Uppdaterad 6 april 2021 kl 14:50

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (6 april 2021) innehåller följande information:

• Kommande ansökningsperiod för kompensationsstöd senareläggs. Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om stöd från 7 maj till 19 maj. Därtill utökas perioden som som stödet avser: 1 januari till och med 30 april. Läs mer.

Föregående uppdatering (1 april 2021) innehåller följande information:

• Restriktionerna för idrotten förlängs åtminstone till den 3 maj. Det innebär att idrottsrörelsen fortsatt ska avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar – oavsett ålder. Enda undantaget är yrkesmässigt utövande på elitnivå. Läs mer om de allmänna råd som gäller.
Regeringens rekommendation om att stänga offentlig verksamhet som är ”icke nödvändig” förlängs till och med 18 april. Idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare undantas rekommendationen. Läs mer.

Pandemilagen
Verksamhet i förening
Beslut om tävlingar
Konsekvenser för idrotten
Minska smittorisken – råd
Frågor & svar

Ny pandemilag från 10 januari

Riksdagen har beslutat att anta en tillfällig pandemilag som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Fortsatt ska tills vidare också de nationella allmänna råden följas. Därtill gäller också regeringens skärpta rekommendationer t.o.m. 1 april. Information finns längre ned på denna sida.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts – dock endast för evenemang som har anvisade sittplatser med minst en meters avstånd mellan åskådarna. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det och arrangörer ska hålla sig uppdaterad om dessa begränsningar. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Begränsningar för idrottsanläggningar/lokaler
I lagen finns också särskilda begränsningar för bl.a. gym och idrottsanläggningar. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen.

Den som bedriver verksamhet ska utforma lokalerna inomhus – inklusive in- och utpassage samt områden/utrymmen utomhus – så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamheten beräkna och ange maxantalet besökare, vilket görs utifrån att alla besökare ska kunna disponera 10 kvadratmeter var, samt säkerställa att maxantalet inte överskrids. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer, oavsett lokalens storlek.

Åtgärderna enligt punkterna 1-4 nedan ska göras för varje avgränsat utrymme i lokaler inomhus där besökare uppehåller sig. T.ex. kan entré, café och tennisbanor vara avgränsade utrymmen.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

 • Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
 • Tydligt anslå maxantalet
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet får dock aldrig överstiga 500 personer, oavsett lokalens storlek.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamhet i förening

Rekommendationer gällande offentlig ”icke nödvändig” verksamhet – t.o.m. 18 april

Regeringen uppmanar ”icke nödvändiga verksamheter” som drivs av stat, region eller kommun att hålla fortsatt stängda åtminstone till och med den 18 april. Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av uppmaningen att hålla stängt då de redan omfattas av pandemilagen. Det är dock upp till varje kommun eller region att avgöra vad som är icke-nödvändig verksamhet. Likt tidigare undantas idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. Tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och verksamhet.

Läget ser olika ut i olika delar av landet och SvTF uppmanar samtliga föreningar att hålla sig uppdaterade om vad som gäller i respektive kommun.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Idrottsutövande kan dock endast ske under förutsättning att det bedrivs ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för samtliga inblandade.

Svenska Tennisförbundet anser att tennis är ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera. Både vid spontant och organiserat utövande ska nationella föreskrifter och allmänna råd följas. Som tillägg till dessa har SvTF under denna period med skärpta restriktioner följande tips till föreningar för att undvika trängsel:

 • begränsa träningsgrupper till max 4 deltagare (inkl. ledare)
 • att vid icke organiserat utövande uppmana till att endast spela singel
 • tydlig skyltning i tennishallen för att besökare ska kunna hålla avstånd – t.ex. om klubben har flera entréer, reservera en för ingång och en för utgång
 • ha olika starttider för spel och bokning av banor – t.ex. varannan bana startar varje heltimme, varannan varje halvtimme
 • stänga ned gemensamma omklädningsrum

Gällande nationella föreskrifter och allmänna råd (läs mer om dessa råd längre ned) samt pandemilagen ska tills vidare fortsatt följas. Se fler tips riktade till utövare och föreningar här.

Nationella allmänna råd

Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd gäller sedan 14 december i hela landet.

Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla. Däremot ska hela idrottsrörelsen avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar – oavsett ålder. Enda undantaget är yrkesmässigt utövande på elitnivå. Andra tävlingar, seriespel och läger ska ej arrangeras. Dessa begränsningar ändras tidigast 3 maj.

 • Träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare kan genomföras.
 • Träningsverksamhet för utövare födda 2004 och tidigare kan genomföras under smittsäkra former genom att deltagarna:
  – Håller avstånd till varandra
  – Inte delar utrustning
  – När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
  – Undviker gemensamma omklädningsrum
  – Reser till och från aktiviteten individuellt
  – Utför aktiviteten i mindre grupper
 • Föreningar bör när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus och minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
 • Yrkesmässigt utövande undantas ovan råden, det vill säga att träning och tävling kan fortsätta.
 • Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Vad innebär nationella allmänna råden för tennisen?
 • Träningsverksamhet för alla åldrar kan genomföras i enlighet med gällande råd och företrädesvis i grupper om mindre än åtta personer
 • Träning bör ske inom ordinarie träningsgrupper – undvik resor till träningstillfällen (t.ex. läger) med utövare som normalt inte träffar varandra
 • För träningsverksamhet för utövare födda 2004 och tidigare gäller att:
  – Hålla avstånd till varandra
  – Inte dela utrustning
  – När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  – Undvika gemensamma omklädningsrum
  – Resa till och från aktiviteten individuellt
  – Utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Tävlingar kan ej genomföras, oavsett ålder.
 • Vintertouren undantas och kan genomföras då den vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå.
 • Seriespel kan ej genomföras, oavsett ålder

