrotten – där organisering, fasta tider och gruppträning är dominerade? Inte alltid. Svensk idrott behöver värna det unika som idrottsrörelsen under så lång tid byggt upp och samtidigt komplettera utbudet med en högre grad av flexibilitet, där individen i större utsträckning deltar utifrån sin egen ambition.

För tennisen kan detta innebära:

 • att erbjuda flexiblare lösningar för bokning av tennisbanor
 • att erbjuda flexiblare och innovativa träningsformer med fokus på målgruppens förutsättningar och förväntningar
 • att erbjuda innovativa tävlingsformer som tar hänsyn till både spelaren och familjens förutsättningar
 • att skapa fler upplevelser, både i tränings- och tävlingsmiljön
1.2 Tennis i en digitaliserad värld

Det är i dag enklare än tidigare för personer att organisera sitt eget idrottsutövande. De digitala plattformarna möjliggör en flexibilitet som gör att individen själv kan bestämma tid, plats, kompisar samt sättet träningen och tävlingen genomförs på. En utveckling som sätter press på den organiserade föreningsdrivna idrotten där man tidigare haft ”ensamrätt” att bestämma när, var och hur aktiviteterna genomförs.

För idrottsrörelsen gäller det att proaktivt arbeta med att presentera verksamheten och möta individerna på olika plattformar.

För tennisen kan detta innebära:

 • att vara öppen och nyfiken och ta till sig nya kommunikationsvägar
 • att i högre utsträckning möta målgrupperna där de befinner sig
 • att erbjuda olika kommunikationsvägar till olika målgrupper
 • att utveckla kommunikationsverktyg kopplat till de nya kommunikationsvägarna
1.3 Kommersiell samverkan för mer och bättre tennis

Kommersiella aktörer engagerar sig allt mer i samhällsfrågor, vilket till stor grad påverkar den ideella sektorn och inte minst den föreningsdrivna idrotten. Nya former och erbjudanden skapas där de ekonomiska intressena sammanvägs med samhällsfrågorna. Detta nya utbud uppfattas ofta som innovativt. De kommersiella aktörerna kan erbjuda både administrativa lösningar för enklare idrottande och också ren idrottslig verksamhet. Vissa aktörer kan uppfattas som konkurrenter till idrottsrörelsen samtidigt som de i många fall fungerar som inspiration – vilket i sin tur utvecklar idrottsrörelsen.

För idrottsrörelsen handlar det om att vara trygg i sin värdegrund, och samtidigt vara öppen för samarbete inom de områden där de kommersiella aktörerna tillför positiv utveckling och där idrottsrörelsen själva har svårt att bedriva verksamheten och bära kostnaden.

För tennisen innebär det:

 • att med utgångspunkt från svensk idrotts och tennisens egen värdegrund vara öppen för ”kommersiell tennis” som baseras på denna värdegrund
 • att i de fall det gynnar svensk tennis samverka med kommersiella aktörer som samarbetar med oss utifrån vår värdegrund

MÅL 2: SPELARUTVECKLING

MÅL 2: SPELARUTVECKLING

Tennis är en av Sveriges största ungdomsidrotter. Sju av tio tennisklubbar har fullt i sin tennisskola – tre av tio har även en kölista. Samtidigt minskar det totala antalet deltagartillfällen varje år, en negativ trend som märks i hela idrotts-Sverige.

Vi vill göra tennisskolorna ännu bättre och höja den generella nivån. Det gör vi med tydliga riktlinjer som stöd och genom att ge utövarna möjlighet till mer spel redan från start. Våra utbildade tränare sprider kunskap och glädje från första till sista boll.

Målet: en stabil och kvalitetsinriktad basverksamhet där spelaren lär sig rätt grunder och utmanas på sin nivå, oavsett ambition.

VÅR AMBITION

2.1

Att en spelarutvecklingsplan är framtagen och används på alla nivåer

2.2

Att ansvarig för tennisskolan genomgått utbildningsprogrammets högsta nivå

2.3

Att alla tennisklubbar med tränare (minst halvtidsanställda) erbjuder en motions- och tävlingsförberedande basverksamhet för utövare upp till 11 år

2.4

Att ambitionen ska vara att barnen från första speltillfället i tennisskolan ska erbjudas minst två speltillfällen/vecka

2.5

Att den genomsnittliga genomströmningen av barn och ungdomar i klubbarnas tennisskolor uppgår till max 25 procent

