VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2022

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2022

VÄLKOMMEN!

Välkommen till vår verksamhetsberättelse! Som du redan har märkt är den helt digital. Du läser den genom att scrolla ner på sidan eller bläddra mellan avsnitten genom att använda menyknapparna till höger.

För bästa läsupplevelse rekommenderar vi att du läser den i din dator. Trivs du ändå bättre med att läsa den i pappersformat kan du istället ladda ner publikationen som pdf.

STYRELSENS BERÄTTELSE

Från ord till handling. 2022 innebar det verkliga startskottet i arbetet med svensk tennis gemensamma plan Game Change 2030 där arbetet nu har startats upp i tio av tolv målområden. Förbund, regioner och klubbar arbetar tillsammans mot målet: en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet.

2021 stod ett enat årsmöte bakom svensk tennis nya plan för hur vi gemensamt ska utveckla tennisen de kommande tio åren: Game Change 2030.

I Game Change 2030 finns tolv målområden som beskriver de satsningar som ska inspirera och vägleda i arbetet med att uppfylla visionen: Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet.

Resan mot 2030 har delats in i tvåårsplaner – ”fem set”. 2022 innebar starten på ”första set”, det vill säga 2022-2023. Respektive målområde har en programansvarig (operativ) och en förtroendevald (ideell) representant som kommer att leda arbetet inom sitt målområde framöver.

Under året har såväl strategikonferenser med regionerna som teamsmöten med klubbar hållits. Styrelsen ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet.

Med de gula målen sätter vi fokus på våra medlemmar, våra anläggningar, sättet vi synliggör tennisen och hur vi genererar mer resurser till våra satsningar.

12: Partnerskap

Arbetet med Game Change 2030, en tydligare kommersiell struktur och ett fokus på aktivering har gett ökat intresset bland våra partners och gett dem en bättre förståelse för tennisens framtida visioner och verksamhet. Det märks inte minst genom att partnerfamiljen växer och att flera trogna partners har förlängt och utökat sitt engagemang (läs mer längre ned i denna berättelse)!

Under året ökade aktiviteten och exponeringen i samband med tävlingar och events, bland annat under Sverigefinalen av Elite Hotels Next Gen Cup och nya Elitserien powered by MATCHi. Detta har bemötts positivt och stärkt upplevelsen för såväl besökare som deltagare.

10: Fans och följare

Glädjande valde SVT att sända Sveriges matcher i Davis Cup Finals (och ATP-tävlingen Stockholm Open) vilket innebar en stor ökning av tennisens synlighet i media under året. Under hösten initierades även ett samarbete med Schibsted-koncernen som bland annat innebar att Aftonbladet livestreamade slutspelet av nya Elitserien powered by MATCHi. Därtill: tack vare samarbetet med Sportway och MATCHi visades samtliga matcher i elitserien via tennisförbundets egen playkanal, tennisplay.se, vilket innebar en markant ökning av antalet streamade matcher via kanalen.

Vidare har resurser investerats i tennisförbundets sociala medier-kanaler, vilket bidragit till ökad räckvidd och engagemang bland följare.

På lokal nivå har ytterligare synlighet för tennisen uppmuntrats och möjliggjorts genom tennisens återstartsstöd, ur vilken tennisklubbar har kunnat ansöka om bidrag för lokal marknadsföring.

9: Medlemmar

Svensk tennis har sett en positiv trend i medlemsantal under många år. Under pandemin såg vår idrott en stor tillväxt – 2021 noterades det högst antalet medlemmar på över 25 år.

2022 års medlemssiffror innebär en liten nedgång. Totalt är 121 849 personer (-2149) medlemmar i 395 (+4) tennisklubbar. Minskningen märks framför allt i regioner utanför storstäderna, som är ett fokusområde för satsningar inom ramen för tennisens återstart. Trots detta är medlemsantalet att betrakta som stabilt.

Arbetet med att välkomna nya målgrupper till tennisen fortsatte under året. Mest utmärkande var nya satsningen Tennis på studs, ett koncept som riktar sig till målgruppen 65+ och som i dag bedrivs på ett flertal platser hos klubbar där många banor står lediga på dagtid.

De lila målen fokuserar på tennisens ledare, våra nätverk, inkludering av nya målgrupper samt förbundets och regionernas stöd till klubbarna.

8. 40 lika

För att lyckas med vårt arbete behöver jämställdheten finnas med som en naturlig del i hela vår verksamhet. 2022 lanserades den nya klubbutbildningen 40 lika som kommer att genomföras med stöd av RF-SISU-distrikten. All nationell och regional personal samt styrelse har blivit introducerade i utbildningen.

Under året togs också initiativ för ett kvinnligt nätverk inom ramen för 40 lika, en hållbar och långsiktig mötesplats som erbjuder en trygg, rolig och givande gemenskap för alla kvinnliga ledare inom svensk tennis. Den första träffen hålls i samband med Davis Cup 2023.

Arbetet med att stärka alla former av paratennis har fortsatt och intresset och kunskapen för paratennisen ökar ute i klubbarna.

6. Klubbservice

Tennisbanan ska vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna, genom hela livet. Förbundet tillsammans med regionerna stöttar löpande tennisklubbarna i dessa frågor.

Inom ramen för detta arbete har fokus under året legat på framtagandet av Trygg Tennis kvalitetsmärkning. Syftet med kvalitetsmärkningen är att hjälpa klubbarna med verktyg för att kunna skapa utvecklande och trygga tennismiljöer med fokus på det förebyggande arbetet. Kvalitetsmärkningen lanseras 2023 och genomförandet kommer att ske i nära samarbete med RF-SISU-distrikten.

5. Tränar- och ledarutveckling

Fler och mer utbildade ledare är en prioritering i Game Change 2030. I linje med planen utökas och utvecklas därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, bland annat genom digitalisering.

2022 sjösattes de första delarna av det nya utbildningsprogrammet: bastränarutbildning och Multi SkillZ Tennis. De nya och utökade kurserna innebar en ökning om hela 40 procent av antalet utbildningstimmar.

Parallellt fortsatte utvecklingen av kommande kurssteg. 2023 kommer ytterligare utbildningar att introduceras: klubbtränarutbildning, introduktionsutbildning för funktionärer samt ett kostnadsfritt material för att inspirera blivande tränare.

De blå målen har sportsligt fokus: spelarutveckling, tävlingstennis och internationella framgångar.

4. Internationella tennisframgångar

Efter ett par utmanande år på grund av pandemin kunde den nationella elitverksamheten äntligen återupptas – i år med en omprioritering som innebär ett förstärkt internationellt fokus på juniorprogrammet.

Utöver landslags- och lägerverksamhet innefattas också ett utökat tävlingsprogram på internationell juniornivå (U14 och U18). Därtill knöts även flertalet internationellt meriterade tränare till verksamheten.

3. Tävlingsformer för alla

Satsningen på Svenska Tennisligan fortsätter att utvecklas. I dag erbjuds ett heltäckande utbud av klasser på nationell och regional nivå vilket resulterat i fler deltagande lag.

För att få fler att tävla mer vill vi göra insteget till matchspel och tävlingar enklare. Arbetet med att korta speltiderna för klasser på röd, orange och grön nivå har inletts. Därtill har diskussioner påbörjats gällande tävlingsstrukturer med syfte att underlätta tävlandet i unga åldrar.

2. Spelarutveckling

Arbetet inom ramen för målområdet kommer att startas upp i slutet av första set. Först i prioriteringsordningen står framtagandet av en ny spelarutvecklingsplan.

Arbetet med denna plan har smygstartat. Dels genom revideringen av tränarutbildningarna och dels genom verktyget More Tennis Checkpoints för utveckling av spelare på röd, orange och grön nivå som kommer att gå hand i hand med den nya planen.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot idrottsrörelsen med begränsningar för verksamheter och aktiviteter. Relativt sett har tennisen stått sig stark trots de senaste årens utmaningar. Det märks bland annat i statistiken för det lokala aktivitetsstödet (LOK) och det totala medlemsantalet. Än har vi nog inte sett alla konsekvenser av pandemin, men vi befarar ett tränartapp och att delar av den bredare eliten avslutar sina satsningar.

Närmare 7 miljoner kronor har tilldelats svenska tennisklubbar i återstartsstödet som förmedlats av Riksidrottsförbundet. Tennisens stöd har särskilt fokuserat på tävlingsverksamhet, medlemsrekrytering samt ledarrekrytering- och utbildning. Utöver stödet till klubbarna har ytterligare cirka 1,5 miljoner tilldelats Svenska Tennisförbundets regioner, vilket b.la. inneburit personalförstärkningar och satsningar i de för tennisen geografiskt svaga områdena. Klubbarna har även haft möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för inställd verksamhet.

I skuggan av pandemin seglade ett nytt orosmoln upp under året: skenande elpriser. Ett reellt hot mot tennisklubbar som i många fall äger sina egna anläggningar. Med anledning av detta har Svenska Tennisförbundet bedrivit ett aktivt påverkansarbete genom dialog med Riksidrottsförbundet, som i sin tur talat med politikerna.

Samarbetet mellan förbund och region har under året stärkts genom ett gemensamt framtagande av ett teamkontrakt.

Mötesordningen har ändrats till att två gånger per år ha strategiska möten där ordförande och verksamhetschef i region samt SvTF:s styrelse och programansvariga för Game Change 2030 medverkar. Därtill har operativa möten inom respektive verksamhetsområde (tävling, utbildning, sport och föreningsstöd) startats upp. Operativa möten ska hållas en gång per halvår och verksamhetsområde.

Under året har också arbetet med att integrera regionernas hemsidor under Tennis.se pågått, med lansering vid årsskiftet 2023. Därtill har en struktur för att tydliggöra en nationell och regional partnerstruktur tagits fram i syfte att öka intäkterna på alla nivåer.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, stödd av Belarus, har Svenska Tennisförbundet tillsammans med övriga nordiska tennisnationer varit en stark röst för full uteslutning av Ryssland och Belarus i tennisens olika tävlingar och forum.

Sveriges internationella engagemang har i övrigt varit fortsatt stort.

Inom ITF har Sverige haft representation inom följande:

 • Sport Science and Medicine Committee – Åsa Hedin
 • Advantage All Committee – Christer Sjöö
 • Masters Committee – Martin Lager
 • Olympic Committee – Stefan Fransson

Inom Tennis Europe har Sverige haft representation inom följande:

 • Junior Committee – Kenneth Bergbom

Åsa Hedin och Christer Sjöö representerade Sverige på ITF:s årsmöte i Glasgow, Storbritannien och Tennis Europes årsmöte i Cascais, Portugal. Åsa Hedin representerade SvTF på Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte. Odd Swarting, Marie Hedberg, Sophie Lindvall och Emil Holmgren var representanter vid Riksidrottsforum som anordnades av Riksidrottsförbundet.

Förbundsstyrelsen har haft sju protokollförda möten under året.

Det är glädjande att partnerfamiljen växer. 2022 välkomnade vi bland andra Ford och MATCHi, som tillsammans med Elite Hotels är tennisförbundets huvudpartners. Vi vill rikta ett stort tack till Elite Hotels, Ford och MATCHi och övriga partners för deras engagemang och delaktighet i svensk tennis.

Under året hölls partnermöten i samband med Elite Hotels Next Gen Cup och Stockholm Open.

Svenska Tennisförbundet visar ett starkt resultat 2022 (+600 Tkr). Nettoomsättningens (ca 50 Mkr) ökning mot föregående år beror framför allt på erhållet återstartsstöd samt intäkter från Davis Cup-framgångar och ett ökat antal nya partners till förbundet.

Resultatet innebär goda förutsättningar för framtida satsningar inom ramen för Game Change 2030.

Förbundsstyrelsen vill avsluta med att tacka alla personer, såväl förtroendevalda som anställda, för det fantastiska arbete som görs i svensk tennis på alla nivåer: centralt, regionalt och i klubbarna.

Tack för att ni engagerar er för att alla våra medlemmar ska få glädje av vår idrott!

EN LEDANDE OCH FRAMGÅNGSRIK IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

Game Change 2030

OM FÖRBUNDET

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Svenska Tennisförbundet är uppdelat i sju regioner och består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. 395 föreningar är anslutna till SvTF och i dessa finns sammanlagt 121 849 medlemmar.

Hedersordföranden

Stefan Dahlbo
Thomas Wallén

Hedersledamöter

Hans Berg
Kenneth Bergbom
Margareta Bönström
Jan Carlzon
Anders Rydberg
Bo Victor
Björn Waxegård

Styrelsen, ordinarie ledamöter

Ordförande:
Åsa Hedin, Saltsjöbaden
Ledamöter:
Odd Swarting, vice ordförande, Stockholm
Marie Hedberg, Växjö
Emil Holmgren, Växjö
Johan Kristiansson, Stockholm
Sophie Lindvall, Örebro
Mattias Ottermark, Göteborg

Revisorer

Grant Thornton revisionsbyrå med huvudansvarig Elisabeth Raun
Revisorssuppleant: Grant Thornton revisionsbyrå Peter Ek

Valberedning

Ordförande: Petra Tedroff, Göteborg
Mats Pettersson, Uppsala
Johan Porsborn, Stockholm
Emma Ståhl, Stockholm

Veterankommittén

Martin Lager, Ordförande
Louise Björkhager
Anna Gunnarsson
Per Johansson
Johan Sturén
Lina Westberg

Juridiska nämnden

Peter Enander, Ordförande
Maria Nisell
Niklas Trosell
Mikael Sjöö
Christina Marmolin

Paratennisrådet

Petter Edström (t.o.m april)
Emil Holmgren (t.o.m april)
Stefan Olsson (fr.o.m juni)
Jens Nilsson
Kent Ring
Annika Klingström

Tekniska rådet

Robert Roos

Serieutskottet

Bert Chyssler, ordförande
Nils Idström
Magdalena Sekkenes
Martin Stigh

Kansli 2022

Administration
Generalsekreterare: Christer Sjöö
Ekonomiansvarig: Michael Rudin
Ekonomi: Lena Kubicska*
Kommersiellt ansvarig: Jonas Elmblad
Koordinator: Tove Kjeller
Informationsansvarig: Johanna Jonsson
Webredaktör: Torbjörn Dencker**
Medlemsstrateg: Emma Ernlund

Landslag
Landslagsansvarig: Niklas Fjeldstad
Davis Cup kapten: Robin Söderling*
Billie Jean King Cup kapten: Mattias Arvidsson* (tom augusti)
Juniorkapten: Jonas Svensson
Rullstolstennis kapten: Toni Gustavsson*

Föreningsstöd
Sakkunnig barn och ungdom: Ola Mårtensson
Paratennis, Trygg Tennis: Mikaela Lecomte Seger (from augusti)

Utbildning
Utbildningsansvarig: Michaela Karlsson

Tävling
Tävlingsansvarig: Bengt Helmersson
Tävling Online: Fredrik Palm
Seriespel: Sebastian Dorling
Internationella tävlingar: Anders Wennberg*
Funktionärer: Johan Carlsson*

*deltidstjänster
** konsult

Officiellt organ
Tennis.se

Under året har utmärkelser delats ut enligt nedanstående. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och Förbundets specialdistrikts­förbund (SDF) att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Bestämmelser och ansökningshandlingar för våra utmärkelser finns att hämta på tennis.se.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst tio år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF:s eller DF:s motsvarande utmärkelse.

Mottagare 2022: Mats Nilsson, Fair Play TK och Peter Andersson, Fair Play TK

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Ingen mottagare 2022.

Silverplaketten

Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen.

Mottagare 2022: Dan Rastland och Janne Immonen (postumt).

Marcus Wallenbergs vandringspris

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas Fair Play TK.

Mackes Trofé

Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Skultorps TK tilldelas trofén för år 2022.

Peter Wallenbergs Sportsmanship Award

Utmärkelsen tilldelas den svenska juniorspelare som genom sitt uppträdande på och utanför tennisbanorna utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen delas ut i samabete mellan Svenska Tennisförbundet och International Lawn Tennis Club of Sweden (IC).

Ingen mottagare 2022.

Största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelas Salk.

Näst största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelas Fair Play TK.

Stefan Edbergs Stipendium

Ett resultatbaserat stipendium som delas ut av Stefan Edbergs stiftelse (ej av förbundet).

