Uppdaterad 16 juli 2021 kl 13:40

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (16 juli 2021) innehåller följande information:

Fr.o.m. den 15 juli har de särskilda begränsningarna för gym och idrottsanläggningar som är öppna för allmänheten lättats. Läs mer.

Föregående uppdatering (1 juli 2021) innehåller följande information:

Fr.o.m. den 1 juli gäller nya maxantal vid offentliga tillställningar, t.ex. idrottsevenemang med publik. Läs mer.
• Fr.o.m. den 1 juli upphör allmänna råden riktade till idrottsföreningar. De nationella allmänna råden ska fortsatt följas. Läs mer.
• Svenska Tennisförbundets anvisningar för tennisens tävlingsverksamhet fr.o.m. 1 juli är nu uppdaterade. Dessa ska följas av alla som på något sätt medverkar i en tävling. Läs mer.

Pandemilagen
Allmänna råd
Anvisningar tävlingsverksamhet
Konsekvenser för idrotten
Minska smittorisken – råd
Mer information

Pandemilagen

Riksdagen har beslutat att anta en tillfällig pandemilag som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Du som arrangör ska hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller i just ditt län.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Fr.o.m. den 1 juli gäller olika maxantal vid offentliga tillställningar, t.ex. idrottsevenemang med publik:

 • Inomhus: 50
 • Inomhus, sittande: 300
 • Utomhus: 600
 • Utomhus, sittande: 3000

Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Polisens hemsida.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Begränsningar för idrottsanläggningar/lokaler

Fr.o.m. den 15 juli har de särskilda begränsningarna för gym och idrottsanläggningar som är öppna för allmänheten lättats. Den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet måste inte längre beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta.

Den som bedriver sådan verksamhet ska dock fortsatt vidta vissa åtgärder. Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att trängsel undviks.

Verksamheterna ska:

 • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Föreningen måste också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Undvik trängsel genom att:

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
 • informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem, och
 • åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar.

Nationella allmänna råd

Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd gäller sedan 14 december i hela landet.

Fr.o.m. 1 juli har allmänna råd riktade till idrottsföreningar upphört att gälla. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning

Det är tillåtet för alla att delta i tränings-, tävlings- och lägerverksamhet. Vid tävlingar ska arrangörer och deltagare följa Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. covid-19. Föreningar som arrangerar läger, tävlingar och cuper bör också göra en riskbedömning samt följa Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder.

Läget ser olika ut i olika delar av landet och SvTF uppmanar samtliga föreningar att hålla sig uppdaterade om lokala/kommunala och regionala beslut. Här hittar du vad som gäller i olika regioner.

Varje tennisklubb äger rätten att fatta sina egna beslut avseende verksamheten. Klubbarnas beslut ska fattas mot bakgrunden av föreningens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen samt att underlätta för den enskilde utövaren att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd.

Anvisningar om tävlingsverksamhet

Alla som på något sätt deltar i en tävling ska följa Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. av covid-19-pandemin.

Konsekvenser för idrotten

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Kompensationsstöd
Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser med anledning av covid-19-pandemin. Riksidrottsstyrelsen har tidigare fattat beslutat om tilldelning för ansökningarna avseende 2020 och 2021 i flera omgångar.

Läs mer om kompensationsstöd på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida.

Återstartsstöd
Riksidrottsstyrelsen beslutade den 23 juni 2021 att fördela 220 miljoner kronor till RF:s 72 medlemsförbund för att underlätta uppstart av verksamhet efter coronakrisen.

Läs mer om återstartsstöd på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida.

Permitteringar
Arbetsgivaralliansen och Unionen har enats om ett kollektivavtal vilket möjliggör permitteringar inom idrotten.

Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Tacka inte för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Kom ombytt till anläggningen 15 minuter före start och lämna anläggningen snarast möjligt efter spel.
 • Undvik dusch och ombyte på anläggningen.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.
 • Vid sidbyte – gå på var sin sida av nätet.
 • Använd separata spelarbänkar.
 • Du har ett personligt ansvar att delta i tränings- och tävlingsverksamhet på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det vill säga att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra.
 • Vid deltagande i tävlingar, följ Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. covid-19.

Minska smittorisken – råd till föreningar och arrangörer

 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Se till att ha tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Ladda gärna ner affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. Se också till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna och minska moment med närkontakt.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen och undvik trängsel t.ex. vid försäljning och servering. Använd tydlig skyltning i tennishallen för att besökare ska kunna hålla avstånd – t.ex. om klubben har flera entréer, reservera en för ingång och en för utgång
 • Vid tävlingar och läger, följ Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder samt Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. covid-19.
 • Gällande begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska följas.
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Vanliga frågor och svar

Då läget som råder är extraordinärt måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna informeras om situationen och beslutet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Det är datumet för det senarelagda årsmötet som då gäller.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Fr.o.m. 1 juli har allmänna råd riktade till idrottsföreningar upphört att gälla. Det är tillåtet för alla att delta i tränings-, tävlings- och lägerverksamhet. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar.

Tennisklubben bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Tennisklubben ska följa gällande begräsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas.

Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Fr.o.m. 1 juni kan matcher och tävlingar i mindre omfattning genomföras i alla åldrar. När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras, för hela arrangemanget.

Alla tävlingsarrangörer ska följa SvTF:s Anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. covid-19

 1. Meddela SvTF skriftligen via tavling@tennis.se.
 2. Stänga anmälan i Tävling Online
 3. Meddela anmälda spelare att tävlingen är inställd

SvTF kommer inte att fakturera tennisklubben någon sanktionsavgift om tävlingen ställs i syfte att minska spridningen av coronaviruset.

Sök upp aktuell tävling på Tävling Online, https://svtf.tournamentsoftware.com. Inställda tävlingar markeras med texten INSTÄLLD i tävlingsnamnet.

 

SvTF:s tävlingsbestämmelserna gäller, d.v.s. arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften från och med att tävlingen lottats.

Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Arbetsgivaralliansen och Unionen har den 20 mars tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott.

Avtalet utgår från regeringens beslut om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas. Avtalet om korttidspermittering gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.

Observera att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla medlemmar inom bransch Idrott.

Källa: Riksidrottsförbundet

Se vår samlingssida tennis.se/coronavirus för information. Sidan uppdateras löpande utifrån nya beslut/rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.