2.6

Att ambitionen ska vara att alla spelare i tennisskolan alltid går på och av tennisbanan med ett leende

INDIKATORER FÖR MÅL 2

2.1

År 2022 ska spelarutvecklingsplanen vara framtagen

2.2

År 2026 ska minst 50 procent av tennisklubbarna som erhåller LOK-stöd ha en ansvarig tränare som genomgått utbildningsprogrammets högsta nivå

2.3

År 2026 ska minst 50 procent av tennisklubbarna som erhåller LOK-stöd bedriva en motions- och tävlingsförberedande basverksamhet för utövare upp till 11 år

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
2.1
 • Tar fram spelarutvecklingsplanen och använder den som grund i verksamheten
2.2
 • Erbjuder utbildningsprogrammet
2.3-2.5
 • Tar fram ramar och riktlinjer som vägledning och inspiration till klubbarnas tennisskolor (se mål 6)
Regionen
2.1
 • Använder spelarutvecklingsplanen som grund i verksamheten
2.3-2.5
 • Erbjuder stöd till klubbarnas tennisskolor utifrån ramar och riktlinjer
Tennisklubben
2.1-2.4
 • Använder spelarutvecklingsplanen som grund i verksamheten
2.2
 • Säkerställer att den som ansvarar för klubbens tennisskola genomgått utbildningsprogrammet
2.6
 • Arbetar med bemötandet i tennisskolan och kontinuerligt utvärderar spelarnas uppfattning om verksamheten

MÅL 3: TÄVLINGSFORMER FÖR ALLA

MÅL 3: TÄVLINGSFORMER FÖR ALLA

Årligen spelas över 70 000 matcher i klasser för våra allra yngsta utövare och upp till de som är över 90 år. Vi har ett rikt tävlingsutbud som vi vill vårda och utveckla. Att bredda och utöka tävlandet är inte minst viktigt för framtidens elit – att fler barn tävlar är en nyckelfaktor.

För att få fler att tävla mer vill vi göra insteget till matchspel och tävlingar lättare. Vi skapar också fler stimulerande tävlingsformer för att spelare både ska vilja börja och stanna kvar inom tävlingstennisen.

VÅR AMBITION

3.1

Att det årligen spelas minst 100 000 sanktionerade matcher

3.2

Att alla klasser på röd nivå genomförs på max en speldag och att alla klasser på orange och grön nivå genomförs på max två speldagar

3.3

Att minst 25 procent av matchtillfällena som tennisklubbarna erbjuder spelare på röd, orange och grön nivå genomförs i lagformat

3.4

Att minst 50 procent av alla barn upp till tolv år (som deltar i LOK-stödsberättigad verksamhet) har en registrerad motionslicens i Tävling Online

3.5

Att minst 25 procent av alla 13-åringar (som deltar i LOK-stödsberättigad verksamhet) har en registrerad tävlingslicens i Tävling Online

3.6

Att nya tävlingsformer för ungdomar (+13 år) erbjuds som komplement till de traditionella klasserna

3.7

Att nivåbaserade klasser erbjuds i minst 50 procent av alla sanktionerade tävlingar

3.8

Att alla klubbar genomför ett klubbmästerskap

INDIKATORER FÖR MÅL 3

3.1

Årlig uppföljning i Tävling Online

3.2

Löpande uppföljning i Tävling Online

3.4

År 2026 ska minst 25 procent av 12-åringarna (i LOK-stödsberättigad verksamhet) vara registrerade med motionslicens i Tävling Online

3.5

År 2024 ska 15 procent och år 2026 ska 20 procent av 13-åringarna (i LOK-stödsberättigad verksamhet) vara registrerade med tävlingslicens i Tävling Online

3.6

Löpande uppföljning i Tävling Online

3.7

Löpande uppföljning i Tävling Online

3.8

År 2024 ska hälften av klubbarna som besvarar den årliga klubbenkäten uppge att de arrangerar ett klubbmästerskap