F14: Lea Nilsson, Salk
P14: Victor Rydén, Södertälje Padel & Tennisklubb
F16: Linea Bajraliu, Helsingborgs TK
P16: Ludvig Hede, Särö LTK

Donationsfonderna

Svenska Tennisförbundet har delat ut stipendier ur Donationsfonderna:
Mackes Minnesfond 10 000 kr
Pirres dubbelfond 127 000 kr
Marcus Wallenbergs fond för unga och lovande tennisspelare 25 000 kr
Totalt 162 000 kr

ANSLUTNA FÖRENINGAR

24 föreningar
Brottkärrs Tennisförening
Föreningen Partille Tennis
Gothia Tennisklubb
Göteborgs Lawn Tennisklubb
Hindås Tennisklubb
Hisingens Tennisklubb
Högsbohöjds Tennisklubb
Hönö Tennissällskap
Idrottssällskapet Gothia
Knippla Idrottsklubb
Kungälvs Tennisklubb
Landvetter Tennisklubb 1974
Lerums Tennisklubb
Marstrands Tennisklubb
Mölndals Tennisklubb
Pixbo Tennisklubb
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb
Särö Lawn Tennisklubb
Team Åkered Tennisklubb
TK Team Tennislirarna
Torslanda Tennisklubb
Ullevi Tennisklubb
Vallda Tennisklubb
Åsens Tennisklubb
51 föreningar
Arboga Tennisklubb
Avesta Tennisklubb
Björbo Idrottsförening
Borlänge Tennisklubb
Bålsta Tennisklubb
Domnarvets Tennisklubb
Enköpings Tennisklubb
Falu Tennisklubb
Ferneboo Tennisklubb
Gagnefs Idrottsförening
Gefle Tennisklubb
Grisslehamns Tennisklubb
Gustafs Tennisklubb
Hallstahammars Tennisklubb
Hallstaviks Tennisklubb
Idrottsklubben Segro
IFK Mockfjärd
IK Heros Tennisklubb
Insjöns Tennisklubb
Köpings Tennisklubb
Leksands Tennisklubb
Ludvika Tennisklubb
Långtora Tennisklubb
Malungs Tennisklubb
Marma Sportklubb
Mora Tennisklubb
Norbergs Tennisklubb
Norrtälje Tennisklubb
Ockelbo Tennisklubb
Rimbo Tennisklubb
Rosersbergs Tennisklubb
Rättviks Tennisklubb
Sala Tennisklubb
Salbohed Tennisklubb
Sandvikens Tennisklubb
Sigtuna Tennisklubb
Skutskärs Tennisklubb
Sportklubben Iron
Sävja Tennisklubb
Söderfors Tennisklubb
Temnarens Racketklubb
Tennisklubben Aros Västerås
Upsala Studenters IF
Upsala Tennisklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Väddö Tennissällskap
Västanfors Tennisklubb
Västerås Tennisklubb
Öregrunds Tennissällskap
Österby Tennisklubb
Östhammars Sportklubb
31 föreningar
Alfta Tennissällskap
Bodens Tennisklubb
Bollnäs Tennisklubb
Gammelgårdens Idrottsförening
Gällivare Tennisklubb
Haparanda Tennisklubb
Hudiksvalls Tennisklubb
Härnösands Racketklubb
Kiruna Tennisklubb
Kramfors Tennis
Ljusdals Tennisklubb
Luleå Tennisklubb
Norrfällsvikens Tennisklubb
Norrmjöle Tennisklubb
Piteå Tennisklubb
SCA Fritidsförening
Skellefteå Tennisklubb
Sköns Tennisklubb
Sollefteå Tennisklubb
Strömsunds Tennisklubb
Sundsvalls Tennisklubb
Söderhamns Tennissällskap
Tennisgymnasiet Kramfors TC
Timrå Tennisklubb
Umeå Tennisklubb
Vindelns Tennisklubb
Åre Sport och Tennisklubb
Älvsby Tennisklubb
Östersund-Frösö Tennisklubb
Överkalix Idrottsförening
Öviks Tennisklubb
57 föreningar
Boo KFUM IA
Botvid Tennisklubb
Dalarö Tennisklubb
Danderyd Djursholm Elittennisklubb
Danderyds Tennisklubb
Djursholms Tennisklubb
Edsvikens Tennisklubb
Ekerö Tennisklubb
Ellagårds Tennisklubb
Enebybergs Idrottsförening
Enskede Lawn Tennisklubb
Farsta Tennisklubb
Gustavsbergs Tennisklubb
Handelsbanken Idrottsförening
Haninge Tennisklubb
Hellas Tennisklubb
Huddinge Kommuns PF
Huddinge Tennisklubb
Huvudsta Tennisklubb
Idrottsföreningen Triangeln
Inside Out Tennisklubb
Internationa Lawn TC OF Sweden
Järfälla Tennissällskap
KLTK Junior- och Tävlingsförening
Kungsängens Tennisklubb
Lidingö Tennisklubb
Mälarhöjdens IK Tennisklubb
Nynäshamns Tennisklubb
Näsbyparks Tennisklubb
Rotebro Tennisklubb
Rönninge Tennisklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb
Skönstaholms Tennisklubb
Smedslättens Lawn Tennis Klubb
Sollentuna Tennisklubb
Solna Tennisklubb
Spånga Tennis o Bordtennisklubb
Spårvägens Tennisklubb
Stenhamra Tennisklubb
Stockholms Allmänna Lawn TK
Stockholms Rullstolstennisklubb
Stockholms Tennisklubb
Stora Wäsby Tennisklubb
Sundbybergs Tennisklubb
Tennischool Club
Trollbäckens Tennisklubb
TSK Malmen
Tullinge Tennisklubb
Tumba Tennisklubb
Täby Tennisklubb
Vallentuna Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb
Viggbyholms Tennisklubb
Västerhaninge Racket- och Idrottsklubb
Åkersberga Tennisklubb
Älta Tennisklubb
130 föreningar
Allmänna Tennisklubb Lund
Alstermo Idrottsförening
Alvesta Tennisklubb
Anderstorps Tennisklubb
Aneby Tennisklubb
Annebergs Gymnastik o Idrottsförening
Arilds Tennisklubb
Backa Tennisklubb
Bankeryds Tennisklubb
Beddingestrands Tennisklubb
Berga Tennisklubb
Bjuvs Tennisklubb
Bodafors Tennisklubb
Borgholms Tennisklubb
Båstad Tennissällskap
Dalby Tennisklubb
Eksjö Tennisförening
Eslövs Tennisklubb
Fair Play Tennisklubb
Falkenbergs Tennisklubb
Forserums Tennisklubb
Färjestadens Tennisklubb
Förslövs Tennisklubb
Gamleby Tennisklubb
Genarps Tennisklubb
Getinge Tennisklubb
Gislaveds Tennisklubb
Gottskärs Tennisklubb
Habo Tennisförening 2016
Hagafors Tennisklubb
Halmstad Garnisons IF
Helsingborgs Tennisklubb
Hillerstorps Tennisklubb
Hovmantorps Tennisklubb
Hyllinge Tennisklubb
Hyltebruks Tennisklubb
Hässleholms Tennisklubb
Höllvikens Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
Idrottssällskapet Göta
Jönköpings Tennisklubb
Kalmar Tennisklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb
Klavreströms Tennisklubb
Kristianstads Tennisklubb
Kronprinsens Tennisklubb
Kullabygdens Tennissällskap
Kungsbacka Tennisklubb
Lagans Tennisklubb
Laholms Tennisklubb
Lammhult Tigers Tennisklubb
Landskrona Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb
Ljungbyheds Tennisklubb
Ljungvalla Tennisklubb
Lomma Tennisförening
Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Lugi Tennisförening
Malmö Tennisklubb
Markaryds Tennisklubb
Munka-Ljungby Tennisklubb
Mölle Tennisklubb
Mörbylånga Tennisförening
Mörlunda Tennisklubb
Nybrostrands Tennisklubb
Nässjö Tennisklubb
Nättraby Tennisklubb
Olofströms Tennisklubb
Osby Tennisklubb
Oskarshamns Tennisklubb
Polus Tennis Club
Påskallaviks Tennisklubb
Qviinge Tennisklubb
Ramlösa Tennisklubb
Reftele Tennisklubb
Ronneby Tennisklubb
Rottne Tennisklubb
Ryds Tennisklubb
Simrishamns TK
Skanör-Falsterbo Tennisklubb
Skillingaryds Tennisklubb
Skillinge Idrottsförening
Skruvs Idrottsförening
Skummeslövs Tennisklubb
Slöinge Tennisklubb
Smedby Tennisklubb
Smålandsstenars Tennisklubb
Sofielunds Tennisklubb
Staffanstorps Tennisklubb
Stranda TK
Svedala Tennisklubb
Söderslätts Tennisklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Söndrums Tennisklubb
Tabergsdalens Tennisklubb
Tallbackens Tennisklubb
Tenhults Idrottsförening
Tennisklubben 77
Tennissällskapet Engelholm
Tingsryds Tennissällskap
Tomelilla Tennisklubb
Tranås Lawn Tennisklubb
Trelleborgs Tennisklubb
Tröingebergs Tennisklubb
Tyringe Tennisklubb
Vaggeryds Tennisklubb
Varbergs Tennisklubb
Veberöds Tennisklubb
Vejbystrands Tennisklubb
Vellinge Tennisklubb
Vetlanda Racketklubb
Vikens Tennisklubb
Vimmerby Tennisklubb
Virserums Tennisklubb
Vissefjärda Gymnastik o Idrottsförening
Våxtorps Tennisklubb
Värnamo Tennisklubb
Växjö Tennissällskap
Westerviks Tennisklubb
Wä Tennisklubb
Ystads Tennisklubb
Åhus Tennisklubb
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Åsenhöga Tennisklubb
Älmhults Tennisklubb
Ängelholms Tennisklubb
Ödåkra Tennisklubb
Öjaby Tennisklubb
Örkelljunga Tennisklubb
57 föreningar

Alingsås Tennisklubb
Arvika Tennisklubb
Billeruds Tennisklubb
Bofors Tennisklubb
Borås LTK
Dalsjöfors Tennisklubb
Eds Tennisklubb
Falköpings Tennisklubb
Filipstads Tennisklubb
Fiskebäckskils Tennisklubb
Forshaga Tennisklubb
Föreningen Elfsborg Tennis ( 2012 )
Föreningen Gullmarens Centre Court
Gillberga Tennisklubb
Grebbestads Idrottsförening
Grums Tennisklubb
Grästorps Tennisklubb
Götene Tennisklubb
Hammarö Tennisklubb
Herrljunga Tennisklubb
Hjo Tennisklubb
Hunnebostrands Tennisklubb
Härna Lawn Tennisklubb
Högsäters Tennisklubb
Karlstads Tennisklubb
Kils Tennisklubb
Kristinehamns Tennisklubb
Lidköpings Tennisklubb
Lilla Edets Tennisklubb
Ljungskile Tennisförening
Lysekil Tennisklubb & Racketcenter
Mariestads Tennisklubb
Marks Tennisklubb
Nösunds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb
Skara Tennisklubb
Skultorps Tennisklubb
Skövde Tennisförening
Smögens Tennisklubb
Sommarro Tennisklubb
Stenungsunds Tennisklubb
Strömstads Tennisklubb
Sunne Tennisklubb
Tibro Tennisklubb
Tidaholms Tennisklubb
Torsby Tennisklubb
Trollhättans Tennisklubb
Töreboda Tennisklubb
Uddeholms Tennisklubb
Uddevalla Tennisklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Vara Tennisförening
Vårgårda Tennisklubb
Vänersborgs Tennisklubb
Åmåls nya Tennisklubb
Årjängs Idrottsförening
Östra Stadsgränsen Tennisklubb
45 föreningar
Askhögens Idrottsförening
Brokinds Idrottsförening
FFV Tennisklubb
Finspångs AIK Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Föreningen Katrineholms Tennisakademi
Gnesta Tennisklubb
Grönbo Idrottsförening
Hallsbergs Tennisklubb
Holmens Tennisklubb
Kisa Tennisklubb
Kumla Tennisklubb
Laxå Tennisklubb
Lillån Tennisklubb
Lindesbergs Tennisklubb
Lindö Tennisklubb
Linköpings Tennisklubb
Ljungsbro Tennisklubb
Malmköpings TK
Mariefreds Tennisklubb
Mjölby Tennisklubb
Motala Tennisklubb
Nora Lawntennisklubb
Norrköpings Tennisklubb
Nykvarns Tennisklubb
Nyköpings Tennisklubb
Oxelösunds Tennisklubb
Simon Sportklubb
Snäck Tennissällskap
Stadsparkens TK
Strängnäs Tennisklubb
Sturefors Nya Tennisklubb
Söderköpings Tennisklubb
Södermalms Tennisklubb
Södertälje Padel- & Tennisklubb
Tennisklubben Hobby
Tennisklubben SAAB
Torshälla Tennisklubb
Trosa Racketklubb
Valdemarsviks Idrottsförening
Vingåkers Tennisklubb
Visby Tennisklubb
Åby Tennisklubb
Åtvidabergs Tennisklubb
Örebro Tennisklubb

SPORTÅRET

Till sportårets höjdpunkter hör Sveriges andra raka avancemang till Davis Cup Finals. Därtill togs beslut om en förstärkt internationell inriktning i elitverksamheten med målsättningarna i Game Change 2030 i sikte.

För Billie Jean King Cup-laget väntade spel i Europa-/Afrikazonens grupp 1 – en tuff nivå där små marginaler kan skilja mellan uppflyttning och nedflyttning.

Sverige fick klara sig utan landets två högst rankade spelare, Rebecca Peterson och Mirjam Björklund, i gruppspelet i turkiska Antalya. Det svenska laget, lett av kapten Mattias Arvidsson, bestod av en trio debutanter: Caijsa Hennemann, Fanny Östlund och Julita Saner samt Jacqueline Cabaj Awad och Kajsa Rinaldo Persson.

Sverige lottades i en grupp om sex nationer tillsammans med Kroatien, Slovenien, Österrike, Bulgarien och Georgien. Varje landskamp bestod av två singelmatcher och en dubbel.

Facit i gruppspelet blev två segrar (mot Slovenien och Georgien) och tre förluster (Kroatien, Österrike, Bulgarien) vilket innebar en femteplats i grupp B. Därmed väntade en direkt avgörande playoff-match mot Estland som slutade sist i grupp A.

Ställningen var 1–1 efter singlarna där Sverige ställde upp med Jacqueline Cabaj Awad (förlust mot Maileen Nuudi) och Caijsa Hennemann (vinst mot Elena Malygina). Dubbeln skulle därmed bli helt avgörande för Sveriges framtid i Billie Jean King Cup – stanna kvar i grupp 1 eller nedflyttning till grupp 2. Cabaj Awad och Hennemann fick förtroendet i dubbelmatchen och såg till att säkra nytt kontrakt för Sverige i grupp 1 efter seger i skiljeset mot Maileen Nuudi i par med Katriin Saar.

Mattias Arvidsson, förbundskapten för svenska damlandslaget sedan 2017, meddelade i augusti att han väljer att lämna sitt uppdrag. Arvidsson har varit kapten i 21 landskamper, med ett matchfacit på 12–9. Strax före årsskiftet presenterades tidigare landslagsspelaren Johanna Larsson som ny förbundskapten. Hennes första uppdrag väntar i nästa års gruppspel.

Spelarfacit 2022
Spelare Singel Dubbel
Caijsa Hennemann, Helsingborgs TK 3–2 2–1
Jacqueline Cabaj Awad, Elfsborg Tennis 1-4 3–0
Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK 1–0 1–3
Julita Saner, Upsala TK 0–1 0–1
Fanny Östlund, USIF 0–1
Ledarstab 2022

Kapten: Mattias Arvidsson
Tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeut: Anne Weibull

Efter fjolårets imponerande kvartsfinalresultat lyckades Sveriges tennisherrar för andra året i rad kvalificera sig för den stora världsfinalen: Davis Cup Finals. Det genom 3–2-seger i kvalmatchen mot Japan på hemmaplan. Stor matchhjälte i Helsingborg Arena blev Elias Ymer, som var delaktig i samtliga svenska matchvinster. I segerlaget ingick även André Göransson, Dragos Madaras samt Mikael Ymer, som dock tvingades stå över kvalet på grund av skada.

Världens 16 bästa nationer deltog i världsfinalen som inleddes med gruppspel i fyra olika europeiska städer. Sverige, rankat som nummer 13 i världen, hade lottats mot fjolårsfinalisten Kroatien (1), Italien (7) och Argentina (12) i grupp A som gick av stapeln i Bologna, Italien.

Sverige inledde finalspelet starkt genom att besegra Argentina med 2–1 efter meriterande segrar av Mikael Ymer mot Diego Schwartzman och Elias Ymer mot Sebastian Baez. I andra gruppspelsmatchen pressades Kroatien hårt efter att Elias vunnit den inledande matchen mot Borna Gojo. Sverige fick dock se sig besegrat med 1–2.

I sista gruppspelsmatchen väntade hemmanationen Italien inför fullsatta läktare. Mikael Ymer kvitterade till 1–1 efter vinst mot Jannik Sinner. Sverige förlorade den avgörande dubbeln vilket gav landslaget en tredjeplats i gruppen.

Vid årets slut rankades Sverige som nummer 13 i världen av totalt 145 deltagande nationer.

2023 väntar en ny kvalmatch, mot Bosnien-Hercegovina i Stockholm, för att på nytt försöka nå Davis Cup Finals.