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Varje tennisklubb äger rätten att fatta sina egna beslut avseende träningsverksamheten. Klubbarnas beslut ska fattas mot bakgrunden av föreningens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen samt att underlätta för den enskilde utövaren att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd samt Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Svenska Tennisförbundet uppmanar utövare och klubbar att ta sitt ansvar och göra kloka val för att minska risken för smittspridning.

Beslut om tävlingar och seriespel

Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och inga lättnader har införts i de nationella allmänna råd som sedan den 14 december gäller i hela landet. Tävlingsstopp råder för all idrott i landet undantaget för yrkesmässigt utövande seniorspelare.

Aktuell information och beslut om internationella och nationella tävlingar:

 • De fyra internationella dam- och herrturneringarna i maj är inställda. Svenska Tennisförbundet undersöker fortsatt möjligheterna att arrangera resterande internationella tävlingar i Sverige.
 • Beslut om genomförande av internationella U18-tävlingarna i Jönköping och Värnamo i maj har ännu inte fattats.
 • Årets JSM 14/16 och JSM 18/USM 21 inomhus senareläggs till 30 oktober-7 november.
 • Slutspelet i 15-årsserierna senareläggs och genomförs så snart situationen och restriktionerna tillåter detta.
 • Veteran-SM inomhus 2021 senareläggs preliminärt till hösten, 30 oktober-5 november. Arrangör är Järfälla TS

Konsekvenser för idrotten

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Kompensationsstöd
Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser med anledning av covid-19-pandemin. Riksidrottsstyrelsen har tidigare beslutat om tilldelning för ansökningarna avseende 2020 i tre omgångar.

Nästa ansökningsomgång avser ekonomiska förluster 1 januari -30 april 2021 och ansökan är öppen 7 maj till 19 maj. Observera att datumen har ändrats.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

Läs mer om kompensationsstöd på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida.

Permitteringar
Arbetsgivaralliansen och Unionen har enats om ett nytt kollektivavtal vilket möjliggör permitteringar inom idrotten.

Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om att permittera all SvTF personal på 20% t.o.m. 3 juli 2020.

Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Tacka inte för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Kom ombytt till anläggningen 15 minuter före start och lämna anläggningen snarast möjligt efter spel.
 • Undvik dusch och ombyte på anläggningen.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.
 • Vid sidbyte – gå på var sin sida av nätet.
 • Använd separata spelarbänkar.
 • Vid deltagande i juniortävlingar, tävla i ditt närområde.

Minska smittorisken – råd till föreningar och arrangörer

 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Se till att ha tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Ladda gärna ner affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. Se också till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna och minska moment med närkontakt.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen och undvik trängsel t.ex. vid försäljning och servering.
 • Undvik ”klubbresor” och resor till träningstillfällen som involverar spelare som inte brukar träna med varandra
 • Förbudet mot sammankomster och tillställningar med fler än 8 personer ska följas. Polisen är tillsynsmyndighet.
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Vanliga frågor och svar

Då läget som råder är extraordinärt måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna informeras om situationen och beslutet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Det är datumet för det senarelagda årsmötet som då gäller.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Myndighetens nationella råd (gäller fr.o.m. 14 december) säger att idrott- och träningsverksamhet i alla åldrar kan genomföras, med särskilda anvisningar för träningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare.

Fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

Tennisklubben bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Sammankomster med mer än 8 personer ska ställas in. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ja. Tävlingar som riktar sig till yrkesmässiga utövare (Vintertouren) kan dock arrangeras.

Arrangörer ska följa Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

 1. Meddela SvTF skriftligen via tavling@tennis.se.
 2. Stänga anmälan i Tävling Online
 3. Meddela anmälda spelare att tävlingen är inställd

SvTF kommer inte att fakturera tennisklubben någon sanktionsavgift om tävlingen ställs i syfte att minska spridningen av coronaviruset.

Sök upp aktuell tävling på Tävling Online, https://svtf.tournamentsoftware.com. Inställda tävlingar markeras med texten INSTÄLLD i tävlingsnamnet.

 

SvTF:s tävlingsbestämmelserna gäller, d.v.s. arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften från och med att tävlingen lottats.

Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Arbetsgivaralliansen och Unionen har den 20 mars tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott.

Avtalet utgår från regeringens beslut om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas. Avtalet om korttidspermittering gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.

Observera att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla medlemmar inom bransch Idrott.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, förslaget är tillämpligt på alla arbetsgivare – alltså även på ideella föreningar. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Detta innebär att en förening som är arbetsgivare får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, samma regler gäller för ideella föreningar som för företag. Mer information och blankett för ansökan om anstånd hittar du på Skatteverkets webbplats.

Källa: Riksidrottsförbundet

Se vår samlingssida tennis.se/coronavirus för information. Sidan uppdateras löpande utifrån nya beslut/rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.