ÅTERSTARTSSTÖD

Tennisens återstartsstöd ska bidra till att svensk tennis fortsatt står stark efter pandemin.

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 fördelat ut ekonomiska återstartsstöd för att säkerställa att idrottsrörelsen i Sverige står sig fortsatt stark efter pandemins påverkan.

Svenska Tennisförbundet har redan i en första omgång fördelat ett stort stöd till svenska tennisklubbar. I omgång två har SvTF tagit fram nedan beskrivna stödområden som ska stimulera till att behålla och rekrytera nya medlemmar, främja tävlingsspelandet på alla nivåer, utveckla tränarkåren, öka flexibilitet och synligheten av tennisen. Alla områden har bäring mot de 12 målområdena i Game Change 2030 samt idrottsrörelsens Strategi 2025.

Ansökan för den andra omgången av återstartsstödet har nu stängt.

1. Kostnadsfri anmälningsavgift till Svenska Tennisligan (STL)

Gäller för inomhusserien hösten 2022 i klasserna pojkar/flickor/juniorer 13, 15 och 18 år.

Gäller även för Svenska Juniorcupen våren inomhus 2023.

Syftet med stödet är att öka antalet ungdomar som tävlar.

Ingen ansökan krävs, stödet regleras per automatik i samband med anmälan.

2. Kostnadsfri tränar- och funktionärsutbildning för ungdomar

Stödet gäller för följande kurser:

 • SvTF Bastränarutbildning
 • Multi-Skillz Tennis
 • Klubbdomarutbildning
 • Matchledarutbildning
 • Tävlingsledarutbildning

En förutsättning är att deltagaren är född mellan 2003-2007, är anmäld via en klubb samt fullgjort kursen med godkänt resultat. Stödet gäller för kurser som påbörjas och slutförs under perioden 1 augusti – 31 december 2022. Syftet med stödet är att utbilda fler tränare och funktionärer och därigenom öka den generella kompetensnivån.

Efter avslutad kurs fakturerar klubben SvTF (godkänt resultat krävs). För klubbar som inte fått basstöd från Projektstöd IF utbetalat för MultiSkillz och Bastränarutbildningen fakturerar oss för hela kursavgiften på samtliga kurser som finns listade ovan. För klubbar som fått ovan nämnda basstöd utbetalat fakturerar oss för hela kursavgiften på samtliga kurser utom MultiSkillz och Bastränarutbildningen där ni endast fakturerar oss för den del av kursavgiften som inte täcks av basstödet.

För frågor kontakta emma.ernlund@tennis.se

För att få stödet utbetalat:

 • Skapa en faktura som sparas som PDF.
 • Fakturatext: Återstartsstöd utbildning hösten 22
 • Ange födelseår samt vilken kurs det gäller på samtliga deltagare
 • Fakturabelopp:  kr
 • Fakturan måste ha ett fakturanummer
 • Maila PDF-fakturan till: inbox.lev.902633@arkivplats.se
3. Nationella tävlingsresor

Tränarledd nationell tävlingsresa arrangerad av klubben. Stödet riktar sig i första hand till spelare födda 2002–2009, men det går även att söka stöd för resor för yngre spelare. Resan ska ses som ett tillskott till redan planerad verksamhet och ska utöver ledaren innefatta minst fyra spelare, där båda könen ska vara representerade. Klubben erhåller ett stöd à 15 tkr.

Syftet med stödet är att stärka klubbkänslan och främja ett ökat tävlande.

Klubben ansöker om stödet senast 15 juni – se länk till ansökningsformulär längst ned på den här sidan. Om föreningen söker för fler områden (stöd 3-7) ska dessa rangordnas. Efter godkänd ansökan fakturerar föreningen SvTF.

4. Internationella tävlingsresor

Tränarledd internationell tävlingsresa arrangerad av klubben (Tennis Europe/ITF World Tennis Tour). Stödet riktar sig till spelare födda 1997-2009 som vill tävla internationellt. Resan ska ses som ett tillskott till redan planerad verksamhet och ska utöver ledaren innefatta minst fyra spelare. Där det är möjligt ska representation av båda könen eftersträvas. Föreningen erhåller ett stöd à 25 tkr (gäller ej internationella tävlingar i Sverige).