Förbundskapten Robin Söderling ledde Sverige i kvalmatchen mot Japan. I juli valde han dock att ta time-out från sitt uppdrag på grund av hälsoskäl och ersattes i slutspelet av sin företrädare Johan Hedsberg.

Strax före årsskiftet meddelades att den tidigare världsfyran och Davis Cup-kaptenen Thomas Enqvist kommer att ansluta till Davis Cup-laget 2023 i rollen som DC-tränare.

Kanada vann Davis Cup-titeln 2022.

Spelarfacit 2022
Spelare
Singel Dubbel
André Göransson, Höllvikens TK 1–2
Dragos Madaras, Fair Play TK 0–2 0–1
Elias Ymer, Salk 4–1 1–2
Mikael Ymer, Salk 2–1 0–1
Ledarstab 2022

Kapten: Robin Söderling (Qualifiers), Johan Hedsberg (Finals)
Tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeuter: Jonas Leandersson och Simon Gillsell

Winter och Summer Cups

2022 års Tennis Europe Winter Cups ställdes in på grund av pandemin. Summer Cups (lag-EM utomhus) genomfördes, men dessvärre tog sig inget svenskt lag till slutspel.

Europamästerskap för juniorer

I individuella EM utomhus nådde fyra spelare åttondelsfinal i singel: Nellie Taraba Wallberg, GLTK i 16-årsklassen samt Lea Nilsson, Salk, Tiana Tian Deng, Salk och Victor Rydén, Södertälje PTK i 14-årsklassen. Nellie Taraba Wallberg och Isabella Svahn, KLTK nådde kvartsfinal i dubbel i 16-årsklassen.

Nordisk juniorlandskamp

Två upplagor av nordisk juniorlandskamp – en fyrnationsturnering mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland (flickor och pojkar U13) – avgjordes under året.

2021 års m.a.a. pandemin senarelagda upplaga avgjordes i maj 2022. Sverige vann samtliga tre landskamper i stor stil och blev slutsegrare. I augusti var det dags för 2022 års upplaga av turneringen som gick av stapeln i Lund i samarrangemang med värdklubben ATL. Även den slutade med Sverige som slutlig segrare.

Sveriges lag NJL 2021
Pojkar: Knut Andersch, Vincent Almroth, William Kjellberg, Orvar Andersch, Isak Bössfall
Flickor: Jessica Sundvall, Hedvig Turesson, Nathalie Mackay-Westling, Leonor Wisel, Anabelle Teikari

Sveriges lag NJL 2022
Pojkar: Jesper Ekoff, Fabian Engkvist, William Kaltenecker, Victor Rydén, Maximilian Schlawitz
Flickor: Tiana Deng, Rebecca Malmström, Fredrika Nicander, Lea Nilsson, Sonja Wedenski

Europaungdoms-OS

Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK och Linea Bajraliu, Helsingborgs TK representerade Sverige vid Europaungdoms-OS (EYOF) i Slovakien. Spelarna vann båda sina respektiva förstaomgångar i singel men fick sedan se sig besegrade. I mixeddubbel nådde duon kvartsfinal.

Sverige deltog med två lag i World Team Cup-kvalet i Turkiet i mars. Inget lag tog sig till slutspel.

Sveriges genom tiderna mest framgångsrike rullstolstennisspelare Stefan Olsson, Falu TK gjorde sitt sista framträdande i landslagsdressen när han tillsammans med Hampus Linder Olofsson, Växjö TS representerade Sverige i herrklassen. Laget slutade trea efter semifinalförlust mot stornationen Storbritannien.

I quadklassen representerades Sverige av Solna TK-duon Anders Hård och Petter Edström som slutade femma.

Rullstolstennisens förbundskapten Toni Gustavsson valde att avsluta sitt uppdrag vid årsskiftet. Toni har varit ett stort stöd för spelare både på hemmaplan och utomlands och vi tackar honom för hans fina insatser inom rullstolstennisen.

Tennisåret 2022 innebar flera svenska framgångar. Nedan följer korta sammandrag om toppspelarnas prestationer:

Rebecca Peterson rivstartade 2022 med att besegra världstvåan Aryna Sabalenka i Adelaide och nå kvartsfinal i dubbel i årets första Grand Slam, Australian Open. Senare under året vann Rebecca Peterson dubbeltiteln i Båstad (WTA125K) tillsammans med japanskan Misaki Doi . Året innehöll höjdpunkter – men också utmaningar som skador och sjukdomar vilket bidrog till att Sverigeettan tappade på världsrankingen. Hon avslutade dock säsongen starkt med en finalplats i WTA125K-tävlingen i Andorra.

Bakom Peterson fortsätter Mirjam Björklund sin klättring. Björklund nådde kvalfinal i Australian Open och fick i maj göra sin Grand Slam-debut efter att ha lyckats kvala in i Franska Öppna. Hon upprepade bedriften i Wimbledon där hon tog plats i huvudtävlingen efter tre kvalvinster. Bland övriga höjdpunkter finns semifinalen i WTA125K-tävlingen i Valencia, titeln i en 25 000-dollarstävling i Florida samt final i en 60 000-dollarstävling i New York.

Caijsa Hennemann, Helsingborgs TK avslutade 2021 rankad strax utanför topp 500 i singel. Svenskan har avancerat ytterligare på rankingen, efter bland annat två titlar på 25 000-dollarsnivån, och tog klivet in på topp 300. I dubbel blev det hela fem titlar på 25 000-dollarsnivån under året.

Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK tog kliv på rankinglistorna under 2022, där hon under året gick från att vara rankad utanför topp 1200 till att ta plats bland världens 500 högst rankade. Rinaldo Persson vann två titlar 15 000-dollarsnivån.

Sverigeettan Mikael Ymer visade klass i såväl landslaget som på touren. Han noterades för semifinalresultat i ATP-tävlingarna i Washington (ATP500) samt Montpellier och Florence (ATP250) och stod för fina prestationer i Grand Slam-turneringarna med tredje omgången i Franska Öppna som främsta resultat. Ymer har etablerat sig på topp 100-listan och rankades som 69:a vid årsskiftet 2022/2023.

Sverigetvåan Elias Ymer tog kliv närmare topp 100-strecket och avslutade året som 127:a (170 vid förra årsskiftet). Elias Ymer lyckades kvala in till en Grand Slam under året, Wimbledon, där det blev förlust i första omgången. Han var framme i en final på challengertouren och semifinal i ATP250-tävlingen i Pune.

Rankingåret 2022 avslutades med två nya svenskar på topp 5 jämfört med föregående årsskifte. Leo Borg, KLTK inledde året rankad utanför topp 2000 och avslutade 2022 som ny Sverigefemma (507) efter att bland annat ha vunnit sin första singeltitel på ITF-touren. En annan stark klättrare var Karl Friberg, Solna TK som vann tre ITF-titlar och avancerade över 400 platser för att avsluta året som ny Sverigefyra (439).

På juniorsidan noterar vi många fina prestationer. Framför allt är det glädjande att fyra spelare är på god väg att nå Grand Slam-nivå nästa år: Kevin Edengren, Älta TK, Max Dahlin, Påvelunds TBK, Albert Saar, Lidingö TK och Sebastian Eriksson, KLTK, alla födda 2005. Vi ser fram emot att följa deras utveckling under 2023.

Högst rankade damer singel (WTA-ranking 26 december 2022)

119 Rebecca Peterson (f. 1995)
157 Mirjam Björklund (f. 1998)
290 Caijsa Hennemann (f. 2001)
437 Kajsa Rinaldo Persson (f. 1997)
499 Jacqueline Cabaj Awad (f. 1996)

Högst rankade herrar singel (ATP-ranking 26 december 2022)

69 Mikael Ymer (f. 1998)
127 Elias Ymer (f. 1996)
328 Dragos Madaras (f. 1997)
439 Karl Friberg (f. 1999)
507 Leo Borg (f. 2003)

SvTF:s första årsprogram efter pandemin innehöll en förstärkt internationell inriktning i enlighet med fastslagna målsättningar i Game Change 2030. Målbilden för verksamheten är Grand Slam-spel, och den målbilden har också styrt prioriteringarna under året.

I genomförandet av tävlingsprogrammet fortsätter satsningen på samverkan med elitklubbar och akademier. Att fortsätta – och utveckla – det befintliga samarbetet med spelarnas miljöer är en viktig nyckel till framgång.

Ett ökat internationellt fokus märks också i tränaruppställningen. Under året har tränare med internationella inslag tillsatts till uppdrag som komplement till rutinerade inhemska tränare från klubb, akademi och gymnasium.

I lägerverksamheten finns en fortsatt tonvikt på de yngre, och den U13-satsning som SvTF initierade tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté inför 2019 blir nu en permanent del av verksamheten. U13-satsningen fortsatte med flertalet läger under året.

Caijsa Hennemann ingår fortsatt i Talangprogrammet, som är olympiska kommitténs stödprogram för framtida olympier. SOK-stödet ger Caijsa förbättrade möjligheter att utvecklas och nå sina mål.

EN IDROTT FÖR LIVET, HELA LIVET

Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för ännu bättre tennis ute i våra tennisklubbar, oavsett ålder, nivå och ambition!

Under 2022 har Tennis på gatan funnits med som en naturlig del av vår verksamhet i fem år. Femårsfirandet uppmärksammades  på utvalda platser under året. Under året har Tennis på gatan fortsatt aktiverat barn och ungdomar på tolv orter. På fyra platser har det bedrivits kontinuerlig tränarledd verksamhet över hela året, medan övriga åtta har fokuserat på verksamhet under sommaren. Under året har uppskattningsvis över 700 barn och ungdomar deltagit i verksamheterna runt om i landet.

Konceptet är ett viktigt inslag i svensk tennis genom att det bryter vi normer och öppnar dörren till tennisen för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Tennis på gatan öppnar också nya dörrar för våra föreningar som genom satsningen når nya målgrupper. Det är även ett perfekt tillfälle för tennisklubbens unga ledare att få träna på driva ett projekt, ta ansvar och därmed utvecklas i sitt ledarskap.

Under 2022 har Tennis på Gatan bedrivits på följande platser:

 • Malmö
 • Burlöv
 • Landskrona
 • Örebro
 • Söderslätt
 • Göteborg
 • Örnsköldsvik
 • Hyltebruk
 • Helsingborg
 • Borlänge
 • Västerås

Under året har stipendier delats ut för att möjliggöra att barn och ungdomar kan integreras och delta i tennisklubbens ordinarie verksamhet. Detta är en viktig del i projektet för att skapa en brygga till klubbarnas verksamheter och öka inkluderingen.

Vi vill 2022 särskilt lyfta fram alla eldsjälar som driver Tennis på gatan i sina tennisklubbar. Oavsett om verksamheten bedrivs året runt eller under sommaren bidrar samtliga eldsjälar till att fler barn och unga får möjligheten att spela tennis.

Tennisens dag har kommit för stanna! Den 20 augusti genomfördes hela tennis-Sveriges gemensamma manifestation – samtidigt – för tredje året i rad. Högtidsdagen är enkelt koncept med prova på-verksamhet för att stolt visa upp vår fina idrott för allmänheten.

Deltagarantalet tangerade fjolårets rekordnotering med 102 deltagande klubbar. Majoriteten av dessa genomförde aktiviteten på klubbens egen anläggning, men ett antal klubbar valde också att vara på en publik plats i centrala delen av orten.

I samma anda genomför allt fler klubbar prova på-dagar under hela året med Tennisens dag som årets stora höjdpunkt.

Under försommaren lanserades konceptet Player School på Tennis.se. Player School vänder sig till barn som är nyfikna på att prova på tennisens matchspel. Konceptet bygger på att entusiasmera och förbereda barnen inför första matchdebuten, med syfte att göra insteget tryggt och inlevelsefullt.

Genom Player School får barnen få koll på tennisens helt unika poängspel och de viktigaste reglerna. Men också om annat runtomkring som berör själva matchspelet: allt ifrån hur man anmäler sig till en tävling, vad man ska packa i din tennisväska och vad fair play är.

Player School består av tio olika lektioner samt Player School-träffar med klubbkamraterna. Efter lektionerna avslutas Player School med ett matchevent i klubben. Då har barnen tittat på filmlektioner, gjort ett regelquiz, skaffat en licens och anmält sig till klubbtävlingen via Tävling Online samt fått slutbeviset Player Card.

Vid utgången av 2022 hade klubbarna beställt 1134 stycken ”Player Card”.

I varje tennisklubb finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att göra idéerna till verklighet finns Projektstöd IF, som riktar sig till verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 7-25.  Riktlinjerna i ”idrotten vill” är vägledande och satsningarna ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället.

Tennisens stöd har likt föregående år bestått av fyra sökbara potter:

 • Paratennis för ungdomar
 • Nya tränings- och tävlingsformer för ungdomar 7-25 år
 • Fler ungdomsledare till tennisen
 • Öppna prova på-aktiviteter

Under 2022 inkom hela 354 ansökningar från 134 olika klubbar, jämfört med föregående period då totalt 360 ärenden inkom under två år. Totalt fördelades 3 856 090 kronor, en högre summa än tidigare år på grund av att bidragsmedel från 2021 även fördelades 2022.

Majoriteten av ansökningarna gällde tränarutbildning, återkommande prova på-dagar samt bättre anpassningar i den dagliga träningen och matchandet på röd, orange och grön nivå.

More Tennis Checkpoints

2022 inleddes arbetet med att utveckla förbundets nya plattform för trygg och speciellt anpassad spelarutveckling för barn kopplat till spel på röd, orange och grön bana: More Tennis Checkpoints. Verktyget fungerar även som ett stöd för nybörjare och fortsättningsspelare i vuxen ålder.

21 klubbar var delaktiga att forma innehållet i vad som varit en transparent process i samarbete mellan klubbar och tennisförbundet centralt och regionalt.

Vi vill rikta ett tack till alla klubbars och personers bidrag i framtagandet av verktyget, i synnerhet Magnus Johannesson, Malmö samt Djursholms TK:s tränartrio Thomas Tärnström, Magnus Ericsson och Pontus Bergevi.

Barn- och ungdomskonferens

På grund av pandemirestriktioner ersattes Svenska Tennisförbundets fysiska barn- och ungdomskonferens med ett digitalt forum i mars. 167 deltagare fick under 3,5 timmar ta del av inspiration och goda exempel med fokus på barn och ungdomstennis.

Ambitionen är att under 2023 åter kunna samla tennis-Sverige på en fysisk mötesplats.

Regional samverkan – ett klubbutvecklingsexempel

Mirza Beciragic, Svenska Tennisförbundet Öst och Ola Mårtensson, Svenska Tennisförbundet gjorde ett klubbutvecklingsbesök till Visby TK under fyra dagar i december månad.

Klubben hade efterfrågat en total översyn av deras barn- och ungdomsverksamhet för att hitta nya vägar i deras befintliga Tennis- och tävlingsskola. Förutom närvaro i träningsverksamheten genomfördes även intervjuer med barn och ungdomar, föräldrar, styrelsemedlemmar, tränare samt även invånare och personer i näringslivet.

Vidare hölls ett djupare strategimöte med RF-SISU och klubbansvariga.

Efter ett antal uppföljningar fick klubben en rapport med förslag på utvecklingsmöjligheter. Visby TK bestämde sig snart för en stor uppgradering av tränarorganisation och tillhörande barn- och ungdomsverksamheter i klubben, men även för hela Gotland. Våren 2023 börjar klubben sjösätta sin nya färdriktning.

Paratennisen har under året organiserats genom Svenska Tennisförbundet paratennisråd vars främsta uppgift är att verka för ökad utbredning och utveckling av paratennisen i Sverige.

Under året anställdes även Mikaela Lecomte Seger på deltid (20 procent) som en del i att kunna fortsätta utveckla svensk paratennis.

Intresset för att anordna paratennistävlingar har ökat – oerhört glädjande! Under året har en rad olika aktiviteter genomförts där årets höjdpunkt var ett historiskt första paratennis-SM där samtliga målgrupper inom svensk paratennis var inkluderade. Tävlingen hölls i samverkan med RQT Stora Wäsby Tennisklubb som stod för ett välarrangerat mästerskap där det dessutom blev ett nytt rekord för antal deltagande rullstolsspelare (28 spelare). Andra tävlingar som genomförts är bland annat RING Open i Halmstad, Danderyd Open samt utomhus-SM i rullstol.

Utöver tävlingar har även en hel del läger arrangerats runtom i Sverige, både för rullstolsspelare och stående spelare.

Prova på-tillfällen har erbjudits vid ett antal tillfällen som till exempel Special Olympics Games Sverige och Start Your Impossible Camp Göteborg. Rekrytering och prova på kommer framåt att vara en viktig del för den fortsatta utvecklingen av paratennisen i Sverige. Allt fler klubbar vill engagera sig och inkludera paratennisen i deras verksamheter, men vi har fortsatt ett stort jobb att göra för att engagera fler föreningar.