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
3.1
 • Verkar för förenklad administration för arrangörer och spelare
 • Ser över formerna för debiteringen av tävlingslicensen
 • Utvärderar tävlingskalendern
3.2
 • Uppdaterar sanktionsbestämmelserna
3.3
 • Marknadsför och driver Svenska Tennisligan
3.4
 • Marknadsför och driver Player School – tennisens ”gröna kort” för ett enkelt och naturligt insteg till matchspelet
3.5-3.7
 • Tar fram mallar och inspiration för nya tävlingsformer
 • Uppdaterar tennisspelets regler
Regionen
3.1
 • Säkerställer tillsammans med förbundet att arrangörerna följer de fastställda reglerna för sanktionerade tävlingar
3.3
 • Marknadsför Svenska Tennisligan
3.4
 • Marknadsför Player School
Tennisklubben
3.2
 • Säkerställer att klubben arrangerar tävlingar på röd, orange och grön nivå
3.3
 • Verkar aktivt för att delta med många lag i Svenska Tennisligan
3.4
 • Säkerställer att alla spelare upp till tolv år blir introducerade för Player School
3.5
 • Kompletterar vid behov klassutbudet i klubbens sanktionerade tävlingar med anpassade tävlingsformer för ungdomar
3.6-3.7
 • Verkar för att införa nivåbaserade klasser i klubbens sanktionerade tävlingar
3.8
 • Arrangerar klubbmästerskap

MÅL 4: INTERNATIONELLA TENNISFRAMGÅNGAR

MÅL 4: INTERNATIONELLA TENNISFRAMGÅNGAR

Tennisen är en global idrott med 87 miljoner utövare och endast några få tar sig igenom nålsögat och når världselit. Sveriges herr- och damlandslag är rankade på plats 14 respektive 25 i världen (2020). På juniorsidan är Sverige rankat 21:a i Europa enligt Tennis Europes ranking (2019). Vi vill bli ännu bättre!

Internationella framgångar är resultatet av många faktorer – exempelvis ökade resurser, tränarutbildning och möjlighet till goda tränings- och tävlingsmöjligheter. Därtill krävs också en hållbar och tydlig struktur i vardagen samt inslag av landslagsspel.

Vi vill erbjuda bästa möjliga förutsättningar till spelare med hög ambitionsnivå. Från tidig ålder i den egna klubben, därefter genom samverkan lokalt/regionalt och i takt att spelarna blir äldre och bättre nationellt. Vi vill också skapa en ökad delaktighet och samordning som gör att vi kan nyttja de gemensamma resurserna på bästa sätt.

VÅR AMBITION

4.1

Att minst två lokala center (samverkan mellan klubb och region) är bildat i varje region – primär målgrupp 11-14 år

4.2

Att en eller flera nationella center är bildade – primär målgrupp 15 år och äldre

4.3

Att det internationella tävlingsprogrammet i Sverige erbjuder tävlingar för alla ålderskategorier

4.4

Att svenska juniorer spelar junior-Grand Slam varje år på både flick- och pojksidan

4.5

Att tre herrar och tre damer spelar i Grand Slam-turneringar varje år (inkl. kval och dubbel)

4.6

Att Sverige under perioden 2025-2030 regelbundet deltar med lag i alla klasser i World Team Cup

INDIKATORER FÖR MÅL 4

4.1

År 2026 ska 50 procent av klubbarna som bedriver en tävlingsförberedande basverksamhet för utövare upp till 11 år vara kopplade till ett lokalt center

4.2

År 2026 ska verksamhet bedrivas på minst ett nationellt center

4.4

År 2026 ska Sverige vara topp 15 på European Tennis Trophy-rankingen för juniorer

4.5

År 2026 ska Sverige ha 15 damer och 15 herrar på topp 1000 på världsrankingen

SÅ HÄR BIDRAR VI 

Förbundet
4.1
 • Utarbetar tillsammans med regionen ramar och riktlinjer för de lokala centren
 • Ansvarar för certifieringen av de lokala centren
4.2
 • Utarbetar ramar och riktlinjer för de nationella centren
 • Finansierar och ansvarar för verksamheten på de nationella centren – i samverkan med tennisanläggningens ägare
4.3
 • Fastställer behovet och säkerställer de ekonomiska förutsättningarna för internationella tävlingar i Sverige
4.4
 • Ansvarar för landslagen i samband med internationella mästerskap
 • Ansvarar för genomförandet av landslagsläger, resor och internationella utbyten
 • Förstärker tränings- och uppföljningsarbetet i åldrarna 11–14 år – i samverkan med de lokala centren
 • Ansvarar för RIG/NIU – kopplat till lokala/nationella center
4.5-4.6
 • Erbjuder ekonomiskt stöd till extraordinära spelare (se mål 12)
Regionen
4.1
 • Ansvarar för samordningen och kvalitetssäkringen av de lokala centren
 • Erbjuder tränarstöd till de lokala centren
Tennisklubben
4.1
 • Tillsammans med närliggande klubbar driver och finansierar de lokala centren
4.3
 • Arrangerar internationella tävlingar (vid förfrågan från förbundet)

MÅL 5: TRÄNAR- OCH LEDARUTVECKLING

MÅL 5: TRÄNAR- OCH LEDARUTVECKLING

Vår stora tränarkår – drygt 400 tränare – utbildar dagligen spelare på alla nivåer. Många har genomgått vårt utbildningsprogram som är internationellt certifierat på den näst högsta nivån. På ATP- och WTA-touren når svenska coacher stora framgångar.

