Den 15 maj påbörjade Svenska Tennisförbundet och Svenska Tennisförbundet Syd implementera sin nya spelar-utvecklingsplattform i Olympiahallen, Helsingborg under ledning av processledarna Marcus Lindberg och Fabian Jansson. Sju tennisföreningar i region Syd har tackat ja till ett 3-årigt processtöd för att stegvis kunna implementera plattformen i ett skarpt läge i deras barnverksamhet (främst Tennisskolan) från 2023 samt till och med 2026. Under kommande vinterhalvår 2023/24 ligger fokus på röd bana medan orange och grön bana införs från och med våren 2024. Plattformen skall senast hösten 2024 och framåt vara körklar för alla barn som deltar på någon av dessa 3 färgade bannivåer i föreningarnas verksamheter som oftast är kopplade till Tennisskolan. Föreningarna får ett årligt processtöd från Svenska Tennisförbundet Syd och allt sker i nära samverkan med Svenska Tennisförbundet, så att innehållet utvecklas mot ett gemensamt upplägg i hela Tennissverige.

Huvudsyftet med införandet av plattformen är att den skall säkerställa och stödja att all tennisverksamhet kopplad till barns spelarutveckling följer en trygg och utvecklande plan för barn på röd-, orange- och grön bana. Således är samtliga tre parter dvs förbund, region och klubb centrala medspelare i denna utvecklingsprocess samtidigt som SvTF:s utbildningsavdelning får fortlöpande information. Föreningen förbinder sig att aktivt arbeta med plattformen i dess verksamhet samt delta på samtliga fysiska sammankomster som Svenska Tennisförbundet Syd erbjuder. För att säkerställa arbetet i föreningen så har föreningarna åtagit sig att under implementeringsperioden utse minst en person som är huvudansvarig för plattformen och en person som blir en central medspelare.

Svenska Tennisförbundet Syd kommer löpande bistå föreningen med ett processtöd. Det sker i form av 4 st. återkommande fysiska studieträffar, 1 – 2 st. korta avstämningsmöte via teams, 1 – 2 st. studiebesök i föreningen och 1 st. gemensam social träff s k ”AW” per år.

Svenska Tennisförbundet förbinder sig under avtalsperioden att årligen skapa ett ekonomiskt stödpaket (projektbidrag) som bygger på att föreningen inte skall behöva betala något för plattformen, studiedagarna och studiebesöken. Det kommer således bli ett ekonomiskt ”nollspel” för föreningen.

Följande föreningar i regionen ingår i projektet:

Båstad TS
Helsingborgs TK
Tabergsdalens TK
Kungsbacka TK
Växjö TS
Ystads TK

Fair Play TK