Under slutet av året genomförde Paratenniståget sitt första stopp i Luleå, följt av stopp neråt i landet. Syftet med tåget är att öka kunskapen kring paratennis, bistå med erfarenheter och tips samt inspirera klubbarna till att få i gång paratennis och blir mer inkluderande i sin verksamhet. Tåget kommer att fortsätta sin turné under 2023.

Glädjande fortsätter det stora intresset – och den höga internationella nivån – bland våra äldre utövare. Tävlingsspel är för många en naturlig del i utövandet.

Våra SM-tävlingar är stora höjdpunkter och omtyckta samlingspunkter för landets tävlingsveteraner från 30 till över 90 år. 278 deltagare deltog i inomhus-SM hos Växjö TS (30-60-klasserna) och Gustavsbergs TK (65+). Utomhus-SM i Båstad lockade 625 deltagare. Till minne av Sveriges tennisveteraners f.d. ordförande Kenneth Johanssons delades årets hederspris ut till Anita Carlsson i samband med mästerskapen i Båstad.

Där till har regionmästerskap för veteraner genomförts. Svenska Tennisförbundet veteranverksamhet, i huvudsak landslagsverksamheten, samordnas förtjänstfullt genom veterankommittén.

Under året deltog Sverige med veteranlandslag i lag-VM för yngre veteraner (Lissabon), 50-60-klasserna (Florida) och äldre veteraner (Florida).

I de individuella världsmästerskapen noterades två svenska bronsmedaljer för Maria Seger (DS50) och Anita Carlsson (DS80). I mixeddubbel 55 vann Magdalena Sekkenes guld tillsammans med Portugals Paulo Travassos.

Nordiska mästerskapen i lag spelades i Frederiksberg, Danmark. Sverige kammade hem guld i tre av åtta klasser: H60, D60 och D70.

Tennis på studs!

Tennis på studs är en förenklad form av tennis som syftar till att öppna upp och bjuda in fler målgrupper. Konceptet togs fram genom ett samarbete mellan SvTF, Öviks Tennisklubb och PRO Örnsköldsvik. Bakgrunden till projektet är Riksidrottsförbundets satsning Idrott för äldre som startades 2020. Under 2022 finansierades Tennis på Studs av Svenska spel och Rörelsefonden som möjliggjorde att konceptet kunde fortsätta drivas samt spridas till fler tennisklubbar.

Under 2022 har Tennis på studs funnits med i vår verksamhet i ett år. Genom fortsatt finansiering från Svenska spel och Rörelsefonden har konceptet spridits och bedrivs av 17 tennisklubbar runt om i landet. Genom tennis på studs har omkring 500 nya pensionärer hittat till tennishallarna, där de fått en social mötesplats med nya bekanta samt motion och rörelse genom det förenklade tennisspelet.

Under 2022 har Tennis på studs bedrivits på följande platser:

 • Borlänge Tennisklubb
 • Järfälla Tennissällskap
 • Helsingborgs Tennisklubb
 • Härnösands Tennisklubb
 • IK Heros Tennisklubb
 • Köpings Tennisklubb
 • Mjölby Tennisklubb
 • Rimbo Tennisklubb
 • Strängnäs Tennisklubb
 • Tennisklubben Aros
 • Trollbäckens Tennisklubb
 • Visby Tennisklubb
 • Vänersborgs Tennisklubb
 • Växjö Tennissällskap
 • Älta tennisklubb
 • Öviks Tennisklubb
 • Östersund-Frösö Tennisklubb

Trygg tennis – ett självklart begrepp, kan tyckas. Ändå behövs en ständig översyn från idrotten, på alla nivåer, sedan Barnkonventionen har blivit svensk lag.

Trygg Tennis handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från Barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv. Under året har mycket fokus varit på att jobba mer förebyggande och kunna stötta föreningarna i det förebyggande arbetet.

Under hösten lanserades Trygg Tennis kvalitetsmärkning till ett tiotal föreningar som nu var och en valde att påbörja processen med att få sin kvalitetsmärkning i samverkan med RF-SISU. Kvalitetsmärkningen består övergripande av tolv punkter som respektive förening ska fullfölja, bland annat en handlingsplan när något oönskat händer samt utbildade tränare och vårdnadshavare inom trygg tennis.

EN LEVANDE TÄVLINGSIDROTT

Tävlingsverksamheten var inledningsvis fortsatt drabbad av covid-19, vilket har medfört en del inställda och uppskjutna tävlingar.

Året innehöll 446 sanktionerade tävlingar varav 49 fick ställas in. Utöver detta spelades 203 SO Tour-tävlingar. Sammanlagt sanktionerades 661 tävlingar varav 61 fick ställas in. Totalt spelades 32 716 tävlingsmatcher i sanktionerade tävlingar och 17 967 i Svenska Tennisligan (exklusive SO Tour). Totalt 50 683 matcher.

Antalet licensierade spelare uppgick 2022 till totalt 14 768 fördelade enligt nedan:

Licenstyp Pojkar/herrar Flickor/damer Totalt
Motion* 2048 1009 3057
Upp till 12 år* 2832 1468 4300
Juniorer 1719 1021 2740
Seniorer (19-34 år) 648 247 895
Veteraner (+35 år)
2631 676 3307
Internationell junior 146 109 255
Internationell senior 158 56 214
Totalt** 10182 4586 14768

* Utan kostnad
** Cirka 30 % av licensavgifterna har täckts av återstartsstödet. Stödet har använts för att återaktivera tävlingsspelare efter två år med covid-19.

Den kvinnliga andelen av licenstagarna uppgick till 31,1 %.

Nästan hela det internationella tävlingsprogrammet på hemmaplan kunde genomföras. 20 av 22 tävlingar spelades, endast 2 tävlingar behövde ställas in på grund av pandemin.

14-årstävlingarna i Vänersborg och Göteborg (Ullevi TK) ställdes in medan KLTK:s superkategoritävling Kungens Kanna och Drottnings Pris flyttades till hösten.

Internationella tävlingar i Sverige  Antal Varav flyttade Varav inställda
Tennis Europe 14 år 5 1 2
ITF WTT 18 år 7 2 0
ITF WTT Damer 15 000 USD 1 0 0
ITF WTT Damer 25 000 USD 4 0 0
ITF WTT Herrar 15 000 USD 2 0 0
ITF WTT Herrar 25 000 USD 3 0 0
Totalt 22 3 2
ITF WTT Men’s & Women’s

Det internationella seniorprogrammet bestod totalt av tio tävlingar, fem för damer och fem för herrar. Ett utökat seniorprogram under utomhussäsongen planerades i Enköping/Långtora men fick tyvärr ställas in.

Sju av tio tävlingar erbjöd den högre nivån av prispengar, dvs. 25 000 dollar vilket ger möjlighet för svenska spelare att skaffa sig fler världsrankingpoäng. Trots delvis tuffare konkurrens så har utfallet av framskjutna placeringar och erhållna poäng varit positivt under året.

Karl Fribergs (Solna TK) resultat med singelvinst i Danderyd och final i Falun sticker ut lite extra. Karl vann även i par med klubbkamraten Jonathan Mridha i Danderyds dubbelklass.

Tävling (dam)  Spelare Placering
Båstad 25 Caijsa Hennemann Semi singel
Varberg 25 Jacqueline Cabaj Awad Vinst dubbel
Caijsa Hennemann Vinst dubbel
June Björk Final dubbel
Julita Saner Final dubbel
Ystad 25 Caijsa Hennemann Vinst dubbel
Lisa Zaar Final dubbel
Danderyd 25 Lisa Zaar Semi singel
Lisa Zaar Final dubbel
Norrköping 15 Julita Saner Semi singel

.

Tävling (herr)  Spelare Placering
Kalmar 25 Leo Borg Semi singel
Simon Freund Vinst dubbel
Timothy Carlsson Seger Final dubbel
Isac Strömberg Final dubbel
Ystad 25 Jonathan Mridha Semi singel
Malmö 15 Filip Bergevi Semi singel
Filip Bergevi Final dubbel
Danderyd 15 Karl Friberg Vinst singel
Simon Freund Semi singel
Karl Friberg Vinst dubbel
Jonathan Mridha Vinst dubbel
Simon Freund Final dubbel
Falun 25 Karl Friberg Final singel
Arslanbek Temirhanov Final dubbel
ITF WTT Juniors

Sju 18-årstävlingar på svensk mark har genererat många svenska framskjutna placeringar med bland annat sex stycken singeltitlar och nio dubbeltitlar.

Tävling  Vinst singel Final singel Vinst dubbel
Kramfors 1 Tilde Strömquist Albert Saar Tiana Tian Deng
Lea Nilson
Kramfors 2 Nellie Taraba Wallberg Tilde Strömquist Oskar Jansson
Saba Nanobashvili
Värnamo Tilde Strömquist
Nellie Taraba Wallberg
Jönköping Lea Nilsson Saba Nanobashvili
Melliz Petkova Mustafa
Tiana Tian Deng
Lea Nilsson
Gabriel Jonert
Saba Nanobashvili
Kramfors 3 Isabella Svahn Sonja Rooth
Ludvig Hede
Vaida Matuseviciute
Isabella Svahn
Albert Widell
Malmö Nellie Taraba Wallberg Linea Bajraliu
Tom Noltorp
Ludvig Hede
William Rejchtman Vinciguerra
Salk Saba Nanobashvili
Jeiden Saidizand
Tennis Europe

Den första internationella 14-årstävlingen på svensk mark blev Kungens Kanna och Drottningens Pris där Salks Tiana Tian Deng i hård internationell konkurrens tog sig till semifinal efter flera segrar mot högt rankade spelare. Victor Rydén, Södertälje Padel & Tennis tog tillsammans med spanjoren Gonzales-Galino hem titeln i dubbelklassen.

I Norrköping blev det stor svenskdominans med titlar i tre av fyra klasser. Knut Andersch (Vallda TK) och Anabelle Teikari (Helsingborgs TK) vann respektive singelklass medan Fabian Engkvist (Hellas TK) i par med Oscar Karmteg (Smedslättens LTK) vann pojkdubbelklassen.

Mönstret höll i sig även i Göteborg. Vinster för Jesper Ekoff (USIF) och Alexia Kotur (Gothia Tennis) i singelklasserna och en ny dubbeltitel för Fabian Engkvist. Denna gång i par med Love Nyqvist (Ullevi TK).

Sommar- och Vintertouren

Sommar- och Vintertouren utgör ett viktigt tävlingsutbud för elitspelarna som vill tävla på hemmaplan. Ett 50-tal tävlingar i hela landet med prispengar utgör en stomme i elitprogrammet.

Tre SM-deltävlingar genomfördes i Beddinge, Ystad och Falkenberg. Svenska mästare utomhus blev John Hallquist Lithén, GLTK och Louise Brunskog, Munka-Ljungby TK.

Vintertouren genomfördes som enskilda tävlingar och ingen totalsegrare korades.

SM-tävlingar

Inomhus stod Falu TK återigen som arrangör för JSM18/USM21. Svenska mästare i 18-årsklasserna blev Hugo Magnusson, Helsingborgs TK och Nora Svensson, Upsala TK.

JSM 14 och 16 inomhus spelades som tidigare år i Göteborg med GLTK som arrangör. Drygt 500 spelare deltog. Victor Rydén (Södertälje Padel- & TK) och Lea Nilsson (Salk) vann respektive 14-årsklass i singel medan Ludvig Hede (Särö LTK) och Bella Bergkvist Larsson (Helsingborgs TK) tog guldmedaljerna i 16-årssinglarna.

JSM utomhus genomfördes genom JSM Race där slutspelet arrangerades på Båstad Sportcenter. Under fem intensiva dagar korades svenska mästare efter både poolspel och slutspel i singelklasserna. JSM-Racet innehöll även dubbelklasser.

Veteran-SM inomhus flyttades från Danderyd till Gustavsberg och Växjö. Gustavsbergs TK tog sig an de äldre klasserna medan Växjö TS stod för värdskapet för det yngre gänget. Veteran-SM utomhus spelades som tidigare år i Båstad.

Under året genomfördes historiskt första paratennis-SM inomhus där samtliga målgrupper inom svensk paratennis var inkluderade. Tävlingen hölls i samverkan med RQT Stora Wäsby Tennisklubb. Det blev även ett nytt deltagarrekord för antalet rullstolsspelare (28 spelare).

Rullstolstennis-SM, utomhus, spelades i Uppsala med USIF som arrangör.

Efter kvalificeringstävlingar i samtliga landets sju regioner spelades Sverigefinalen av Elite Hotels Next Gen Cup traditionsenligt i Båstad. Den stora invigningen på Tennisstadion blev för andra året i rad startskottet för tennisveckorna (Next Gen Cup och Nordea Open) i Båstad. Alla matcher i finalspelet spelades på Båstad Sportcenter.

På flicksidan tog Stockholm hand om samtliga slutsegrar i både A-singelklasserna och i dubbel. På pojksidan fördelade sig vinsterna enligt följande mellan regionerna: Göteborg (3) och Syd (3). Fem av sex singelvinnare tog också hem segrarna i dubbelklassen.

I B-singelklasserna stod spelare från följande regioner som segrare: Mitt (2), Stockholm (2), Göteborg (1) och Öst (1).

Prisutdelningsceremonin gästades av Davis Cup-spelaren André Göransson – tvåfaldig mästare i Elite Hotels Next Gen Cup – som var prisutdelare.

Pirres Pokal

Pirres Pokal är lagtävlingen för pojkar 14 år där temat är ”Drömmen om Davis Cup”. Regionspelet spelades i Norrköping och finalen avgjordes i Kungl. Tennishallen i samband med Stockholm Open. I finalen segrade region Syd efter finalvinst mot Stockholm med 4-2.

Sofias Cup

Sofias Cup är uppkallad efter Sofia Arvidsson – tongivande spelare i Billie Jean King Cup. Regionspelet genomfördes i Norrköping och finalen i Kungl. Tennishallen. Här vann Stockholm finalen mot Syd med 5-1 i matcher.

Elitserien och division 1

För att lyfta Svenska Tennisligans högsta serie sportsligt, arrangörsmässigt och kommersiellt infördes ett helt nytt koncept från och med 2022. Satsningen på Elitserien powered by MATCHi innebär bland annat ett gemensamt slutspel för herrar och damer på en och samma spelplats. Vissa mindre förändringar gjordes även för division 1. Elitserien komprimerades och spelades under nio dagar i december. Antalet matcher ändrades till tre singlar och en dubbel och antalet utländska spelare begränsades. Serien avslutades med ett slutspel i form av semifinaler och finaler.

Damernas slutspel blev en rafflande tillställning där samtliga matcher avgjordes genom en avgörande dubbelmatch i form av ett matchtiebreak till tio. Enskede LTK tog sin tredje raka titel efter seger mot nykomlingen Påvelunds TBK.

Även herrarnas slutspel innehöll jämna matcher. Solna TK tog guldet efter semifinalseger mot arrangörsklubben Fair Play TK för att i finalen besegra Lidingö TK efter ett avgörande matchtiebreak i dubbel.

Samtliga matcher direktsändes både via förbundets egen tv-plattform och i Sportbladet (slutspelet).

Svenska Tennisligan

Svenska Tennisligan, som ersatt Svenska Tennisserierna från och med 2021, fortsätter att utvecklas. Från och med maj 2021 erbjuds ett heltäckande utbud av klasser även på regional nivå.

Fair Play TK vann såväl dam- som herrserien utomhus. Fair Play TK blev även segrande lag i P15-serien inomhus medan SALK tog guldet på flicksidan. I Svenska Juniorcupen segrade Helsingborgs TK:s flickor medan Fair Play TK bärgade ännu ett guld på pojksidan.

Serieutskottet samordnar förtjänstfullt serierna under ordförande Bert Chysslers ledning.

UTBILDNINGSÅRET

I linje med Game Change 2030 pågår arbetet med att revidera och utveckla utbildningsprogrammet. I början av 2022 lanserade vi två nya utbildningar: SvTF Bastränarutbildning (revidering av Tennisens plattform och TGU 1) samt den kompletterande utbildningen Multi SkillZ Tennis. Under året förbereddes fler delar i det reviderade utbildningsprogrammet som lanseras 2023.

I och med att det första utbildningssteget har utökats i omfattning har också antalet utbildningstimmar ökat med ca 40 procent.

Arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet med mål att nå ITF:s guldnivå leds av Michaela Karlsson, som under året har haft fortsatt stöd av den internationella konsulten Hrvoje Zmajic.