Det går dock fler spelare per tränare än i andra jämförbara länder och få svenska tränare genomgår alla stegen i utbildningsprogrammet. Det gäller också funktionärerna.

Fler och mer utbildade ledare är en av våra viktigaste framtidsnycklar. Vi utökar och utvecklar därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, inte minst genom digitalisering.

VÅR AMBITION

5.1

Att utbildningsprogrammet utökas och innefattar olika karriärvägar

5.2

Att de teoretiska momenten i utbildningsprogrammen till stor del digitaliserats

5.3

Att 500 tränare och funktionärer årligen genomgår kurser i utbildningsprogrammets basblock

5.4

Att fristående digitala/fysiska tematräffar erbjuds som fortbildning för tennisklubbarna

5.5

Att alla tränare (minst halvtidsanställda) erhållit en tränarlicens

5.6

Att tränarutbildningen är internationellt certifierad på högsta nivån

INDIKATORER FÖR MÅL 5

5.1

År 2022 ska 50 procent av kurserna i utbildningsprogrammet vara uppstartade

5.2

År 2022 ska 50 procent av de teoretiska momenten i utbildningsprogrammen vara digitaliserade

5.4

År 2022 ska minst åtta digitala tematräffar erbjudas tennisklubbarna

5.5

År 2024 ska ramverket för tränarlicensen vara framtagen

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
5.1
 • Utarbetar utbildningsprogrammet med karriärvägar för barn/ungdom, elitutveckling, klubbledning och funktionär
 • Ansvarar för samordningen och genomförande av utbildningsprogrammet
 • Skapar nationella utbildningsteam att användas på nationell och regional nivå
5.2
 • Utvecklar alt. upphandlar digitala plattformar
5.4
 • Ansvarar för de digitala tematräffarna
5.5
 • Tar fram ramverket och det administrativa verktyget för tränarlicensen
 • Ansvar för registreringen och uppföljningen av tränarlicensen
Regionen
5.1
 • Genomför vissa delar av utbildningsprogrammet
5.4
 • Genomför vissa delar av tematräffarna
Tennisklubben
5.1
 • Säkerställer att det finns en plan/policy för en hållbar tränar- och ledarutveckling inom klubben

5.3 5.4

 • Prioriterar utbildning och avsätter resurser för tränare, klubbledare och funktionärer att utbilda/vidareutbilda sig
5.5
 • Verkar för att så stor del av tennisklubbens tränare som möjligt ska erhålla en tränarlicens

MÅL 6: KLUBBSERVICE

MÅL 6: KLUBBSERVICE

Tennisklubbarna är fria att själva fatta beslut om sina verksamheter. Många efterfrågar dock stöd och hjälp genom riktlinjer och beprövade förhållningssätt som fungerar och utvecklar verksamheten.

Genom ett ökat fokus på klubbservice vill vi erbjuda föreningarna ett fullspäckat program med inspiration och vägledning. Allt i syfte att förenkla och förbättra vardagen, både på och utanför tennisbanan.

VÅR AMBITION

6.1

Att 75 procent av alla tennisklubbar tagit del av klubbstödsprogrammet

6.2

Att mallar/guider/policys till stöd för tennisklubbarna finns tillgängliga på Tennis.se

INDIKATORER FÖR MÅL 6

6.1

År 2024 ska 25 procent och år 2026 ska 50 procent av tennisklubbarna tagit del av klubbstödsprogrammet

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
6.1
 • Tar tillsammans med regionen fram ramverket och det administrativa verktyget för klubbstödsprogrammet
6.2
 • Inventerar behovet och tar fram mallar/guider/policys
Regionen
6.1
 • Ansvarar för registreringen och uppföljningen av tennisklubbarnas medverkan i klubbstödsprogrammet
Tennisklubben
6.1
 • Tar aktivt del av innehållet i klubbstödsprogrammet
6.2
 • Använder vid behov gemensamma mallar/guider/policys

MÅL 7: SAMARBETEN OCH NÄTVERK

MÅL 7: SAMARBETEN OCH NÄTVERK

En av de 15 största idrotterna i Sverige och en betydelsefull tennisnation internationellt. Svensk tennis är dock – sett till antal klubbar, utövare och resurser – långt ifrån de ledande idrotterna i landet liksom de främsta tennisnationerna i världen. 

