KLUBBÖVERGÅNG

Från och med den 15 mars 2021 skall alla klubbövergångar göras digitalt via formulär enligt anvisningar nedan. Den digitala signeringen görs av spelaren, spelarens nuvarande klubb och spelarens nya klubb. Övergången godkänns slutligen av SvTF. Klubbövergången kan därför slutföras mycket snabbt.

SÅ HÄR GÖR DU EN KLUBBÖVERGÅNG

Klubbövergången startas av spelaren. Digital underskrift görs först av spelaren eller målsman till minderårig spelare, därefter av en företrädare för spelarens nuvarande klubb och slutligen av en företrädare för spelarens nya klubb. SvTF godkänner därefter klubbövergången. Underskriven och slutgodkänd klubbövergång skickas digitalt till alla berörda parter.

Klubbövergången måste vara signerad av alla parter senast den 1/1, 1/5 eller 1/9 för att vara garanterat giltig inför kommande spelperiod. Genomförda klubbövergångar registreras och publiceras på Tävling Online i anslutning till starten av den nya spelperioden. Observera att spelaren behöver ha en giltig licens för det år som klubbövergången skall göras för att övergången skall vara giltig.

Den digitala klubbövergången görs via Scrive. Flödet är automatiserat och alla parter erhåller den slutligt godkända klubbövergången. En kopia av varje klubbövergång skickas till de båda involverade klubbarnas officiella e-mailadresser för kännedom. Varje klubb ansvarar för att klubbövergången skrivs under av en person som företräder klubben gällande klubbövergångar.

Så här går det till:

Spelare fyller i formulär för klubbövergång

Spelare skriver under digitalt

Nuvarande och ny klubb skriver under

SvTF godkänner klubbövergången

SvTF publicerar klubbövergången (1/1, 1/5, 1/9)

FORMULÄR KLUBBÖVERGÅNG

Fyll i det digitala formuläret via knappen nedan om du vill representera en annan klubb vid tävlingar.

FRÅGOR OCH SVAR

Nedan följer vanliga frågor och svar kring klubbövergångar.

Se även denna länk till Tävlingshandboken. I tävlingshandboken finns kapitlet “Representationsbestämmelser” (3:1) som beskriver regler kring klubbövergångar.

Själva signeringen och godkännandet av klubbövergången kan göras när som helst (före deadline). Själva klubbövergången kommer däremot formellt att ske i samband med att den nya perioden startar (1/1, 1/5, 1/9).

I undantagsfall kan en klubbövergång genomföras retroaktivt under förutsättning att spelaren inte har representerat sin gamla förening i en match under pågående tävlingsperiod.

Ja, under vissa omständigheter kan detta vara möjligt. Om klubbarna inte kommer överens om övergången så kan spelaren anmäla ärendet till Svenska Tennisförbundet. I avvaktan på beslut äger spelaren rätt att spela för sin gamla förening.

Nej, en spelare kan bara representera en förening under en spelperiod. Däremot är det möjligt att vara medlem i flera föreningar och exempelvis spela ett klubbmästerskap i flera föreningar som man är medlem i.

En spelare som under en pågående spelperiod flyttar till annan ort kan av Svenska Tennisförbundet få dispens att under återstoden av spelperioden representera en förening på den nya orten.

Du behöver veta namn på klubbföreträdare i din nuvarande och nya klubb. Du behöver även ha information om antingen e-mailadress eller mobiltelefonnummer till klubbföreträdaren.

I så fall kan den klubbföreträdare som har fått klubbövergången vidarebefordra handlingen till rätt person.

Klubbövergången kan startas upp och registreras även för spelare som inte innehar en giltig licens. Däremot så krävs det att spelaren finns med i licensregistret. Om spelare inte finns med så behöver en nyregistrering göras av spelaren. En klubbövergång kan inte bli godkänd och fullständigt registrerad förrän spelaren innehar en giltig licens för den tidpunkt som klubbövergången träder ikraft.