Utbildningsprogrammet växer – därmed utökas även arbetsgruppen och referensgruppen som arbetar med projektet. I arbetsgruppen ingår nu Frej Hallgren, Mikaela Lecomte Seger, Marie Hedberg, Jenny Edner, Sophie Lindvall, Samuel Ekberg, Johan Carlsson och Sebastian Dorling. I referensgruppen ingår Mattias Ångström Duarte, Bernd Primer, Josefin Dahlbäck, Johan Thorselius, Peter Rejmer, René Lindberg, David Gustavsson, Martin Tyllman, Hannes Hederstedt, Magnus Hansson, Hans Jansson, Jennifer Jussi, Linda Jansson, Håkan Jonsson, Peter Lindgren, Klas Ivarsson och Veronica Vidarsson.

Målet är att samtliga grundutbildningar i det nya utbildningarna ska vara på plats i slutet av 2023. Nya grundutbildningarna är SvTF Bastränarutbildning, SvTF Klubbtränarutbildning samt den kompletterande Multi SkillZ Tennis-utbildningen. Därefter påbörjas arbetet med att revidera de högre utbildningarna. De högre utbildningarna kommer att innehålla olika karriärvägar som bland annat syftar till att inspirera till en yrkeskarriär inom tennis: som funktionär, tränare eller klubbchef.

TGU 2

Årets TGU 2, det näst högsta steget i tränarutbildningen, fortsatte enligt fjolårets anpassade format med utökad digital undervisning. 18 tränare från hela Sverige medverkade i årets upplaga av utbildningen, som bestod av regelbundna digitala träffar och två praktiska kursdagar. Kursen avslutas under 2023.

 Kursledare är Peter Rejmer och Johan Thorselius, som till sin hjälp har Michaela Karlsson, SvTF, och andra expertkompetenser på flera områden.

Mötesplats Svensk Tennis är en digital mötesplats och fungerar som ett komplement till utbildningsprogrammet och en del av vår klubbservice. Syftet är att bidra med inspiration och verktyg för deltagarna i deras engagemang för svensk tennis.

Under året hölls tre mötesplatser som alla går att se i efterhand på Tennis.se.

Under året utbildades fler kursledare i SvTF Bastränarutbildningen och Multi SkillZ Tennis.

Norr

 • Erik Nyman, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Claes Coric, Bastränarutbildning
 • Oskar Wallin Berg, Bastränarutbildning
 • Duo Xu, Multi SkillZ Tennis
 • Melinda Håkansson, Bastränarutbildningen, Multi SkillZ Tennis

Mitt

 • Mattias Pennonen, Bastränarutbildning
 • Frej Hallgren, Bastränarutbildning
 • Peter Rejmer, Bastränarutbildning
 • Magnus Johansson, Multi SkillZ Tennis
 • Thibault Brink, Bastränarutbildning
 • Jonas Lindbäck, Bastränarutbildning
 • Jennifer Jussi, Bastränarutbildning

Stockholm

 • Martin Tyllman, Bastränarutbildning
 • Mikaela Lecomte Seger, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Pontus Bergevi, Bastränarutbildning
 • Johan Thorselius, Bastränarutbildning
 • Linda Jansson, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Matilda Ackered, Multi SkillZ Tennis
 • Tove Larsson, Multi SkillZ Tennis
 • Frej Johnson, Bastränarutbildning
 • Magnus Eriksson, Bastränarutbildning

Öst

 • Josefine Meunier-Lemoine, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Frida Engblom, Bastränarutbildning
 • Eva-Lena Daun, Multi SkillZ Tennis
 • Mirza Beciragic, Bastränarutbildning
 • Nikolaos Dragkas, Multi SkillZ Tennis

Väst

 • Jonas Ackerot, Bastränarutbildning
 • Per-Erik Granath, Bastränarutbildning
 • Isabell Högberg, Multi SkillZ Tennis

Göteborg

 • Klas Ivarsson, Bastränarutbildning
 • Cia Åkerman Ström, Bastränarutbildning
 • Alexander Fager, Multi SkillZ Tennis
 • Jonas Bang, Bastränarutbildning
 • Tino Kirst, Bastränarutbildning
 • Jesper Huber, Multi SkillZ Tennis 

Syd

 • David Gustavsson, Bastränarutbildning
 • Magnus Hansson, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Samuel Ekberg, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Ante Tepic, Bastränarutbildning
 • Henrik Sandell, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Fabian Jansson, Multi SkillZ Tennis
 • Veronica Vidarsson, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Daniel Brodén, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Ulf Öller, Bastränarutbildning
 • Calle Pihlblad, Bastränarutbildning
 • Henrik Ekersund, Bastränarutbildning

Idrottsgymnasieverksamhet bedrivs i dagsläget på 11 orter och 12 skolenheter – riksidrottsgymnasium (RIG) på Akademi Båstad gymnasium samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt nedan förteckning.

Nationellt godkända idrottsutbildningar:

 • Malmö idrottsgymnasium
 • Karlskrona kommunala gymnasier
 • Filbornaskolan Helsingborg
 • de la Gardiegymnasiet, Lidköping
 • Procivitas gymnasium Växjö
 • Katrinelundsgymnasiet Göteborg
 • Aspero idrottsgymnasium, Göteborg
 • Stockholms idrottsgymnasium
 • Tibble gymnasium Täby
 • Celsiusskolan Uppsala
 • Umeå elitidrottsgymnasium

Under 2022 har följande kurser och samlingar arrangerats via SvTF:

 • Förbundsdomarutbildning 16/1 (9 deltagare)
 • Förbundstävlingsledarutbildning 19-20/3 (6 deltagare)
 • Förbundsdomarutbildning 3-7/7 (16 deltagare)
 • Förbundsdomarutbildning 12/11 (8 deltagare)

Dessutom har ytterligare Förbundstävlingsledarutbildningar och Tävlingsledarutbildningar arrangerats av regionerna.

På nationell nivå så har vi 3 elittävlingsledare, 14 elitdomare, 361 förbundstävlingsledare och 66 förbundsdomare. 291 tävlingsledare har legitimation på första nivån.

Arbetet med att centralt tillsätta funktionärer har varit inriktat mot Elitserien powered by MATCHi, Svenska Tennisligans slutspel, Svenska Sommartouren och internationella tävlingar på svensk mark.

Funktionärer

Efter den årliga återcertifieringen har Sverige nu 14 internationella tävlingsfunktionärer. ITF, Grand Slam, ATP Tour och WTA Tour utbildar och certifierar gemensamt alla högre nivåer – Bronze, Silver och Gold Badge – medan ITF svarar för utbildning och licensiering på den första internationella nivån – White badge. Sverige har också 10 funktionärer registrerade hos ITF som ’National Officials’. I december varje år samlas organisationerna för att gå igenom de nu 1428 funktionärernas verksamhet under året (matcher/tävlingar, utvärderingar, syntester, regelkontroller, etc).

Louise Azémar Engzell, bosatt i Frankrike, är certifierad som Gold Badge Chair Umpire och Chief Umpire. Mohamed Lahyani, som bor i Spanien, är Gold Badge Chair Umpire. Louise ingår i ITF/Grand Slam-teamet av funktionärer, medan Mohamed arbetar för ATP Tour.

Under 2022 har Sverige haft tre Gold Badge Referees (tävlingsledare): Stefan Fransson, Thomas Karlberg och Anders Wennberg. Lars Graff avslutade sin officiatingkarriär under 2021 och Stefan efter 2022. Anders var engagerad av ITF som European Regional Officiating Officer t.o.m. mars 2022 men arbetar fortfarande med svensk officiating. Johan Carlsson och Bengt Helmersson kompletterar listan som Silver Badge Referees. Johan är också Silver Badge Chief Umpire samt verksam med funktionärsutveckling inom förbundet.

Mai Lillrank och Arman Alijagic fick sina White Badge-certifieringar som Chair Umpires vid en Level 2 School i Luxemburg under november 2022.

Miranda Nilhag (Bronze Badge Chair Umpire) har under året tillsammans med Carl Nostell och Mathias Ångström Duarte (båda White Badge Chair Umpires) ingått i det av ITF administrerade European Officiating Xchange Programme. Programmet innebär utökad möjlighet till uppdrag utomlands, mot att Sverige ställer platser till förfogande för utbyte vid våra tävlingar. Dessutom har vi bilateralt utbyte av huvuddomare och linjedomare med några europeiska länder. Några av våra linjedomare har själva ordnat ytterligare arbetstillfällen utomlands. Det internationella utbytet är väldigt viktigt i utvecklingen av nya funktionärer, som då får möjligheten att arbeta utanför sin invanda miljö och på andra tävlingstyper än vad vi kan erbjuda.

Utöver dessa har Sverige ett antal White Badge funktionärer som framgår av listan nedan.

Internationellt certifierade funktionärer under 2022:

Badgenivåer: Gold, Silver, Bronze (endast domare), White
Funktioner: Chair Umpire (Huvuddomare), Chief Umpire (Domarledare), Referee (Tävlingsledare), RO: Review Official (vid Elektronisk linjedömning/HawkEye)

Anders Wennberg, Helsingborg: Gold/Chief Umpire, Gold/Referee, Review Official
Arman Alijagic, Göteborg: White/Chair Umpire
Bengt Helmersson, Ängelholm: Silver/Referee
Bernd Priemer, Rönninge: White/Referee
Carl Nostell, Jonstorp: White/Chair Umpire
Fredrik Swahn, Karlskrona, White/Chair Umpire
Jacob Kittel Mårtensson, Malmö, White/Chair Umpire
Johan Carlsson, Norrköping: White/Chair Umpire, Silver/Chief Umpire, Silver/Referee
Josefin Dahlbäck, Göteborg: White/Chair Umpire
Louise Azemar Engzell, Frankrike: Gold/Chair Umpire, Gold/Chief Umpire
Mai Lillrank, Täby: White/Chair Umpire
Mathias Ångström Duarte, Umeå: White/Chair Umpire, White/Referee
Miranda Nilhag, Göteborg: Bronze/Chair Umpire, Review Official
Mirza Beciragic, Enskededalen: White/Chair Umpire,
Mohamed Lahyani, Spanien: Gold/Chair Umpire, Review Official
Stefan Fransson, Landskrona: Gold/Referee, Review Official
Thomas Karlberg, Karlstad: Gold/Referee

EKONOMI

Följande avsnitt innehåller förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och budget. Du kan också ladda ner dessa delar via länkarna nedan.

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2022.

Allmänt om verksamheten

Svenska Tennisförbundet har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i Sverige samt att främja och samordna svensk tennis i internationella sammanhang.

Svenska Tennisförbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe­cial­distriktsförbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all verksamhet. Svenska Tennisförbundets verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera.

Främjande av förbundets ändamål

Visionen, ”Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet” är tillsammans uppdraget i stadgarna vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och attraheras till tennisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Under 2022 har Corona-pandemin klingat ut. Tennisförbundet har äntligen kunnat genomföra sin planerade verksamhet för året enligt plan. Game Change 2030 har gått från ord till handling med bland annat en helt ny tränarutbildning, ett nytt Elitserieformat och ett flertal satsningar med syfte att synliggöra och introducera tennisen för nya målgrupper. Lyckade nya satsningar som exempelvis ”Tennis på Studs”, 40-lika, Moretennis och Tennisplay.se.  Nettoomsättningens ökning mot föregående år beror framför allt på erhållet RF- återstartsstöd samt intäkter från årets framgångar i Davis Cup Finalspelet och ett ökat antal nya partners till förbundet.

Svenska Tennisförbundets ekonomiska utveckling samt viktiga nyckeltal (tkr)
2022 2021 2020 2019 2018
Intäkter 50 121 40 302 34 864 33 321 34 395
RF-bidrag 23 727 20 214 18 026 14 521 14 639
Årets resultat 606 3 708 3 077 630 51
Balanserat eget kapital 9 777 12 172 8 464 5 387 4 757
Antal medlemmar 121 849 123 991 116 483 111 203 111 165
Antal föreningar 395 391 394 404 410
Antal licensierade spelare 14 768 12 496 12 585 11 459 11 501
Förslag till disposition

Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 9 171 513
Årets resultat 605 502
Summa 9 777 015

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 9 777 015 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där inget annat anges.

Resultaträkning (tkr) Not 2022 2021
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 5 800 4 857
Bidrag 3 24 408 20 811
Nettoomsättning 4 19 913 14 634
Summa verksamhetens intäkter 50 121 40 302
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -34 218 -20 984
Personalkostnader 6 -15 184 -15 384
Lämnade bidrag 7 -221 -223
Summa verksamhetens kostnader -49 623 -36 591
Verksamhetens resultat 498 3 711
Resultat från finansiella poster
Kostnader finansiella poster -2 -3
Intäkter valutakursvinster 110 0
Summa resultat från finansiella investeringar 108 -3
Årets resultat 606 3 708
Balansräkning (tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 8 19 455 19 430
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 455 19 430
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 406 2 207
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 009 4 586
Summa kortfristiga fordringar 1 415 6 793
Kassa och bank 23 837 15 327
Summa omsättningstillgångar 25 252 22 120
Summa tillgångar 44 707 41 550
Eget kapital och skulder
Eget kapital 9
Ändamålsbestämda medel
Fond för verkligt värde 14 385 17 601
Tillgängliga medel 5 320 2 079
Summa ändamålsbestämda medel 19 705 19 680
Balanserat kapital 9 171 8 464
Årets resultat 606 3 708
Summa balanserat kapital 9 777 12 172
Summa eget kapital 29 482 31 852
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 647 1 388
Övriga kortfristiga skulder 961 938
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 11 003 5 335
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 614 2 029
Summa kortfristiga skulder 15 225 9 698
Summa eget kapital och skulder 44 707 41 550
Balanserat kapital
Balanserat kapital (tkr) Verkligt värde Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 17 601 2 079 8 464 3 708 31 852
Disposition av föregående års resultat 0 0 3 708 -3 708 0
Årets resultat 0 0 0 605 606
Förändring verkligt värde fond -3 216 0 0 0 -3 216
Avsättning ändamålsbestämda medel 0 3 000 -3 000 0 0
Nyttjade medel under året 0 -162 0 0 -162
Direkt avkastning 0 403 0 0 403
Belopp vid årets utgång 14 385 5 320 9 171 606 29 482
Förändring av ändamålsbestämda medel (tkr) Tennisförbundets spelarfond Mackes Minnesfond Pirred Dubbelfond Marcus Wallenbergs Fond Danewid stipendium för ungdom Tennis-veteraner Summa
IB Fond verkligt värde 0 7 312 5 694 4 373 222 0 17 601
Värdeutveckling Fond 0 -1 299 -1 085 -785 -47 0 -3 216
UB Fond verkligt värde 0 6 013 4 609 3 588 175 0 14 385
IB Tillgängliga medel 0 607 804 341 77 250 2 079
Årets Direktkastning 0 163 136 98 6 0 403
Årets nyttjande medel 0 -10 -127 -25 0 0 -162
Avsättning ändamålsbestämda medel 3 000 0 0 0 0 0 3 000
UB Tillgängliga medel 3 000 760 813 414 83 250 5 320
IB, ändamålsbestämda medel 0 7 920 6 498 4 713 299 250 19 680
UB, ändamålsbestämda medel 3 000 6 773 5 422 4 002 258 250 19 705

Svenska Tennisförbundets Spelarfond: Stipendier till unga elittennisspelare på internationell nivå.
Mackes Minnesfond: Stipendier till utveckling för ledare inom svensk tennis.
Pirres Dubbelfond: Stipendier till utveckling av dubbelspel på landslagsnivå.
Marcus Wallenbergs fond: Stipendier till unga och lovande tennisungdomar.
Per Danewids Stipendium: Till unga och lovande tennisungdomar upp till 20 år. Högsta sökbara belopp: 5 000 kr
Veterantennis: Svenska Tennisförbundet har erhållit 500 Tkr i gåva från Sveriges Tennisveteraner.
Medlen är genom gåva villkorade och att anses som ändamålsbestämda medel.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-redovisning och koncernredovisning (K3) Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till­gången eller tjänsten erhålls därför att förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko­ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter re­dovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som av­ses.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Förbundet klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när förbundet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när förbundets rätt att erhålla betalning har fastställts.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. De ingår i anläggningstillgångar om förbundet inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat motta­garen men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förbundets samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid:

Förekomsten av eventualförpliktelser
Svenska Tennisförbundet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karaktär och förbundet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka verksamheten. Förbundets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal för att bedöma sin riskexponering.