Samverkan och nätverkande på alla nivåer kommer att vara en förutsättning om svensk tennis ska kunna mäta sig med de största och bästa, både på hemmaplan och bortaplan.

Ensam är inte stark – en bättre och starkare samverkanskultur behöver skapas. Det gör vi genom att organisera nätverk klubbar emellan och mellan klubbar, regioner och förbund.

VÅR AMBITION

7.1

Att alla klubbordföranden (eller person i dennes ställe) erbjudits plats och verkar i ett lokalt/regionalt nätverk

7.2

Att alla sportsligt ansvariga på klubbnivå erbjudits plats och verkar i ett lokalt/regionalt nätverk

7.3

Att regionala alt. nationella nätverk finns för andra funktioner på klubbnivå

INDIKATORER FÖR MÅL 7

7.1

År 2024 ska 50 procent av klubbordföranden (eller person i dennes ställe) ingå i ett lokalt/regionalt nätverk
År 2026 ska 75 procent av klubbordföranden (eller person i dennes ställe) ingå i ett lokalt/regionalt nätverk

7.2

År 2024 ska 50 procent av alla sportsligt ansvariga ingå i ett lokalt/regionalt nätverk
År 2026 ska 75 procent av alla sportsligt ansvariga ingå i ett lokalt/regionalt nätverk

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
7.1
 • Fastställer tillsammans med regionen ramarna och arbetsordningen för de lokala/regionala nätverken
7.2
 • Fastställer tillsammans med regionen ramarna och arbetsordningen för de lokala/regionala nätverken
7.3
 • Fastställer ramarna och arbetsordningen samt leder vissa nätverk.
Regionen
7.1
 • Skapar och driver nätverken utifrån ramarna och arbetsordningen
7.2
 • Skapar och driver nätverken utifrån ramarna och arbetsordningen
7.3
 • Skapar och driver nätverken utifrån ramarna och arbetsordningen
Tennisklubben
7.1
 • Deltar aktivt i nätverket
7.2
 • Deltar aktivt i nätverket
7.3
 • Deltar vid behov i nätverken

MÅL 8: 40 LIKA

MÅL 8: 40 LIKA

Vår idrott är en av de mest jämställda i världen – 47 procent av alla som spelar tennis är kvinnor. Motsvarande siffra i Sverige är något lägre, men fördelningen är fortfarande relativt jämn.

På ledande positioner dominerar dock männen. Åtta av tio klubbstyrelser består av fler män än kvinnor. I nio av tio är ordföranden en man. Andelen kvinnor på och utanför banan måste bli fler.

Utövare med funktionsnedsättning behöver också inkluderas mer i tennisen. Detta sker genom paratennisverksamhet på klubbnivå.

Med satsningen 40 lika är förhoppningen att få männen att stanna kvar, samtidigt som andelen kvinnor ökar. I 40 lika ingår också målet att öka tillgängligheten för paratennisspelare.

VÅR AMBITION

8.1

Att fördelningen av förtroendevalda kvinnor och män i beslutande organ på förbunds-, region-och klubbnivå är minst 40/60

8.2

Att sammanlagda fördelningen kvinnor och män bland ordföranden på klubbnivå är minst 40/60

8.3

Att fördelningen kvinnor och män i ledande befattningar på förbunds- och regionnivå är minst 40/60

8.4

Att fördelningen kvinnor och män bland tränare (minst halvtidsanställda) på klubbnivå är minst 40/60

8.5

Att paratennis är synonymt med alla former av funktionsnedsättningar

8.6

Att 25 procent av tennisklubbarna bedriver en eller flera former av paratennis

INDIKATORER FÖR MÅL 8

8.1

År 2026 har 50 procent av klubbarnas styrelse en könsfördelning på 30/70

8.2

År 2026 har 25 procent av tennisklubbarna en kvinna som ordförande

8.4

År 2026 är 25 procent av tränarna på klubbnivå kvinnor

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
8.1-8.4
 • Tar fram ramverket/utbildningen ”40 lika” för jämställd tennis

8.1 8.3

 • Utbildar förbundets och regionernas förtroendevalda och anställda i ”40 lika”
 • Efterlever framtaget ramverk för jämställd tennis