Syftet med stödet är att öka antalet tävlingsspelare med sikte på internationell tävlingstennis.

Klubben ansöker om stödet senast 15 juni – se länk till ansökningsformulär längst ned på den här sidan. Om föreningen söker för fler områden (stöd 3-7) ska dessa rangordnas. Efter godkänd ansökan fakturerar föreningen SvTF.

5. Teambuilding för klubbens tränare (personal)

Stödet riktar sig i första hand till klubbens tränare men kan även innefatta övrig personal. Resan ska omfatta minst tre personer och kan genomföras antingen nationellt eller internationellt. Representation av båda könen ska eftersträvas och Game Change 2030 kopplat till klubbens egna målsättningar ska utgöra en del av innehållet i programmet. Klubben erhåller ett stöd à 15 tkr för nationell resa och 25 tkr för en internationell resa.

Syftet med stödet är att öka tillhörigheten och kompetensen bland tennisens ledare.

Klubbar som förlägger teambuildingen till Davis Cup Finals i Bologna, Italien kommer att erbjudas fria biljetter* till någon/några av Sveriges matcher (13/9 mot Argentina, 15/9 mot Kroatien och 18/9 mot Italien). Baserat på intresse och anmälan kommer förbundet att samordna en tränarresa till Bologna genom researrangören CRUSH.

*Vi reserverar oss för fullteckning av de biljetter SvTF förfogar över.

Klubben ansöker om stödet senast 15 juni – se länk till ansökningsformulär längst ned på den här sidan. Om föreningen söker för fler områden (stöd 3-7) ska dessa rangordnas. Efter godkänd ansökan fakturerar föreningen SvTF.

6. Ökad tillgänglighet

Utövarnas förväntningar på tillgänglighet och flexiblare lösningar för bokning av tennisbanor ökar. Flera klubbar har därför påbörjat en resa att se över sina erbjudanden, exempelvis kontraktstider i förhållande till strötider. För klubbar som vill göra en förstudie erbjuds ett administrativt stöd à 15 tkr.

Syftet är att genom flexiblare banbokningssystem möjliggöra mer tennisspel för barn och ungdomar.

Klubben ansöker om stödet senast 15 juni – se länk till ansökningsformulär längst ned på den här sidan. Om föreningen söker för fler områden (stöd 3-7) ska dessa rangordnas. Efter godkänd ansökan fakturerar föreningen SvTF.

7. Lokal marknadsföring av tennisen

Konkurrensen om medias uppmärksamhet är stor. Detta märks både i de nationella och i de lokala medierna. Klubbarna erbjuds ett stöd à 15 tkr till lokal marknadsföring av sin verksamhet.

Syftet med stödet är att öka tennisens synlighet.

Klubben ansöker om stödet senast 15 juni – se länk till ansökningsformulär längst ned på den här sidan. Om föreningen söker för fler områden (stöd 3-7) ska dessa rangordnas. Efter godkänd ansökan fakturerar föreningen SvTF.

8. 40 lika

Hösten 2022 lanseras 40 Lika Klubbutbildning. Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring inkludering/jämställdhet för att skapa en ännu bättre tennis, både på och utanför banan. För klubbar som vill genomföra utbildningen erhålls ett stöd à 10 tkr.

Syftet med stödet är att öka antalet kvinnor på ledande positioner inom tennisen.

Ansökan

Ansökan till återstartsstödet har nu stängt.

Redovisning

Beviljade ansökningar ska vara slutförda per den 31 december 2022. Föreningen är skyldig att redovisa/utvärdera beviljat bidrag till SvTF. Ej nyttjade medel ska återbetalas.

Hantering och frågor
Emma Ernlund, Svenska Tennisförbundet är administrativt ansvarig för återstartsstödet.