Uppdaterad 22 januari 2021 kl 14:35

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (22 januari 2021) innehåller följande information:

Svenska Tennisförbundets styrelse har fattat beslut att ställa in Svenska Tennisserien inne 20-21, med undantag för 15-årsserierna. VSM inne senareläggs, liksom JSM18/USM21. WTT Juniors-tävlingarna i Kramfors i mars ställs in. Läs mer.

Föregående uppdatering (21 januari 2021) innehåller följande information:

Regeringen meddelade den 21 januari att rekommendationen om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari – men med undantag för barn födda 2005 och senare. Läs mer.

Pandemilagen
Verksamhet i förening
Konsekvenser för idrotten
Minska smittorisken – råd
Frågor & svar
Ytterligare information

Ny pandemilag från 10 januari

Riksdagen har beslutat att anta en tillfällig pandemilag som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Fortsatt ska tills vidare också de nationella allmänna råden följas. Därtill gäller också skärpta restriktioner t.o.m. 7 februari. Information finns längre ned på denna sida.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts – dock endast för evenemang som har anvisade sittplatser med minst en meters avstånd mellan åskådarna. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det och arrangörer ska hålla sig uppdaterad om dessa begränsningar. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Begränsningar för idrottsanläggningar/lokaler

I lagen finns också särskilda begränsningar för bl.a. gym och idrottsanläggningar. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen.

Den som bedriver verksamhet ska utforma lokalerna inomhus – inklusive in- och utpassage samt områden/utrymmen utomhus – så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamheten beräkna och ange maxantalet besökare, vilket görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var, samt säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna enligt punkterna 1-4 nedan ska göras för varje avgränsat utrymme i lokaler inomhus där besökare uppehåller sig. T.ex. kan entré, café och tennisbanor vara avgränsade utrymmen. Riksidrottsförbundet söker förtydliganden av Folkhälsomyndigheten gällande hur yta och avstånd ska beräknas.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

 • Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
 • Tydligt anslå maxantalet
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Verksamhet i förening

Skärpta restriktioner t.o.m. 7 februari 2021

Regeringen meddelade den 21 januari att rekommendationen om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari – men med undantag för barn födda 2005 och senare. För dessa får, och bör, idrottsverksamhet i kommunala anläggningar återupptas. Tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och verksamhet.

Läget ser olika ut i olika delar av landet och SvTF uppmanar samtliga föreningar att hålla sig uppdaterade om vad som gäller i respektive kommun.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Idrottsutövande kan dock endast ske under förutsättning att det bedrivs ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för samtliga inblandade.

Svenska Tennisförbundet anser att tennis är ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera. Både vid spontant och organiserat utövande ska nationella föreskrifter och allmänna råd följas. Som tillägg till dessa har SvTF under denna period med skärpta restriktioner följande tips till föreningar för att undvika trängsel:

 • begränsa träningsgrupper till max 4 deltagare (inkl. ledare)
 • att vid icke organiserat utövande uppmana till att endast spela singel
 • tydlig skyltning i tennishallen för att besökare ska kunna hålla avstånd – t.ex. om klubben har flera entréer, reservera en för ingång och en för utgång
 • ha olika starttider för spel och bokning av banor – t.ex. varannan bana startar varje heltimme, varannan varje halvtimme
 • stänga ned gemensamma omklädningsrum

Gällande nationella föreskrifter och allmänna råd (läs mer om dessa råd längre ned) samt pandemilagen ska tills vidare fortsatt följas. Se fler tips riktade till utövare och föreningar här.

Nationella allmänna råd

Från och med den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen. Dessa gäller tills vidare i hela landet.

Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

 • Träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare kan genomföras.
 • Träningsverksamhet för utövare födda 2004 och tidigare kan genomföras under smittsäkra former genom att deltagarna:
  – Håller avstånd till varandra
  – Inte delar utrustning
  – När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
  – Undviker gemensamma omklädningsrum
  – Reser till och från aktiviteten individuellt
  – Utför aktiviteten i mindre grupper
 • Föreningar bör när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus och minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Enstaka matcher/tävlingar för utövare födda 2005 och senare kan genomföras.
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar för utövare födda 2004 och tidigare.
 • Yrkesmässigt utövande undantas ovan råden, det vill säga att träning och tävling kan fortsätta.
 • Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Vad innebär nationella allmänna råden för tennisen?

Uppdatering 2020-01-22 – seriespelet ställs in

Inga förändringar har skett i de nationella allmänna råd som sedan den 14 december gäller i hela landet.

Därmed saknas förutsättningar för genomförande av seriespelet. Svenska Tennisförbundets styrelse har beslutat att ställa in Svenska Tennisserien inne 2020-21 inklusive Svenska Juniorcupen, undantaget 15-årsserierna som berör barn födda 2005 eller senare. Skulle situationen förbättras och restriktionerna hävas i närtid kan omprövning för vissa delar av seriespelet ske. Svenska Tennisförbundet följer utvecklingen och arbetar för att kunna erbjuda någon form av seriespel om situationen tillåter det. Startavgifterna kommer att återbetalas.