8.5 8.6

 • Tar fram utbildningsmaterial för paratennis
 • Inkluderar paratennis som moment i utbildningsprogrammet
Regionen

8.1 8.3

 • Efterlever framtaget ramverk för jämställd tennis

8.2 8.3

 • Utbildar klubbarnas förtroendevalda och anställda i ”40 lika”

8.5 8.6

 • Marknadsför och agerar stöd för de klubbar som bedriver och de som vill bedriva paratennis
Tennisklubben

8.1 8.2 8.4

 • Deltar i utbildningen ”40 lika” och efterlever av förbundet framtaget ramverk för jämställd tennis

8.5 8.6

 • Säkerställer att anläggningen är anpassad för paratennis
 • Etablerar kontakt med paratennisrådet/regionen för stöd i samband med uppstarten av verksamheten

MÅL 9: MEDLEMMAR

MÅL 9: MEDLEMMAR

Ett högt medlemsantal ger en bild av hur tennisen mår och utvecklas. En större tennisfamilj ger också ökade intäkter på alla nivåer och är viktig i dialogen med politikerna.

Utvecklingen av vårt medlemsantal har de senaste åren varit stabil och 2020 noterades den högsta siffran på 25 år. Under dessa år har dock antalet klubbar minskat med dryga tredjedelen.

Vi vill behålla – och samtidigt göra det bättre för – våra tennisklubbar och deras medlemmar. Vi behöver också skapa nya klubbar i områden där tennisen är dåligt representerad och få de som spelar mycket tennis att upptäcka fördelarna med att vara medlem i tennisfamiljen.

VÅR AMBITION

9.1

Att antal medlemmar uppgår till 200 000

9.2

Att klubbarna regelbundet har en dialog med medlemmarna om hur de uppfattar verksamheten

9.3

Att antalet anslutna tennisklubbar uppgår till minst 400

9.4

Att tio nya tennisklubbar bildats i socioekonomiskt utsatta områden och att nya spelytor etableras där

INDIKATORER FÖR MÅL 9

9.1

År 2026 ska medlemsanstalet uppgå till 150 000

9.2

År 2026 ska 50 procent av tennisklubbarna genomföra medlemsundersökningar

9.4

År 2026 ska fem klubbar bildats i socioekonomiskt utsatta områden

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
9.1
 • Ger förmåner till tennisklubbarnas medlemmar via centrala partners
 • Via bokningssystemen identifierar personer som spelar regelbundet men inte är medlemmar
9.2
 • Erbjuder tennisklubbarna ett digitalt system för medlemsundersökningar
9.3
 • Tydliggör medlemskapets fördelar
 • Arbetar aktivt med stöd och service till tennisklubbarna
 • Ser över formerna för uttaget av medlemsavgiften/regionernas årsavgifter
9.4
 • Profilerar tennisen som en idrott som kan utövas var som helst och av alla
 • Stödjer tennisklubbar som startar upp verksamhet i socioekonomiska områden
Regionen
9.3
 • Säkerställer kontaktytor med alla klubbar – såväl den stora som den lilla klubben
 • Verkar för att identifiera och erbjuda sommarklubbar medlemskap
9.4
 • I samarbete med tennisklubbarna identifierar socioekonomiska områden där tennisen för en anonym tillvaro
Klubben
9.1
 • Säkerställer ett korrekt arbetssätt med ett certifierat medlemsregister
 • Säkerställer att medlemsregistren möjliggör utskick av partnererbjudanden från både tennisklubben, regionen och förbundet (GDPR)
 • Tydliggör medlemskapets fördelar
 • Arbetar strategiskt och aktivt med medlemmarna
 • Aktivt tillfrågar spelande besökare om medlemskap i klubben
9.2
 • Genomför regelbundna medlemsundersökningar
9.4
 • Synliggör tennisen i socioekonomiskt utsatta områden
 • Utbildar ledare/tränare från områdena
 • Agerar fadderklubb till de nya tennisklubbarna som skapas i områdena

MÅL 10: FANS OCH FÖLJARE

MÅL 10: FANS OCH FÖLJARE

Tennisen är global och en av världens största idrotter med 87 miljoner utövare. Proffstourerna tv-sänds världen över och internationell media följer varje fotsteg som världsstjärnorna tar. Samtidigt har svensk tennis svårt att ta plats i det nationella mediebruset. Det vill vi ändra på.