Not. 3 Bidrag                               2022                               2021
Verksamhetsstöd -RF 14 435 14 620
Återstartstöd -RF 7 716 1 782
Kompensationsstöd-RF 0 1 757
Projektstöd -RF 600 1 305
RF-medel periodiserade från tidigare år 976 750
Sveriges Olympiska kommitté 681 535
Parasportförbundet 0 62
Summa 24 408 20 811
Not. 4 Nettoomsättning 2022 2021
Tävlingsintäkter, licenser, seriespel 8 458 7 623
Davis Cup 6 263 3 000
Sponsorintäkter 3 894 2 806
Övrigt, utbildning, kansli 1 298 1 205
Summa 19 913 14 634
Not. 5 Övriga externa kostnader 2022 2021
Landslag 5 218 3 667
Tävling 8 105 5 283
Utbildning 836 1 109
Föreningsstöd & projekt 2 040 2 206
Regionstöd- SvTF 2 500 2 000
RF-Återstartsstöd 6 423 1 782
Kommunikation & Marknad 2 899 2 345
Förbund & Administration 2 580 2 040
Davis Cup och Billie Jean King Cup, lag och arrangemang 3 617 552
Summa 34 218 20 984
Not. 6 Personalkostnader 2022 2021
Löner och ersättningar har uppgått till:
Löner fast anställda 7 182 7 627
Löner / arvoden extraanställda 3 216 2 472
Summa 10 398 10 099
Sociala avgifter enligt lag och avtal:
Pensionskostnader anställda 1 121 1 292
Traktamenten, bilersättning etc 311 151
Arbetsgivaravgifter och övrigt 3 354 3 482
Summa 4 786 5 285
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter enligt lag och avtal 15 184 15 384
Personal 2022 2021
Medelantal anställda 15 14
Varav män 67% 69%
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2022 2021
Styrelseledamöter, antal på balansdagen 7 7
Varav män 57% 43%
Generalsekreterare, antal på balansdagen 1 1
Varav män 100% 100%
Not. 7 Lämnade bidrag 2022 2021
Tennismuseum i Båstad 100 100
RIG Båstad 40 40
Ulla Hamberg Angeby 56 56
Övriga bidrag 25 27
Summa 221 223
Not. 8 Långfristiga värdepappersinnehav       2022-12-31       2021-12-31
Ingående redovisat värde 19 430 16 120
Tillförda medel 3 000 0
Förändring av verkligt värde -2 975 3 310
Utgående redovisat värde 19 455 19 430
Not. 9 Eget Kapital – Ändamålsbestämda medel       2022-12-31       2021-12-31
Ingående värde 19 680 16 370
Tillförda medel 3 000 0
Värdeutveckling -2 813 3 493
Nyttjade medel -162 -183
Utgående värde 19 705 19 680
Not. 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag       2022-12-31       2021-12-31
RF Återstartstöd 3 7 490 0
RF Bidrag Elit 1 500 500
RF Bidrag Paratennis 444 920
RF Återstartstöd 2 1 299 3 615
RF Projektstöd År 2023 270 300
Summa 11 003 5 335
Not. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       2022-12-31       2021-12-31
Semesterlöner 615 844
Sociala avgifter 325 279
Förutbetalda tävlingslicenser 517 906
Övriga poster, upplupna kostnader 157 0
Summa 1 614 2 029

Till föreningsstämman i Svenska Tennisförbundet, org.nr 802003-4792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska tennisförbundet för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska tennisförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upplösa föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska tennisförbundet för år 2022.

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 10 mars 2023
Grant Thornton Sweden AB
Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor

Intäkter Budget Utfall
Tkr 2023 2022
Bidrag – statligt stöd RF 15 880 16 011
Bidrag RF- Återstarts stöd klubb & region 8 789 7 240
Bidrag RF- Återstartsstöd -Landslag & Para 2 944 476
Tävling 9 161 8 470
Medlemsavgifter 5 719 5 799
Marknad / Sponsorer 3 600 3 782
Utbildning 585 672
Davis Cup & BJKC 5 123 6 269
SOK, PARA, SvTF Fonder 889 847
Övriga intäkter 310 555
Summa intäkter 53 000 50 121
Kostnader Budget Utfall
Tkr 2023 2022
Landslag – junior -4 365 -3 260
Landslag – senior -1 698 -2 520
Tävling – internationella -4 564 -4 140
Tävling – nationella -1 070 -1 247
Tävling – system, seriespel -3 165 -3 470
Föreningsstöd -2 286 -1 896
SF-stöd till regionerna -2 500 -2 500
RF-Återstart -klubb & region -7 085 -6 601
Game Change 2030 -2 000 -256
Utbildning -1 523 -1 311
Kommunikation & marknad -2 580 -3 000
Förbund & admin -2 527 -2 782
Davis Cup & BJKC -4 102 -4 180
Lönekostnader SvTF -13 535 -12 461
Summa kostnader -53 000 -49 623
Resultat f. finansiella poster 0 498
Finansiella poster 350 107
Resultat 350 605

TÄVLINGSRESULTAT
DAVIS CUP

Qualifiers
4-5 mars i Helsingborg
Sverige-Japan 3-2
Dragos Nicolae Madaras – Yosuke Watanaki 4-6, 4-6
Elias Ymer – Taro Daniel 7-5, 6-4
Andre Göransson/Elias Ymer – Ben Mclachlan/Yasutaka Uchiyama 2-6, 7-6, 7-5
Dragos Nicolae Madaras – Taro Daniel 0-6, 5-7
Elias Ymer – Yosuke Watanaki 6-3, 6-3

Finals
14-18 september i Bologna, Italien
Gruppspel

Sverige-Argentina 2-1
Elias Ymer – Sebastian Baez 6-4, 3-6, 7-6
Mikael Ymer – Diego Schwartzman 6-2, 6-2
Andre Göransson/Elias Ymer – Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos 6-3, 3-6, 2-6

Sverige-Kroatien 1-2
Elias Ymer – Borna Gojo 6-2, 7-6
Mikael Ymer – Borna Coric 4-6, 6-3, 3-
Elias Ymer/Mikael Ymer – Nikola Mektic/Mate Pavic 5-7, 3-6

Sverige-Italien 1-2
Elias Ymer – Matteo Berrettini 4-6, 4-6
Mikael Ymer – Jannik Sinner 6-4, 3-6, 6-3
Andre Göransson/Dragos Nicolae Madaras – Simone Bolleli/Fabio Fognini 6-7, 2-6

BILLIE JEAN KING CUP

Group 1 Europe/Africa Zone
Round Robin 11-16 april i Antalya, Turkiet
Grupp B

Sverige-Kroatien 0-3
Jacqueline Cabaj Awad – Petra Marcinko 0-6, 4-6
Caijsa Hennemann – Ana Konjuh 1-6, 3-6
Fanny Östlund/Kajsa Rinaldo Persson – Petra Martic/Donna Vekic 2-6, 4-6

Sverige-Georgien 3-0
Jacqueline Cabaj Awad – Tamari Gagoshidze 6-1, 6-3
Caijsa Hennemann – Mariam Bolkvadze 6-2, 6-0
Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson – Tamari Gagoshidze/Zoziya Kardava 6-2, 7-6

Sverige-Bulgarien 0-3
Jacqueline Cabaj Awad – Isabella Shinikova 0-6, 6-3, 5-7
Caijsa Wilda Hennemann – Viktoriya Tomova 1-6, 1-6
Kajsa Rinaldo Persson/Julita Saner – Julia Terziyska/Viktoriya Tomova 1-6, 6-2, 0-6

Sverige-Österrike 1-2
Jacqueline Cabaj Awad – Sinja Kraus 2-6, 2-6
Caijsa Wilda Hennemann – Julia Grabher 7-6, 7-5
Caijsa Wilda Hennemann/Kajsa Rinaldo Persson – Melanie Klaffner/Sinja Kraus 6-4, 5-7, 0-6

Sverige-Slovenien 2-1
Kajsa Rinaldo Persson – Pia Lovric 6-2, ret
Julita Saner – Ziva Falkner 1-6, 2-6
Jacqueline Cabaj/Caijsa Wilda Hennemann – Ziva Falkner/Lara Smejkal 6-4, 6-3

Slutställning: 1) Ungern 2) Slovenien 3) Kroatien 4) Serbien 5) Österrike 6) Turkiet 7) Bulgarien 8) Danmark, Sverige 10) Estland, Georgien

NORDEA OPEN ATP

17-23 juli i Båstad
Finaler
HS: Francisco Cerundolo (ARG) – Sebastian Baez (ARG) 7-6, 6-2
HD: Rafael Matos (BRA)/David Vega Hernandez (ESP) – Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) 6-4, 3-6, 13-11

STOCKHOLM OPEN ATP

17-23 oktober i Stockholm
Finaler
HS: Holger Rune (DEN) – Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 6-4
HD: Marcelo Arevalo (ESA)/Jean-Julien Rojer (NED) – Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) 6-3, 6-3

NORDEA OPEN WTA

4-9 juli i Båstad
Finaler
DS: Su Jeong Jang (KOR) – Rebeka Masarova (ESP) 3-6, 6-3, 6-1
DD: Misaki Doi (JAP)/Rebecca Peterson (SWE) – Mihaela Buzarnescu (ROM)/Irina Khromacheva (RUS) WO

ITF WORLD TENNIS TOUR MEN’S/WOMEN’S

W25 BASTAD
2-8 maj i Båstad, $25 000
Finaler
DS: Ipek Oz (TUR) – Irina Khromacheva (RUS) 6-3, 6-1
DD:Mona Barthel (GER)/Caijsa Wilda Hennemann (SWE) – Julie Belgraver (FRA)/Fanny Östlund (SWE) 6-1, 6-4

W25 VARBERG
9-15 maj i Varberg, $25 000
Finaler
DS: Sofia Nami Samavati (DEN) – Malene Helgo (NOR) 1-6, 6-1, 6-4
DD: Jacqueline Cabaj Awad/Caijsa Wilda Hennemann (SWE) – June Björk/Julita Saner (SWE) 6-1, 6-3

M25 KALMAR
9-15 maj i Kalmar, $25 000
Finaler
HS: Louis Wessels (GER) – Daniele Capecchi (ITA) 6-2, 6-3
HD: Simon Freund (SWE)/Johannes Ingildsen (DEN) – Timothy Carlsson Seger/Isac Strömberg (SWE) 6-1, 6-1

W25 YSTAD
20-26 juni i Ystad, $25 000
Finaler
DS: Darja Semenistaja (LAT) – Sofia Nami Samavati (DEN) 3-6, 6-3, 6-1
DD: Caijsa Wilda Hennemann (SWE)/Martyna Kubka (POL) – Ashley Lahey (USA)/Lisa Zaar 4-6, 7-5, 10-7 

W25 DANDERYD
8-14 augusti i Danderyd, $25 000
Finaler
DS: Brenda Fruhvirtova (CZE) – Mona Barthel (GER) 6-1, 6-3
DD: Rina Saigo/Yukina Saigo (JPN) – Ashley Lahey (USA)/Lisa Zaar (SWE) 2-6, 7-5, 10-7

M25 YSTAD
8-14 augusti i Ystad, $25 000
Finaler
HS: Mathys Erhard (FRA) – David Pichler (AUT) 6-0, 3-6, 7-5
HD: Sandro Kopp (AUT)/Mick Veldheer (NED) – Ethan Cook (AUS)/Leonid Sheyngezikht (BUL) 6-4, 6-2

M15 MALMÖ
15-21 i augusti i Malmö, $15 000
Finaler
HS: Nino Ehrenschneider (GER) – Sandro Kopp (AUT) 6-3, 7-6
HD: Patrik Riki/Matej Vocel (CZE) – Filip Bergevi (SWE)/Mick Veldheer (NED) 6-4, 3-6, 10-7

W15 NORRKÖPING
22-28 augusti i Norrköping, $15 000
Finaler
DS: Laura Hietaranta (FIN) – Enola Chiesa (ITA) 6-0, 6-0
DD: Laura Hietaranta (FIN)/Laia Petretic (FRA) – Weronika Baszak (POL)/Astrid Wanja Brune Olsen (NOR) 6-4, 6-3

M15 DANDERYD
19-25 september i Danderyd, $15 000
Finaler
HS: Karl Friberg (SWE) – Vito Tonejc (CRO) 6-4, 7-6
HD: Karl Friberg/Jonathan Mridha (SWE) – Simon Freund (SWE)/Benjamin Hannestad (DEN) 6-2, 6-4

M25 FALUN
26 september-2 oktober i Falun, $25 000
Finaler
HS: Kacper Zuk (POL) – Karl Friberg (SWE) 6-3, 6-3
HD: Giles Hussey/Johannus Monday (GBR) – Vesa Ahti (FIN)/Arslanbek Temirhanov (SWE) 4-6, 7-5, 10-4

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Sommartouren
Slutställning
HS: 1) John Hallquist Lithen, GLTK 2) Arslan Temirhanov, Påvelunds TBK 3) Gustaf Ström, Näsbyparks TK
DS: 1) Louise Brunskog, Munka Ljungby TK 2) Jacqueline Cabaj Awad, Elfsborgs TK 3) Lisa Zaar, Enskede LTK

BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP QUALIFICATION EVENT

Rullstolstennis
17-21 mars, Turkiet 

Quad kvalgrupp 1
Sverige – Sydkorea 0-3
Sverige – Ecuador 2-1
Sverige – Israel 1-2

5th to 8th play-off
Sverige – Peru 2-1
Sverige – Tyskland 2-1

Slutställning: Sverige 5:e plats
Sveriges lag: Anders Hård och Petter Edström

Herr kval grupp 4
Sverige – Schweiz 2-0
Sverige – Rumänien 3-0

1st to 4th play-off
Sverige – Storbritannien 0-2
Sverige – Italien 2-0

Slutställning: Sverige 3:e plats
Sveriges lag: Stefan Olsson och Hampus Linder Olofsson

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS, RULLSTOLSTENNIS

6-7 augusti i Uppsala (USIF)
Finaler
OS: Hampus Linder Olofsson, Växjö TS – Oscar Tarantino, USIF 6-1, 6-0
OD: Segrare – Lars Jernberg, USIF/Hampus Linder Olofsson, Växjö TS

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

2-4 december i Upplands Väsby
Finaler
HS: Hampus Linder Olofsson, Växjö TS – Eric Löf, Tabergsdalens TK 6-3, 6-2
DS: Segrare: Sanna Klindt, USIF
QS: Segrare: Anders Hård, Solna TK
OD: Hampus Linder Olofsson, Växjö TS/Eric Löf, Tabergsdalens TK – Erik Axelsson, Järfälla TS/Joakim Blomquist, Bålsta TK 6-0, 6-1
Singel A Stående Rörelsenedsättning: Segrare: Harald von Koch, Söderköpings TK
Singel A Stående Intellektuell funktionsnedsättning: Erik Prusakiewicz, Saltsjö Duvnäs TK – Johan Laan 6-0, 6-0
Dubbel stående: Segrare: Victor Bonn, Näsbyparks TK/Harald von Koch, Söderköpings TK

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS, EUROPEAN SUMMER CUPS

Lag-EM Pojkar 18
Kvalspel 27-29 juli i Piestany, Slovakien
Sveriges lag: Max Dahlin, Sebastian Eriksson, Albert Saar
Slutställning: 1) Slovakien 2) Serbien 3) Storbritannien 4) Sverige 5) Kroatien 6) Ungern

Lag-EM Pojkar 16
Kvalspel 27-29 juli i Liberec, Tjeckien
Sveriges lag: Ludvig Hede, Tom Noltorp, William Rejchtman Vinciguerra
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Österrike 3) Rumänien 4) Sverige 5) Bulgarien 6) Cypern 7) Slovakien 8) Lettland

Lag-EM Pojkar 14
Kvalspel 25-28 juni i Valencia, Spanien
Sveriges lag: Linus Andersson, Filip Hesser, Victor Rydén
Slutställning: 1) Slovenien 2) Rumänien 3) Sverige 4) Kroatien 5) Spanien 6) Grekland  7) Luxemburg 8) Norge

Lag-EM Flickor 18
Kvalspel 27-29 juli i Arad, Rumänien
Sveriges lag: Tilde Strömquist, June Björk, Tilde Jägare
Slutställning: 1) Bulgarien 2) Slovakien 3) Rumänien 4) Sverige

Lag-EM Flickor 16
Kvalspel 27-29 juli i Bistrita, Rumänien
Sveriges lag: Tilda Hessleryd, Isabella Svahn, Nellie Taraba Wallberg
Slutställning: 1) Serbien 2) Nederländerna 3) Rumänien 4) Kroatien 5) Sverige 6) Turkiet 7) Ungern

Lag-EM Flickor 14
Kvalspel 26-28 juni i Slobozia, Rumänien
Sveriges lag: Tiana Deng, Lea Nilsson, Isabel Skoog
Slutställning: 1) Rumänien 2) Storbritannien 3) Ukraina 4) Sverige 5) Slovenien 6) Portugal 7) Grekland 8) Bosnien-Hercegovina

INDIVIDUELLA EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS, EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS

18-24 juli
Pojkar 18 i Klosters, Schweiz
PS: Kevin Edengren förlorade i andra omgången mot Dino Prizmic (CRO) med 2-6, 3-6
Sebastian Eriksson förlorade i tredje omgången mot Kilian Feldbausch (SUI) med 4-6, 0-6
PD: Kevin Edengren/Sebastian Eriksson förlorade i sin första match mot Paul Barbier Gazeu/Arthur Gea (FRA) med 6-7, 2-6

