ÅTERSTARTSSTÖD

Tennisens återstartsstöd ska bidra till att svensk tennis fortsatt står stark efter pandemin.

Riksidrottsförbundet har i två omgångar 2021 och 2022 fördelat återstartsstöd till specialidrottsförbunden i syfte att säkerställa att idrottsrörelsen ska fortsätta stå sig stark efter pandemin. I dialog med regioner och klubbar har Svenska Tennisförbundet identifierat för tennisen viktiga områden och hittills fördelat ca 7 miljoner kronor.

Omgång tre kommer att utgå från tidigare sökområden vilka syftar till att stimulera medlemsutveckling, utveckla tränarkåren, främja tävlingsspel samt öka tennisens synlighet. Samtliga områden har bäring mot de tolv målområdena i Game Change 2030 och idrottsrörelsens övergripande Strategi 2025.

Nedan finner ni information om de sökbara stöden samt hur klubben ansöker.

ANSÖKAN STÄNGD

Ansökan för omgång 3 av återstartsstödet har nu stängt (sista ansökningsdag 31 maj).

1. Nationella tävlingsresor

Tränarledd nationell tävlingsresa arrangerad av klubben. Stödet riktar sig i första hand till spelare födda 2003–2010, men det går även att söka för yngre spelare. Resan ska ses som ett tillskott till redan planerad verksamhet och ska utöver ledaren innefatta minst fyra spelare, där båda könen ska vara representerade. Klubben erhåller ett stöd på 15 000 kr.

Syftet med stödet är att stärka klubbkänslan och främja ett ökat tävlande.

2. Internationella tävlingsresor

Tränarledd internationell tävlingsresa (Tennis Europe/ITF World Tennis Tour) utanför Sverige som är arrangerad av klubben. Stödet riktar sig till spelare födda 1998–2010 som vill tävla internationellt. Resan ska ses som ett tillskott till redan planerad verksamhet och ska utöver ledaren innefatta minst fyra spelare. Där det är möjligt ska representation av båda könen eftersträvas. Klubben erhåller ett stöd på 25 000 kr.

Syftet med stödet är att öka antalet tävlingsspelare med sikte på internationell tävlingstennis.

3. Teambuilding för klubbens tränare och personal

Stödet riktar sig i första hand till klubbens tränare men kan även innefatta övrig personal. Aktiviteten ska omfatta minst tre personer och kan genomföras nationellt eller internationellt. Representation av båda könen ska eftersträvas och Game Change 2030 kopplat till klubbens egna målsättningar ska utgöra en del av innehållet i programmet. Klubben erhåller ett stöd på 10 000 kr för en nationell aktivitet och 20 000 kr för en internationell aktivitet.

Klubbar som förlägger sin teambuilding till Davis Cup Finals i Bologna, Italien kommer att erbjudas fribiljetter till Sveriges matcher (finns ett begränsat antal som fördelas till ansökande klubbar).

Syftet med stödet är att öka tillhörigheten och kompetensen bland tennisens ledare.

4. Uppstart av paratennisverksamhet

Stödet riktar sig till klubbar nyligen startat, eller som är på väg att starta upp, paratennis i sin verksamhet. Klubbar erhåller ett uppstartsbidrag på 15 000 kr.

Syftet med stödet är att fler klubbar ska bedriva paratennis som en naturlig del i sin verksamhet.

5. Lokal marknadsföring

Konkurrensen om medias uppmärksamhet är stor. Detta märks både i de nationella och lokala medierna.

Klubbarna erbjuds ett stöd på 10 000 kr till lokal marknadsföring av sin verksamhet. Syftet med stödet är att öka tennisens synlighet.

6. Digitalisering

En av svensk idrotts gemensamma utvecklingsresor handlar om att ”den moderna föreningen engagerar”. En del i detta handlar om anläggningarna och att genom digitala tjänster möta den service och de behov medlemmarna förväntar sig. Klubbar kan ansöka om ett stöd på 15 000 kr för digitaliseringsprojekt vars syfte är att stimulera mer tennisspel.

Syftet med stödet är att göra tennisen mer tillgänglig med hjälp av digitala verktyg.

7. Inspirationsträff för blivande tränare

1 juni lanserar SvTF ett webbaserat utbildningsmaterial: Introduktion för blivande tränare. Materialet syftar till att inspirera till tränaryrket och är tänkt att användas lokalt på klubben. Målsättningen att minst 50 procent av deltagarna blir inspirerade att sedan gå vidare till grundtränarutbildningens första steg, Bastränarutbildningen och Multi SKillZ tennis. Arrangerande klubb erhåller ett stöd på 5 000 kr.

Genomförande: Träffen genomförs i grupp där personen som leder träffen rekommenderas att ha genomfört minst Bastränarutbildningen.

Syftet med stödet är att stimulera fler spelare att utbilda sig till tränare och därigenom öka antalet tennistränare.

8. 40 lika klubbutbildning

Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring inkludering och jämställdhet och därigenom skapa ännu bättre tennis, både på och utanför banan. För klubbar som vill genomföra utbildningen erhålls ett stöd på 5 000 kr.

Syftet med stödet är att öka antalet kvinnor på ledande positioner inom tennisen.

9. Trygg Tennis – kvalitetsmärkt tennisklubb

Nyligen lanserades Trygg Tennis – kvalitetsmärkt tennisklubb, i syfte att hjälpa och stödja klubbarna i deras arbete för att skapa trygga och säkra utvecklingsmiljöer. Materialet består av en utbildning med tillhörande checklista som klubben genomför med stöd av SvTF och RF/SISU distrikten. För klubbar som genomgår utbildningen erhålls ett stöd på 5 000 kr.

Syftet med stödet är att öka antalet kvalitetsmärkta tennisklubbar.

SÅ ANSÖKER KLUBBEN

Ansökan

Ansökan har nu stängt för samtliga återstartsstöd.

Utbetalning av stöd

Efter beviljad ansökan fakturerar klubben SvTF senast 1 oktober.

Redovisning

Beviljade ansökningar ska vara slutförda per den 31 december 2023. Föreningen är skyldig att utifrån en mall redovisa och utvärdera beviljat bidrag till SvTF under kvartal ett 2024. Ej nyttjade medel ska återbetalas.

Övrigt

Utöver sökområdena fördelas tennisens Återstartstöd omgång 3 till: Förbundsdomarutbildningen i samband med Sverigefinalen av Elite Hotels Next Gen Cup, Introduktionskurs för funktionärer – lanseras i juni, Klubbtränarutbildningen – höstens pilotkurs, Svenska Juniorcupen samt geografisk svaga tennisområden – via regionerna. Därtill påbörjas ett digitaliseringsarbete inom ramen för Game Change 2030.

Frågor

Emma Ernlund, emma.ernlund@tennis.se, 010-444 04 16