Med sin starka historia förknippas tennisen av många som en traditionell idrott. Vi är stolta över vår idrott – och borde därför gemensamt fundera på vad vi vill utstråla.

Att synliggöra och positionera tennisen är ovärderligt för att kunna attrahera utövare och skapa engagemang. Genom strategiskt arbete, inte minst genom ökad digital närvaro, kan vi profilera tennisen som ett attraktivt val för alla. Vi behöver också stödja och underlätta för klubbar att sprida tennisens budskap.

VÅR AMBITION

10.1

Att arbetet med Game Change 2030 synliggörs genom interna och externa kommunikationsinsatser lokalt och nationellt

10.2

Att tennisen har minst en officiell mediapartner

10.3

Att tennisens internwebb med mallar, material och verktyg används regelbundet av klubbar, regioner som stöd i kommunikationsinsatser. En idrott – ett budskap.

10.4

Att tennis på alla nivåer i stor utsträckning direktsänds under hela året

INDIKATORER FÖR MÅL 10

10.3

År 2026 har 50 procent av klubbarna använt material från internwebben

10.4

År 2024 har 20 procent av tävlingsarrangörerna anslutit sig till och använder tennisens gemensamma plattform för livestreaming av matcher

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
10.1
 • Driver nationella kommunikationsinsatser mot medlemmar, media och allmänhet kopplat till målen i Game Change 2030
 • Utarbetar kommunikationsplaner med koppling till Game Change 2030
 • Ger ut en medlemstidning (målgrupp tennisklubben)
 • Driver påverkansarbete mot media nationellt och lokalt (i samarbete med regioner/klubbar) och bistår regioner och klubbar med stöd i kontakt med media
 • Använder strategiskt influencers/ambassadörer och förebilder – såväl personer som miljöer – för att profilera tennisen som ett attraktivt val för alla
10.2
 • Arbetar för att ingå avtal med minst en riksomfattande mediapartner
10.3
 • Utvecklar och driver internwebb som verktyg till stöd för kommunikationsinsatser med syfte att ge klubbar bättre möjligheter att kommunicera
 • Skapar en för förbund, regioner och klubbar gemensam bildbank inklusive marknadsföringsmaterial i syfte att ena och stärka tennisens varumärke och budskap
 • Tar fram verktyg och mallar för förbund, regioner och klubbars kommunikation
 • Driver internkommunikation, vi-känsla och engagemang genom Tennis.se internwebb
10.4
 • Upphandlar en för klubbar, regioner och förbund gemensam tv-plattform och tar fram vägledning för denna
 • Utvecklar en app för resultatrapportering för integrering i livestreaming/tv-plattformen
 • Livesänder, i samarbete med arrangörer, samtliga av förbundet arrangerade elittävlingar på seniornivå samt elitserien
Regionen
10.1
 • Bidrar med redaktionellt innehåll till medlemstidningen
 • Driver regionala kommunikationsinsatser mot medlemmar, media och allmänhet kopplat till målen i Game Change 2030
10.3
 • Verkar för att synliggöra tennisen och använder vid behov de mallar, material och verktyg som tillhandahålls på Tennis.se internwebb
 • Fungerar som stöd och arbetar för att klubbar ska använda internwebben
Tennisklubben
10.1
 • Driver lokala kommunikationsinsatser mot medlemmar, media och allmänhet kopplat till målen i Game Change 2030
10.3
 • Bestämmer klubbens egen kommunikationsplan.
 • Verkar för att synliggöra tennisen och använder vid behov de mallar, material och verktyg som tillhandahålls på Tennis.se internwebb
 • Identifierar områden där klubben behöver stärka sin kommunikation/marknadsföring.
10.4
 • Verkar för att direktsända samtliga av klubbens arrangerade elittävlingar på seniornivå samt elitserien

MÅL 11: SPELYTOR OCH TENNISBANOR

MÅL 11: SPELYTOR OCH TENNISBANOR

Vi växer ur våra anläggningar. Det märks framför allt i storstäderna men också på landsbygden. Även ur ett internationellt perspektiv är svensk tennis trångbodd – det går fler tennisspelare per tennisbana i Sverige än i andra jämförbara länder.

Det är också dags att göra om våra spelytor så att de alltid är anpassade också för våra yngsta utövare. Sedan kampanjen Play & Stay lanserades för drygt tio år sedan har tennisspelet anpassats till barnens förutsättningar genom mindre racketar och banor samt långsammare bollar. Dock är dessa banor inte permanenta utan måste ”byggas upp” vid varje speltillfälle.

