BILDA EN FÖRENING

HUR GÖR MAN FÖR ATT STARTA EN FÖRENING?

Börja med att låta allmänheten få veta att det finns intresse för att starta en tennisklubb. Uppmana intresserade att komma till en bildandemöte och ange tid och plats för denna. Det kan också vara bra att informera press och lokalradio om det nyvaknade tennisintresset.

Syftet med ett bildandemöte är att alla intresserade ska få tillfälle att träffas, prata, komma med idéer och förslag vad gäller klubbens verksamhet och finansiering mm. Bildandemötet bör mynna ut i att en interimstyrelse utses. Denna styrelse arbetar fram till dess att årsmötet har valt en ordinarie styrelse.

Vid detta möte bör en närvaroförteckning upprättas, en föredragningslista följas och mötet bör protokollföras.

 Föredragningslistan bör ta upp minst följande punkter:
 1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas, ja/nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 10. Val av interimstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter fram till det första ordinarie årsmötet)
 11. Beslut om ansökan om medlemskap i SF (Svenska Tennisförbundet)
Interimstyrelsens uppgift är nu att :
 • Ta ansvaret för skötseln av föreningen.
 • Fungera som valberedning
 • Lämna förslag till verksamhetsplan och budget för första verksamhetsåret
 • Kartlägga spelmöjligheter
 • Förbereda inträde i Svenska Tennisförbundet
 • Kalla till tennisklubbens första årsmöte. Kallelsen skall svara på: VAR ska årsmötet vara, NÄR äger årsmötet rum, VAD ska behandlas (föredragningslista), VILKA är kallade till årsmötet (alla intresserade). Anvisningar för hur ett årsmöte bör gå till, lämnas av distriktsidrottsför­bundet.
 • Ta kontakt med organ som kan ge värdefull hjälp i arbetet med att bilda en tennisklubb: regionen (SDF), distriktets idrottsförbund (DF),  Svenska Tennisförbundet (SvTF), fritidsnämnden i kommunen

En ideell förening behöver inte registreras. Men för att bli medlem i Svenska Tennisförbundet måste den ha ett organisationsnummer. Detta ansöker man om hos Skattemyndigheten. Föreningen ska ha ett namn som innehåller ordet förening, klubb eller sällskap, den måste ha stadgar, styrelse och minst 5 medlemmar.

Idrotten är vår största folkrörelse! De olika idrottsgrenarna bildar tillsammans Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Tennisförbundet är ett av de många medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet.

410 föreningar är idag anslutna till Svenska Tennisförbundet (SF) och  tillhör därmed också en Region (SDF).

Distriktsidrottsförbunden (DF), som är Riksidrottsförbundets förlängda arm, är viktiga serviceorganisationer för alla idrotter. Genom sina konsulenter kan DF ge din klubb värdefull hjälp.

Föreningen behöver inte vara ansluten till Svenska Tennisförbundet, men….. såsom medlem i Svenska Tennisförbundet får klubben och dess medlemmar många förmåner. Läs mer här.

När klubben nu är bildad är det dags att sätta igång med nästa steg i utvecklingen, nämligen att skaffa tennisbanor. Här är några tips om hur du kan göra.

 1. Mark Kontakta kommunen och fråga om det finns något markområde anvisat för tennisbanor.
 2. Utrymme Eftersom en banas mått är 18 x 36 m, bör man avsätta ett utrymme om ca. 20 x 40 m. Man bör också tänka på en framtida utbyggnad av anläggningen med fler tennisbanor, omklädningsrum, klubbrum och kanske en tennishall.
 3. Placering En tennisbana bör ligga i nord-sydlig riktning, inte för nära träd och helst i lä. Försök att undvika skuggbildningar från träd och staket.
 4. Ritningar Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan man beställa “Måttboken” för standardritningar. www.skl.se
 5. Kostnad Kostnaden kan variera mycket beroende på markarbeten etc. Vissa banunderlagsleverantörer hjälper till med projekteringen.
 6. Finansiering Utöver att söka DF’s Anläggningsbidrag så bör man kontakta kommunen och länsstyrelsen, som ev. kan lämna bidrag till klubbens banbyggande.

Nu hoppas vi att din bild av hur man bildar en tennisklubb har klarnat betydligt och att du är full av inspiration och arbetslust!

Om klubben vill gå med i Svenska Tennisförbundet fyller ni i Inträdesansökan  och bifogar föreningens Stadgar (kan laddas hem från Riksidrottsförbundets sida) och ett bildandeprotokoll alt. ett protokoll där beslut tas att gå med i Svenska Tennisförbundet. Vi återkommer till klubben så snart ärendet behandlats av styrelsen.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att räta ut eventuella frågetecken!

Lycka till och väl mött på tennisbanan!