Pojkar 16 i Prerov, Tjeckien
PS: Ludvig Hede förlorade i sin första match mot Gur Trakhtenberg (ISR) med 6-7, 4-6
William Rejchtman Vinciguerra förlorade i sin första match mot Chris Spyrou (GRE) med 4-6, 6-7
PD: Ludvig Hede/William Rejchtman Vinciguerra förlorade i sin första match mot Mak Mikovic/Ziga Svec (SLO) med 0-6, 1-6

Pojkar 14 i Most, Tjeckien
PS: Linus Andersson förlorade i tredje omgången mot Filip Kosarko (CZE) med 0-6, 2-6
Victor Rydén förlorade i fjärde omgången mot Marko Dragovic (SRB) med 6-0, 4-6, 1-4 ret
PD: Linus Andersson/Victor Rydén förlorade i andra omgången mot Yannick Theodor Alexandrescou/Matei Todoran (ROU) med 7-5, 6-7, 6-10 

Flickor 18 i Klosters, Schweiz
FS: Tilde Strömquist förlorade i sin första match mot Chelsea Fontenel (SUI) med 1-6, 4-6
June Björk förlorade i sin första match mot T Rakotomanga Rajaonah (FRA) med 6-3, 3-6, 2-6
FD: Tilde Strömquist/June Björk förlorade i sin första match mot Noa Major/Tamar Yaffe (ISR) med 6-2, 4-6, 10-7

Flickor 16 i Prerov, Tjeckien
FS: Nellie Taraba Wallberg förlorade i fjärde omgången mot Marta Soriano Santiago (ESP) med 6-3, 0-6, 3-6
Isabella Svahn förlorade i sin första match mot Ruth Roura Llaverias  (ESP) med 4-6, 2-6
FD: Isabella Svahn/Nellie Taraba Wallberg förlorade i kvartsfinal mot Yoana Konstantinova /Katalina Petrova (BUL) med 0-6, 6-3, 7-10 

Flickor 14 i Most, Tjeckien
FS: Tiana Deng förlorade i fjärde omgången mot Alena Kovackova  (CZE) med 0-6, 2-6
Lea Nilsson förlorade i fjärde omgången mot Charo Esquiva Banuls (ESP) med 4-6, 6-2, 6-7
FD: Tiana Deng/Lea Nilsson förlorade i andra omgången mot Adelina Lachinova/Odeta  Panasa (LAT) med 4-6, 4-6

NORDISK JUNIORLANDSKAMP 2022

2-4 augusti i Lund
Pojkar 13 år
Sveriges lag: Knut Andersch, Vincent Almroth, William Kjellberg, Orvar Andersch, Isak Bössfall

Flickor 13 år
Sveriges lag: Jessica Sundvall, Hedvig Turesson, Nathalie Mackay-Westling, Leonor Wisel, Anabelle Teikari

Sverige-Norge 12-0
Sverige-Finland 12-0
Sverige-Danmark 9-3

Slutlig segrare: Sverige

NORDISK JUNIORLANDSKAMP 2021

6-8 maj i Oslo, Norge (spelades 2022)
Pojkar 14 år
Sveriges lag: Jesper Ekoff, Fabian Engkvist, William Kaltenecker, Victor Rydén, Maximilian Schlawitz 

Flickor 14 år
Sveriges lag: Tiana Deng, Rebecca Malmström, Fredrika Nicander, Lea Nilsson, Sonja Wedenski

Sverige-Norge 10-2
Sverige-Finland 12-0
Sverige-Danmark 12-0

Slutlig segrare: Sverige 

ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS

J4 KRAMFORS
7-12 mars i Kramfors
Finaler
PS: Calin Teodor Stirbu (ROU) – Albert Saar (SWE) 6-2, 6-4
PD: Adam Duda (CZE)/Patrick Jozwicki (AUT) – Martin Mazev (USA)/Oleksandr Ponomar (UKR) 6-7, 6-2, 10-7
FS: Tilde Strömquist (SWE) – Sarah Melany Fajmonova (CZE) 6-4, 7-6
FD: Tiana Tian Deng/Lea Nilsson (SWE) – Antonina Czajka/Zuzanna Frankowska (POL) 6-0, 6-2 

J4 KRAMFORS
14-19 mars i Kramfors
Finaler
PS: Nikola Djosic (SUI) – Calin Teodor Stirbu (ROU) 6-4, 6-0
PD: Oskar Jansson/Saba George Nanobashvili (SWE) – Daniel Margoulis/Albert Saar (SWE) 6-4, 7-5
FS: Nellie Taraba Wallberg (SWE) – Tilde Strömquist (SWE) 6-4, 7-5, 6-0
FD: Aada Inna/Sade Scharlin (FIN) – Tilde Strömquist/Nellie Taraba Wallberg (SWE) 6-4, 3-6, 10-8

J3 VARNAMO
18-22 maj i Värnamo
Finaler
PS: Loan Lestir (FRA) – Nicolas Kobelt (SUI) 7-5, 4-6, 6-3
PD: Hamza El Amine (MAR)/Andrea M´chich (FRA) – Ludvig Hede (SWE)/Nicolas Kobelt (SUI) 6-3, 6-4
FS: Daria Yesypchuk (UKR) – Zuzanna Pawlikowska (POL) 7-6, 6-3
FD: Tilde Strömquist/Nellie Taraba Wallberg (SWE) – June Björk (SWE)/Daria Yesypchuk (UKR) 7-5, 4-6, 10-7 

J5 JÖNKÖPING
25-29 maj i Jönköping
Finaler
PS: Henry Bernet (SUI) – Saba George Nanobashvili (SWE) 3-6, 6-1, 6-4
PD: Gabriel Jornert/Saba George Nanobashvili (SWE) – Gabriel Berner/Tobias Wallin (SWE) 6-3, 6-1
FS: Lea Nilsson (SWE) – Melliz Petkova Mustafa (SWE) 6-2, 6-1
FD: Tiana Tian Deng/Lea Nilsson (SWE) – Amina Kadic (SWE)/Annelieke Saustrup Steenhuisen (DEN) 4-6, 6-4, 10-8 

J5 KRAMFORS
17-21 augusti i Kramfors
Finaler
PS: Andreas Timini (CYP) – Ludvig Hede (SWE) 6-7, 6-4, 6-4
PD: Bon Lou Karstens (GER)/Albert Widell (SWE) – Ludvig Hede/ (SWE)Andreas Timini (CYP) 7-5, 4-6, 13-11
FS: Isabella Svahn (SWE) – Sonja Roth (SWE) 6-2, 6-1
FD: Vaida Matuseviciute/Isabella Svahn (SWE) – Victoria Kapcia/Hanna Koprowska (POL) 7-6, 6-4

J4 MALMO
6-11 september i Malmö
Finaler
PS: Andreas Timini (CYP) – Tom Noltorp (SWE) 1-6, 6-4, 6-3
PD: Ludvig Hede/William Rejchtman Vinciguerra (SWE) – Oleksandr Ponomar/Erik Tkalenko (SWEUKR 6-3, 7-5
FS: Nellie Taraba Wallberg (SWE) – Linea Bajraliu (SWE) 2-6, 7-5, 6-3
FD: Josefine Falster/Carina Syrtveit (NOR) – Linea Bajraliu/Tilda Hessleryd (SWE) 6-3, 6-4 

J4 BROMMA
28 september-2 oktober i Stockholm
Finaler
PS: Nicolas Kobelt (SUI) – Markus Molder (EST) 6-3, 6-3
PD: Saba George Nanobashvili/Jeiden Saidizand (SWE) – Olle Noltorp/Tom Noltorp (SWE) 7-6, 6-3
FS: Daria Yesypchuk (UKR) – Sarafina Olivia Hansen (DEN) 6-4, 7-5
FD: Vilma Krebs Hyllestad (DEN)/Stella Remander (FIN) – Grete Gull (EST)/Valeriia Krokhotina (RUS) 1-6, 7-6, 10-6 

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

KUNGENS KANNA & DROTTNINGENS PRIS
29 oktober-6 november i Stockholm, KLTK
Finaler
PS14: Salvador Monteiro (POR) – Moise Kouame (FRA) 6-2, 6-4
PD14: Valentin Gonzalez-Galino (ESP)/Victor Rydén (SWE) – Yannick Theodor Alexandrescou (ROU)/Dmytro Vterkovskyi (UKR) 3-6, 6-0, 10-8
FS14: Giulia Safina Popa (ROU) – Anna Pushkareva (RUS) 6-2, 2-6, 6-2
FD14: Veronika Sekerova (CZE)/Luna Vujovic (SRB) – Giulia Safina Popa (ROU)/Anna Pushkareva (RUS) 6-3, 6-1

NORRKÖPING ELITE HOTELS JUNIOR OPEN
26 november-2 december i Norrköping
Finaler
PS14: Knut Andersch (SWE) – Benjamin Du (SWE) 6-0, 6-2
PD14: Fabian Engkvist/Oscar Karmteg (SWE) – Benjamin Du/Axel Schön Ericson (SWE) 6-1, 6-4
FS14: Anabelle Teikari (SWE) – Leonor Wiesel (SWE) 6-0, 6-1
FD14: Hannah Claes/Marie Eennaes (BEL) – Anabelle Teikari/Leonor Wiesel (SWE) 6-0, 6-4

GOTHENBURG OPEN
3-9 december i Göteborg, GLTK
Finaler
PS14: Jesper Ekoff (SWE) – Fabian Engkvist (SWE) 6-3, 6-4
PD14: Fabian Engkvist/Love Nyqvist (SWE) – William Kaltenecker/Maximus Muller (SWE) 6-2, 7-5
FS14: Alexia Kotur (SWE) – Héloïse Rivier (SUI) 2-6, 6-3, 6-3
FD14: Sofia Mortensen (DEN)/Luisa Schild (GER) – Tiana Tian Deng/Sonja Wedenski (SWE) 0-6, 6-1, 10-8

ELITE HOTELS NEXT GEN CUP

Riksfinal, 3-7 juli i Båstad
Finaler
PS15: William Rejchtman Vinciguerra (Syd) – Ludvig Hede (Göteborg) 4-0, 3-4, 4-1, 2-4, 4-3
PS13: Knut Andersch (Göteborg) – Vincent Almroth (Syd) 3-4, 4-2, 4-3, 1-4, 4-3
PS11: Melker Andersson (Syd) – Enzo Brito (Syd) 4-2, 4-3, 4-1
FS15: Lea Nilsson (Stockholm) – Sonja Wedenski (Stockholm) 4-0, 4-1, 4-3
FS13: Jessica Sundvall (Stockholm) – Hedvig Turesson (Syd) 4-3, 4-3, 4-1
FS11: Grace Bernstein (Stockholm) – Tuva Taari (Göteborg) 4-0, 4-1, 4-0
PD15: Ludvig Hede/Love Nyqvist (Göteborg) – William Rejchtman Vinciguerra/Sture Thott (Syd) 4-3, 4-2, 4-3
PD13: Knut Andersch/Joel Henriksson (Göteborg) – Vincent Almroth /Oscar Jusufagic (Syd) 3-4, 4-1, 4-2, 3-4, 4-3
PD11: Melker Andersson/Enzo Brito (Syd) – Theodor Hagström/Wictor Kjellberg (Stockholm) 3-4, 3-4, 4-1, 4-0, 4-1
FD15: Tiana Deng/Lea Nilsson (Stockholm) – Sofia Gottlieb (Syd)/Sonja Wedenski (Stockholm) 4-1, 4-1, 4-2
FD13: Nathalie Mackay-Westling/Jessica Sundvall (Stockholm) – Anabelle Teikari/Hedvig Turesson (Syd) 4-3, 4-2, 3-4, 4-3
FD11: Grace Bernstein/Beatrice Feldreich (Stockholm) – Mimmie Büchler/Tuva Taari (Göteborg) 4-1, 4-2, 4-2 

SOFIAS CUP

22-23 oktober i Stockholm, KLTK
Final
Stockholm –Syd 5-1
S1: Tiana Deng –Valeria Marinova 7-5, 6-2
S2: Lea Nilsson – Anabelle Teikari 6-1, 6-0
S3: Sonja Wedenski – Hedvig Turesson 64-6, 6-2, 13-11
S4: Fredrika Nicander – Lisa Noltorp 6-4, 6-3
D1: Tiana Deng/Lea Nilsson  – Manuela Makic/Valeria Marinova 6-2, 6-1
D2: Lykke Lindorff/Nathalie Mackay Westling – Matilde Stamborg/Hedvig Turesson 1-6, 4-6

PIRRES POKAL

22-23 oktober i Stockholm, KLTK
Final
Syd –Stockholm 4-2
S1: Linus Andersson – Maximilian Schlawitz 7-5, 6-1
S2: Mick Ilnicki – Filip Hesser 4-6, 6-4, 10-6
S3: Marcus Sehestad – Fabian Engkvist 2-6, 1-6
S4: Vincent Almroth – Oscar Karmteg 6-2, 7-6
D1: Linus Andersson/Mick Ilnicki – Milo Carenco/Filip Hesser 6-2, 6-2
D2: Emil Becovic/Hugo Bucht – Fabian Engkvist/Oliver Wennerstad 3-6, 3-6

SVENSKA JUNIORCUPEN, LAG-SM

2 april i Malmö (FPTK)
Final Pojkar 18

Fair Play TK – SALK 5-1
Olle Noltorp – Noa Forste Dinell 6-4, 6-7, 1-10
Tom Noltorp – Theodor Nyström 6-2, 6-3
William Rejchtman Vinciguerra – Viktor Fraenkel 6-0, 6-4
Hugo Rask – William Rosencrantz 6-4, 6-2
Olle Noltorp/Tom Noltorp – Noa Forste Dinell/Viktor Fraenkel 6-3, 6-4
William Rejchtman Vinciguerra/Sture Thott – Viktor Naeslund/Theodor Nyström 6-1, 6-1

2 april i Helsingborg (HTK)
Final Flickor 18
Helsingborgs TK – SALK 4-0
Linea Bajraliu – Tilde Strömquist 7-6, 7-5
Tilda Hessleryd – Agnes Mitteregger 6-4, 6-4
Clarissa Blomqvist – Lea Nilsson 6-4, 4-6, 10-5
Linea Bajraliu/Tilda Hessleryd – Tilde Strömquist/Lea Nilsson 6-4, 7-5

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS

21-27 mars i Falun (18 år)
Finaler
PS18: Hugo Magnusson, Helsingborgs TK – Olle Noltorp, Fair Play TK 3-6, 6-3, 6-3
PD18: Hugo Magnusson, Helsingborgs TK/Samuel Rovai, Ullevi TK – Noel Kindbom/Gustav Sjöberg, Växjö TS 7-5, 6-4
FS18: Nora Svensson, Västerås TK – Thea Jagare, Fair Play TK 6-3, 6-4
FD18: Linn Eriksson Sundling/Nora Svensson, Västerås TK – Thea Jagare/Lovisa Valentinsson, Fair Play TK 6-3, 6-3 

9-18 april i Göteborg, GLTK (14, 16 år)
Finaler
PS16: Ludvig Hede, Särö LTK – Tom Noltorp, Fair Play TK 6-1, 6-2
PS14: Victor Rydén, Södertälje P&TK – Fabian Engkvist, Hellas TK 4-6, 6-2, 6-3
PD16: William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK/Filip Södervist, Södertälje P&TK – Isak Brywe/Ludvig Hede, Särö LTK 6-1, 6-2
PD14: Linus Andersson, Helsingborgs TK/Victor Ryden, Södertälje P&TK – Filip Hesser, Lidingö TK/Oscar Karmteg, Smedslättens LTK 6-2, 6-3
FS16: Bella Bergkvist Larsson, Helsingborgs TK – Nellie Taraba Wallberg, GLTK 4-6, 7-5, 6-4
FS14: Lea Nilsson, SALK – Tiana Tian Deng, SALK 6-2, 6-3
FD16: Bella Bergkvist Larsson, Helsingborgs TK/Tilda Larsson, Fair Play TK – Linea Bajraliu/Tilda Hessleryd 3-6, 7-5, 10-8
FD14: Tiana Tian Deng, SALK/Fredrika Nicander, KLTK – Lea Nilsson/Sonja Wedenski, SALK 4-6, 6-4, 10-7 

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS (SLUTSPEL JSM RACE)