Vi behöver med gemensam kraft markant öka byggtakten av nya tennisbanor. Därutöver aktivt verka för fler anpassade spelytor och ökad tillgänglighet i anläggningar med hög beläggning.

VÅR AMBITION

11.1

Att antalet tennisbanor inomhus uppgår till 850

11.2

Att alla tennisbanor, både föreningsdrivna och icke föreningsdrivna, är kartlagda

11.3

Att antalet permanenta banor för spel på röd och orange nivå ökat

INDIKATORER FÖR MÅL 11

11.1

Antalet tennisbanor inomhus ökar i genomsnitt med 1,5 procent per år

11.3

Flertalet av alla nya/ommålande banor ska ha fasta linjer för spel på orange nivå

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
11.1
 • Driver politisk påverkan i syfte att utjämna den ojämna fördelningen av bidrag mellan idrotterna
 • Erbjuder tennisklubbarna en etableringslots med kunskap i politisk påverkan, projektering, bidragsansökningar och finansiering 
 • Erbjuder mallar för byggnation och underhåll av tennisanläggningar
 • Erbjuder nätverk av byggexperter – företag och klubbföreträdare
11.3
 • Stödjer tennisklubbarna i byggnationen av banor på röd och orange nivå
Regionen
11.1
 • Bildar regionala erfarenhetsgrupper av tennisklubbar som går i byggtankar
 • Driver regional/lokal politisk påverkan – i samarbete med Distriktsförbunden
11.2
 • Inventerar alla icke föreningsdrivna banor i regionen
Tennisklubben
11.1
 • Inventerar möjligheter och tar beslut om utbyggnad av fler tennisbanor
 • Deltar i de regionala erfarenhetsgrupperna och etablerar kontakt med etableringslotsen
11.2
 • Inventerar alla icke föreningsdrivna banor i kommunen och verkar tillsammans med regionen för att väcka liv i nedgångna tennisbanor
11.3
 • Inventerar möjligheten för utbyggnad av banor på röd nivå samt införandet av fasta linjer inomhus för orange nivå

MÅL 12: PARTNERSKAP

MÅL 12: PARTNERSKAP

I grunden har svensk tennis en god ekonomi. Däremot är intäkterna små i förhållande till de mest framgångsrika tennisnationerna liksom de större idrotterna i Sverige.

Som idrott behöver inte tennisen vara dyr så länge utövandet sker spontant och i lite mindre omfattning. Men kostnaderna stiger med ökat utövande. Inte minst märks det bland spelare som satsar och har ambitioner om att göra karriär på de internationella tourerna.

För att svensk tennis ska kunna genomföra de planerade satsningarna och på riktigt kunna ta upp kampen internationellt behövs mer resurser. Det gör vi genom att samordna upphandlingar och genom att med events och kommersiella intäkter öka tennisens intäkter på alla nivåer.

VÅR AMBITION

12.1

Att tennisklubbarna erbjuds ingå i centrala upphandlingar

12.2

Att ett eller flera större tennisevent skapats i syfte att öka intäkterna till tennisen på alla nivåer (klubb, region och förbund)

12.3

Att en spelarfond för ekonomiskt stöd till lovande spelare etableras

12.4

Att förbundets omsättning ska uppgå till 50 mkr

INDIKATORER FÖR MÅL 12

12.4

År 2026 ska förbundets omsättning uppgå till 40 mkr 

SÅ HÄR BIDRAR VI

Förbundet
12.1
 • Identifierar områden och erbjuder tennisklubbarna centrala upphandlingar via nationella partners
12.2
 • Skapar ett eller flera tennisevents – i samarbete med regionerna och tennisklubbarna
12.3
 • Tar fram riktlinjer för Spelarfondens användningsområde
12.4
 • Ökar antalet medlemmar i enlighet med mål 9
 • Säkerställer att bidragsnivån från RF/SOK/ITF/Tennis Europe bibehålls på minst samma nivå som i dag
 • Skapar intäktsbringande medlemstjänster
 • Intensifierar arbetet gentemot potentiella framtida partners
Regionen
12.2
 • Deltar i ett eller flera tennisevents – i samarbete med förbundet och tennisklubbarna
Tennisklubben
12.1
 • Bidrar med underlag för gemensam upphandling av exempelvis el- och försäkringskostnader
12.2
 • Deltar i ett eller flera tennisevents – i samarbete med förbundet och regionerna