DRIVA EN TENNISKLUBB

Här hittar du nyttiga tips och information för dig som är engagerad i en förening.
Viktiga roller i en förening
LOK-stöd
Viktiga datum

VIKTIGA ROLLER I EN FÖRENING

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En vanlig sammansättning av valberedningen är en ordförande och två till tre ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 

Valberedningen har alltså en nyckelfunktion för att tillsätta en kvalificerad styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera klubbens verksamhet. Förutom att ta fram kandidater till ny styrelse skall man analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Därmed jobbar gruppen parallellt med styrelsen under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före årsmötet räcker alltså inte.

Ett antal möten bör fördelas jämt över året. Mötena bör dokumenteras så att alla medlemmar kan ta del av hur arbetet bedrivits. Inför valet av ny styrelse görs en noggrann inventering av vilka kompetenser klubben behöver. Man bör eftersträva en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, engagemang/tid, yrkeserfarenhet, och kompetens.

Minst 2 månader före årsmötet bör valberedningen vara klar med sina förslag som senare ska kunna presenteras för medlemmarna före årsmötet. Följande poster skall normalt finnas med i nomineringen och föreslås årsmötet. Där skall också framgå för hur lång tid respektive skall väljas.

 • Ordförande
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter
 • Revisorsuppleanter

På själva årsmötet skall valberedningen föreslå: Årsmötesordförande, sekreterare, justerare/rösträknare.

Styrelsen är motorn i klubben och skall se till att klubben jobbar efter sin målsättning och att skapa resurser som stämmer överens med målsättningen. Nedan följer ett antal viktiga frågeställningar som bör ställas och svaras ärligt på.

 • Valberedningen är den kunnig och optimalt sammansatt?
 • Vilka sitter i styrelsen? (könsfördelning, intressenter, bakgrund etc)
 • Är det en arbetande eller ”sittande” styrelse?
 • Jobbar ni med kommittéer eller i projektform?
 • Finns det en uppdaterad verksamhetsplan?
 • Har vi en verksamhet som vänder sig till alla kategorier av spelare?
 • Är målen kopplade till verksamhetsplanen?
 • Har klubben ”rätt” personal som passar in på de uppsatta målen?
 • Har personalen uppdaterade arbetsbeskrivningar?
 • Finns det medel i budget för att kompetensutveckla personalen?
 • Visar ni uppskattning till personalen och alla ideella krafterna i klubben?
 • Har ni ett fungerande jämställdhetsarbete i klubben?

En viktig del i styrelsens arbete  med att utveckla klubben är att jobba med framtidsfrågor. Ett bra sätt att göra det är att bjuda in till en årlig klubbkonferens.

Nedan följer förslag på punkter vid den årliga klubbkonferensdagen:

 • Är klubbens målsättning aktuell?
 • Hur ser respektive arbetsgruppers/kommittéers verksamhet ut det kommande året?
 • Nya ideer?!
 • Vad skall göras? Vem ansvarar? När?

Ta gärna hjälp av en extern person som håller i konferensen. Sisu har utbildad personal och hjälper till både med stödmaterial och processledning

Det finns flera fördelar med att ha många medlemmar i klubben.

 • Medlemsavgifterna ger en intäkt till klubben
 • Lättare att få sponsorer – dessa är intresserade av en stor målgrupp
 • Bättre förhandlingsposition i samarbete med kommunen
 • Klubben gynnas indirekt om medlemsantalet i Sverige ökar. Stora företag är  intresserade av att göra avtal med förbund som har ett stort medlemsantal som i sin tur gynnar klubben.
 • Större möjligheter att få ideell hjälp med klubbarbetet.

Vill vi ha fler medlemmar måste vi både bredda utbudet i klubbens verksamhet och titta på vad vi erbjuder i medlemskapet. Det är därför viktigt att vi paketerar det på ett bra sätt och blir duktiga på att marknadsföra fördelarna med ett medlemsskap. Följande bör/kan ingå i ett medlemskap:

 • Deltagande i olika klubbaktiviteter såsom tennisskola, vuxenkurser, gruppspel, klubbtävlingar m. m
 • Sociala aktiviteter som tex föreläsningar, julfest, grillafton mm
 • Rabatterade priser i shopen.
 • Rabatterade priser hos klubbens sponsorer
 • Tennisresor i klubbens regi
 • Medlemslotteri – på årsmötet lottas det ut priser till medlemmar. Detta blir också ett sätt att locka fler medlemmar till klubens årsmöte som ofta är väldigt dåligt besökt
 • Klubbtidning
 • Kontraktstid
 • Billigare strötidsspel.

Att få deltaga i klubbens gruppspel, tennisskola och andra klubbaktiviteter skall automatiskt innebära ett medlemskap i klubben.

Ett sätt att hitta nya medlemmar till klubben är att bjuda in personer som spelar i hallen som INTE är medlemmar till en klubbaktivitet. Låt dem spela gratis med tränare, bjud på fika och berätta om vad ett medlemskap innebär.

LOK-STÖD

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna.  Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Läs mer på RF’s hemsida

Ansökan om LOK-stöd ska göras via IdrottOnline Klubb. Därför måste föreningens egen sida på IdrottOnline Klubb vara aktiverad.
IdrottOnline klubb underlättar administration och information i föreningen. Den sköts via internet genom ett enkelt verktyg. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m.m.

VIKTIGA DATUM
30 april. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras september-december

31 augusti. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras januari-april kommande år

31 december. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras maj-augusti kommande år

25 februari. Ska höstens aktiviteter vara registrerade och inskickade via IdrottOnline

25 augusti. Ska vårens aktiviteter vara registrerade och inskickade via IdrottOnline

30 november. Ska medlemsregistret senast vara klart i IdrottOnline för hämtning av Svenska Tennisförbundet

Ansökan ska vara inskickad till SvTF senast den 1 januari / 1 maj / 1 september