26-30 augusti i Båstad (18, 16, 14 år)
PS18: Olle Noltorp, Fair Play TK – Saba Nanobashvili, Allmänna TK Lund 6-4, 6-1
PS16: Ludvig Hede, Särö LTK – Tom Noltorp, Fair Play TK 2-6, 6-2, 6-4
PS14: Jesper Ekoff, USIF – Filip Hesser, Lidingö TK 7-5, 6-7, 7-5
PD18: Hugo Mangusson, Helsingborgs TK/Olle Noltorp, Fair Play TK – Saba Nanobashvili, Allmänna TK Lund/Hugo Rask, Fair Play TK 6-4, 6-4
PD16: Tom Noltorp, Fair Play TK/Albert Widell, Helsingborgs TK – Bruno Johansson, Kristinehamns TK/Kelvin Walltin, Vänersborgs TK 6-2, 6-1
PD14: Love Nyqvist/Oliver Wei Liu, Ullevi TK – Linus Andersson, Helsingborgs TK /Filip Hesser, Lidingö TK 7-5, 2-6, 11-9
FS18: Tilde Jagare, Fair Play TK – Clarissa Blomqvist, Helsingborgs TK 4-6, 6-4, 6-4
FS16: Linea Bajraliu, Helsingborgs TK – Isabella Svahn, KLTK 7-5, 6-1
FS14: Lea Nilsson, SALK – Tiana Tian Deng, SALK 6-1, 6-1
FD18: Tilde Jagare, Fair Play TK/Stina Larsson, Lillån TK – Emma Lindh, Fair Play TK /Lisen Rinman, KLTK 6-1, 3-6, 10-8
FD16: Tilda Larsson, Fair Play TK/Vaida Matuseviciute, KLTK – Linea Bajraliu/Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK 7-5, 6-2
FD14: Tiana Tian Deng/Lea Nilsson, SALK – Tyra Brito, Staffanstorps TK/Fredrika Nicander, KLTK, 6-2, 6-0

ITF SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS (50-60)

Individuella VM för veteraner
7-14 maj i Palm Beach, USA
DS50: Brons – Maria Seger
MD55: Guld – Magdalena Sekkenes (SWE)/Paulo Travassos (POR)

ITF SUPER-SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS (70-90)

Individuella VM för äldre veteraner
30 april-7 maj Palm Beach, USA
DS80: Brons – Anita Carlsson

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LAG

26-28 augusti i Fredriksberg, Danmark
Herrar 40
Sveriges lag: Andreas Lindgren, Melker Ekberg, Michael Henriksson
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 0-3
Slutställning: 1) Danmark 2) Sverige 3) Finland 4) Norge

Herrar 50
Sveriges lag: Stefan Vanemo, Anders Rosén, Jan Hedman
Sverige-Danmark 0-3
Sverige-Finland 3-0
Slutställning: 1) Danmark 2) Norge 3) Sverige 4) Finland

Herrar 60
Sveriges lag: Anders Fransson, PA Lindeborg, Åke Svensson
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Danmark 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

Herrar 70
Sveriges lag: Mikael Hellström, Göran Zwahlen, Anders Höglund
Sverige-Danmark 1-2
Sverige-Finland 3-0
Slutställning: 1) Danmark 2) Norge 3) Sverige 4) Finland

Damer 40
Sveriges lag: Marie Dahlman, Rebecca Eileryd, Malin Vemnér
Sverige-Danmark 1-2
Sverige-Finland 1-2
Slutställning: 1) Norge 2) Danmark 3) Finland 4) Sverige

Damer 50
Sveriges lag: Magdalena Sekkenes, Maria Seger, Jenny Tielman
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 0-3
Slutställning: 1) Danmark 2) Sverige 3) Finland 4) Norge

Damer 60
Sveriges lag: Sofie Björling, Charlotte Holm Keller, Edith Rocha de Nordin
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Finland 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Finland 3) Danmark 4) Norge

Damer 70
Sveriges lag: Anita Carlsson, Ann-Christine Medhammar, Liliana Cronwall
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Danmark 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Norge 4) Finland

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

65-90: 7-14 april i Stockholm (Gustavsbergs TK)
30-60: 8-18 april i Växjö
Finaler
HS30: Viktor Emlund, Kalmar TK – William Kållberg, Djursholms TK 6-7, 7-5, 7-5
HS35: Alexander Apell, Lidingö TK – Gunnar Eriksson, Växjö TS 6-3, 6-2
HS40: Melker Ekberg, Varbergs TK – Fredrik Söderlindh, Lidingö TK 3-6, 6-4, 6-3
HS45: Martin Lager, Enebybergs IF – Andreas Lindgren, Karlstads TK 6-1, 7-6
HS50: Fredrik Perman, Enebybergs IF – Niklas Sticko, SALK 4-6, 6-3, 6-1
HS55: Håkan Svensson, Djursholms TK – Stefan Vanemo, Vetlanda Racketklubb 4-5 uppg
HS60: Anders Fransson, Växjö TS – Åke Svensson, Kalmar TK 6-2, 6-1
HS65: Dag Wedin, Gustavsbergs TK – Per Johansson, Järfälla TS 6-1, 6-2
HS70: Göran Zwahlen, KLTK – Mikael Hellström, GLTK 6-2, 6-2
HS75: Jan Eidman, Sävja TK – Lennart Tobiasson, Hammarö TK 7-5, 7-5
HS80: Göran Nordenhök, Djursholms TK – Torald Svensson, Enebybergs IF 6-1, 6-0
HD30: Segrare:William Kållberg, Djursholms TK/Fabin Lundberg, Danderyds TK
HD40: Segrare: Melker Ekberg, Varbergs TK/Joakim Snygg, Elfsborgs Tennis
HD45: Martin Lager, Enebybergs IF/Pasi Pannula, TK Hobby – Peter Hafverkorn, Enebybergs IF/Andreas Lindgren, Karlstads TK 6-1, 7-6
HD55: Jan Hedman, Djursholms TK/Stefan Vanemo, Vetlanda Racketklubb – Johan Strandeus, Ullevi TK/Håkan Svensson, Djursholms TK 3-6, 6-3, 10-8
HD65: Anders Eliasson/Per Manhem, Smedslättens LTK – Jan Doverham, GLTK/Jan Olsson, Mölndals TK 6-3, 7-5
HD70: Mikael Hellström, GLTK/Göran Zwahlen, KLTK – Håkan Johansson/Peter  Norberg, Gustavsbergs TK 6-4, 6-4
HD75: Segrare Bengt Liljenroth/Olof Näsman Fagerström, Gustavsbergs TK
DS30: Segrare Isabella Kasselstrand, Westerviks TK
DS40: Segrare: Annika Myrhage, Brottkärrs TF
DS45: Marie Dahlman, Lidköpings TK – Malin Wemnér, Ystads TK 6-1, 7-5
DS50: Maria Seger, Näsbyparks TK – Astrid Olbers, SALK 7-5, 6-3
DS55: Segrare: Sofi Rehme, Linköpings TK
DS60: Vladimira Andersson, Gnesta TK – Sofie Björling, SALK 6-2, 2-6, 7-6
DS65: Segrare: Marie Fritzell, Järfälla TS
DD45: Segrare: Astrid Olbers, SALK/Malin Wemnér, Ystads TK
DD50: Maria Seger, Näsbyparks TK/ Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK – Anna Dahlberg, SALK/Mona Zätestam, Näsbyparks TK 6-1, 6-4
MD45: Jenny Tielman Van Nunen/Mikael Hermansson, Linköpings TK – Linda Neffler, Näsbyparks TK/Patrik Andreasson, KLTK 6-3, 6-0
MD50: Malin Anjou, Järfälla TS/Lennart Ejlestam, Åkersberga TK – Lisa Jalmander/Joakim Ivarsson, Kalmar TK 6-2, 6-1
MD55: Segrare: Sofie Björling, SALK/Anders Fransson, Växjö TS
 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

28 juli-7 augusti i Båstad
Finaler
HS35: Claes Lindholm, Lidingö TK – David Hedengren, Lidingö TK 2-6, 7-5, 6-4
HS40: Joakim Svedlund, Avesta TK – Michael Henriksson, Varbergs TK 6-2, 6-3
HS45: Martin Lager, Enebybergs IF – Pontus Aldell, Lidingö TK 6-4, 6-4
HS50: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Jonas Tränk, Danderyds TK 6-1, 3-6, 6-2
HS55: Martin Persson, KLTK – Peter Rejler, Stockholms TK 6-7, 6-3, 6-4
HS60: Anders Fransson, Växjö TS – Martin Sundberg, Saltsjö-Duvnäs TK 6-4, 6-2
HS65: Kent Johansson, Stockholms TK – Per Johansson, Järfälla TS 6-3, 0-6, 6-3
HS70: Torsten Hansson, Osby TK – Mikael Hellström, GLTK 6-0, 6-2
HS75: Björn Björkå, Djursholms TK – Evert Jönsson, Lugi TF 7-5, 6-3
HS80: Göran Nordenhök, Djursholms TK – Ulf De Faire, Ullevi TK 6-1, 3-6, 10-6
HS85: Roul Rohlsson, Lomma-Bjärreds TK – Lars Malm, Allmänna TK Lund 6-0, 6-4
HD40: Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK – Markus Ekegren, SALK/Henrik Wallensten, Tabergsdalens TK 6-1, 6-2
HD45: Martin Lager/Fredrik Perman, Enebybergs IF – Lennart Ejlestam/Joakim Ekberg, Åkersberga TK 6-4, 7-5
HD50: Rickard Paulsson/Per Sätmark, Lomma-Bjärreds TK – Peter Hjalting, Hellas TK/Mattias Wittgren, Åkersberga TK 6-2, 7-5
HD55: Jens Caap, Norrköpings TK/Stefan Vanemo, Nässjö TK – Henrik Klofsten, Saltsjö-Duvnäs TK/Per-Olof Persson, Gustavsbergs TK 6-2, 6-2
HD60: Ronnie Båtman, Örebro TK/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK – Johan Sturén, KLTK/Martin Sundberg, Saltsjö-Duvnäs TK 3-6, 7-5, 10-6
HD65: Bert Chyssler, Mölndals TK/Rolf Zanden, Särö LTK – Per Johansson, Järfälla TS/Göran Sundh, Saltjös-Duvnäs TK 6-4, 6-2
HD70: Mikael Hellström, GLTK/Göran Zwahlen, KLTK – Anders Hjalmarsson, Ystads TK/Ulf Lundblad, Växjö TS 6-2, 6-1
HD75: Björn Börkå, Djursholms TK/Ulf Wickström, Båstad TS – Jan-Olof Jönsson/Rolf Persson, Vellinge TK 6-2, 6-1
HD80: Christer Holm, Båstad TS/Cay Sollin, Lomma Bjärreds TK – Göran Berglund, Båstad TS/Ulf De Faire, Ullevi TK 6-1, 6-0
DS30: Malin Collin, Eslövs TK – Caroline Sjödin, Härnösands TK 6-7, 6-3, 7-6
DS40: Lina Westberg, KLTK – Annika Myrhage, Brottkärrs TF 6-0, 6-0
DS45: Marie Dahlman, Lidköpings TK – Hanna Gransäter, KLTK 6-3, 6-2
DS50: Jenny Tielman Van Nunen Seger, Linköpings TK – Pernilla Putnik, Mölle TK 6-4, 3-6, 7-6
DS55: Anna Gunnarsson, Älta TK – Karin Angenberg, Danderyds TK 4-6, 6-4, 6-3
DS60: Sofie Björling, SALK – Ann-Sofie Sternås, Älta TK 6-2, 6-1
DS65: Marie Fritzell, Järfälla TS – Edith Rocha De Nordin, SALK 6-3, 5-7, 6-4
DS70: Segrare Liliana Cronwall, Båstad TS
DS75: Segrare Anita Carlsson, SALK
DD30: Segrare Malin Collin, Eslövs TK/Caroline Sjödin, Härnösands TK
DD45: Larissa Karlsson, Borlänge TK/Ling Nyfelt, Sigtuna TK – Hanna Gransäter/Anna Nordlander, KLTK 1-6, 6-3, 10-8
DD50: Maria Seger, Näsbyparks TK/Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK – Maria Löfqvist, SALK/Pernilla Putnik, Mölle TK 3-3 uppg.
DD55: Stina Mosvold, Västerås TK/Sofi Rehme, Linköpings TK – Lotta Ekberg/Magdalena Sekkenes, SALK 6-1, uppg.
DD60: Charlotte Holm Keller, Lidingö TK/Ann-Sofie Sternås, Älta TK – Marie Fritzell/Christina Windahl, Järfälla TS 6-4, 6-3.
DD65: Gunilla Berg Sangberg, SALK/Marianne Fornstedt, KLTK – Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK 6-1, 6-1
DD70: Segrare Anita Carlsson, SALK/Margareta Ljunggren, Lidingö TK
MD35: Segrare Sophie Lindvall, Luleå TK/Alexander Sjöberg, Östersund-Frösö TK
MD40: Segrare Lina Westberg, KLTK/Melker Ekberg, Varbergs TK
MD45: Linda Neffler, Näsbyparks TK/Patrik Andreasson, KLTK – Anna Nordlander, KLTK/Jonas Elmblad, Lidingö TK 4-3, 3-4, 10-8
MD50: Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK/Stefan Vanemo, Nässjö TK – Marie Norman/Freddy Candia, Sigtuna TK 4-1, 4-1
MD55: Lotta Ekberg, SALK/Patrik Rönneke, Vetlanda Racketklubb – Magdalena Sekkenes, SALK/Henrik Klofsten, Saltsjö-Duvnäs TK 4-1, 4-2
MD60: Lisbeth Andersson, SALK/Henrik Källén, KLTK – Christina Windahl, Järfälla TS/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK 2-4, 4-3, 10-8
MD65: Segrare: Marianne Fornstedt KLTK/Mikael Hellström, GLTK
MD70: Liliana Cronwall, Båstad TS/Stephen Åkerhage, Varbergs TK – Anita Carlsson, SALK/Jan Dahlqvist, Näsbyparks TK 4-2, 4-3

SVENSKA TENNISLIGAN

Slutspel inomhus
Pojkar 15: Fair Play TK
Flickor 15: SALK
H35: Lidingö TK
H45: Karlstads TK
H55: Ullevi TK
H65: KLTK
H70: Varbergs TK
D35: SALK
D45: SALK
D55: SALK
D65: SALK

Slutspel utomhus
H: Fair Play TK
D: Fair Play TK
H35: Lidingö TK
H45: Lidingö TK
H55: Djursholms TK
H65: Mölndals TK
H70: Hellas TK
H75: Ullevi TK
D35: Lidingö TK
D45: SALK
D55: SALK

SLUTTABELLER ELITSERIEN POWERED BY MATCHi OCH DIVISION 1
Elitserien, herrar M V O F P
Grupp A
Fair Play TK 4 4 0 0 8
Salk 4 2 1 1 5
Påvelunds TBK 4 2 1 1 5
Upsala TK 4 1 0 3 2
Tabergsdalens TK 4 0 0 4 0
Grupp B
Lidingö TK 4 2 2 0 6
Solna TK 4 1 2 1 4
GLTK 4 1 2 1 4
Mälarhöjdens IK 4 1 2 1 4
KLTK 4 0 2 2 2


Final

Solna TK–Lidingö TK 3–2
Solna TK svenska mästare 2022

Elitserien, damer M V O F P
Grupp A
Påvelunds TBK 4 3 1 0 7
Enskede LTK 4 3 0 1 6
Salk 4 2 1 1 5
Lidköpings TK 4 1 0 3 2
Växjö TS 4 0 0 4 0
Grupp B
Fair Play TK 4 4 0 0 8
Helsingborgs TK 4 2 1 1 5
Upsala TK 4 2 1 1 5
GLTK 4 1 0 3 2
KLTK 4 0 0 4 0


Final
Enskede LTK – Påvelunds TBK 3–2
Enskede LTK svenska mästare 2022

Division 1 norra, herrar M V O F P
Örebro TK 7 7 0 0 14
Näsbyparks TK 7 3 3 1 9
Lidköpings TK 7 3 3 1 9
Elfsborg Tennis 7 3 2 2 8
TK Hobby 7 3 2 2 8
Åkersberga TK 7 2 1 4 5
Solna TK lag 2 7 0 2 5 2
Ljusdals TK 7 0 1 6 1
Division 1 södra, herrar M V O F P
Växjö TS 7 7 0 0 14
Ullevi TK 7 5 1 1 11
Kalmar TK 7 4 1 2 9
Kungsbacka TK 7 3 2 2 8
Varbergs TK 7 1 3 3 5
Allmänna TK Lund 7 1 2 4 4
Åhus TK 7 1 2 4 4
Lerums TK 7 0 1 6 1
Division 1 norra, damer M V O F P
Danderyd Djursholms ETK 6 5 1 0 11
Näsbyparks TK 6 3 2 1 8
TSK Malmen 6 3 1 2 7
Kramfors Tennis 6 2 3 1 7
Lidingö TK 6 1 2 3 4
Järfälla TS 6 0 4 2 1
Mälarhöjdens IK 6 0 0 5 1
Division 1 södra, damer M V O F P
Ullevi TK 7 6 1 0 13
Fair Play TK lag 2 7 5 2 0 12
Örebro TK 7 3 1 3 7
Tabergsdalens TK 7 3 1 3 7
Karlskrona TK 7 2 2 3 6
Malmö TK 7 1 3 3 5
Allmänna TK Lund 7 2 1 4 5
Jönköpings TK 7 0 1 6 1