Därtill har följande beslut fattats gällande nationellt och internationellt tävlande:

 • Veteran-SM inomhus 2021 senareläggs preliminärt till hösten, 30 oktober-7 november. Arrangör meddelas senare.
 • JSM18/USM21 senareläggs till 27 mars-2 april i Falun.
 • Junior-SM 14/16 planeras fortsatt att genomföras 25 mars-2 april i Göteborg.
 • WTT Juniors-tävlingarna i Kramfors i mars ställs in. Möjligheten för ev. genomförande i höst undersöks.

Läs mer nedan hur tennisens tränings- och tävlingsverksamhet påverkas av de nationella allmänna råden.

 • Träningsverksamhet för alla åldrar kan genomföras i enlighet med gällande råd och företrädesvis i grupper om mindre än åtta personer
 • För träningsverksamhet för utövare födda 2004 och tidigare gäller att:
  – Hålla avstånd till varandra
  – Inte dela utrustning
  – När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  – Undvika gemensamma omklädningsrum
  – Resa till och från aktiviteten individuellt
  – Utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Tävlingar kan genomföras i klasser för spelare födda 2005 och senare. För dessa gäller:
  – Endast regionala tävlingar dvs riktar sig enbart till spelare från närområdet.
  – Endast tävlingar i kategori 3 och nedåt är tillåtna.
  – Endast singelklasser (samtliga dubbelklasser utgår)
  – Avstå från deltagande om det innebär lång resa eller resa med övernattning (cirka 1 timmes resväg). Deltagare ansvarar för att ta sig till spelplatsen på ett smittsäkert sätt.
  – Arrangör har rätt att återta anmälan om det anses olämpligt att spelaren deltar (lång resväg, sjukdom, etc)
  – Spelare får endast vistats i tennishallen i samband med sin egen match
  – Inga föräldrar eller tränare i tennishallen
  – SvTF:s uppdaterade anvisningar för tävlingsverksamhet m.a.a. covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter ska följas.
 • Tävlingar kan ej genomföras i klasser för spelare födda 2004 och tidigare.
 • Vintertouren kan genomföras då den vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå
 • JSM 18/USM21 2021 senareläggs till 27 mars-2 april i Falun.
 • Veteran-SM inomhus 2021 senareläggs preliminärt till 30 oktober-7 november. Arrangör meddelas senare.
 • Båda WTT Juniors-tävlingarna i Kramfors i mars ställs in. Möjligheten till ev. genomförande i höst undersöks.
 • Svenska Tennisserien inne 20-21 inkl. Svenska Juniorcupen är inställd, med undantag för 15-årsserierna då de berör spelare födda 2005 eller senare.
 • Respektive region gör bedömningen om regionala serier för spelare födda 2005 eller senare kan genomföras.

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Varje tennisklubb äger rätten att fatta sina egna beslut avseende träningsverksamheten. Klubbarnas beslut ska fattas mot bakgrunden av föreningens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen samt att underlätta för den enskilde utövaren att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd samt Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Föreningar som ekonomiskt drabbas av de restriktionerna kommer att kunna söka stöd via RF:s kompensationsstöd. Den andra ansökningsomgången för fjärde kvartalet 2020 är öppen från 15 januari till 26 januari 2021.

Svenska Tennisförbundet uppmanar utövare och klubbar att ta sitt ansvar och göra kloka val för att minska risken för smittspridning.

Konsekvenser för idrotten

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Kompensationsstöd

Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser med anledning av covid-19-pandemin. Riksidrottsstyrelsen har under 2020 beslutat om tilldelning för ansökningarna gjorda för första halvåret 2020 och tredje kvartalet 2020.

Nästa ansökningsomgång, för fjärde kvartalet 2020, är öppen från 15 januari till 26 januari 2021. Läs mer på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida.

Regeringen meddelade den 21 december att idrottsrörelsen får ytterligare 335 miljoner kronor i stöd för de första två månaderna 2021. RF kommer att återkomma med hur stödet utformas och fördelas.

Permitteringar

Arbetsgivaralliansen och Unionen har enats om ett nytt kollektivavtal vilket möjliggör permitteringar inom idrotten.

Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om att permittera all SvTF personal på 20% t.o.m. 3 juli 2020.

Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Tacka inte för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Kom ombytt till anläggningen 15 minuter före matchstart och lämna anläggningen snarast möjligt efter spel.
 • Undvik dusch och ombyte på anläggningen.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.
 • Vid sidbyte – gå på var sin sida av nätet.
 • Använd separata spelarbänkar.
 • Vid deltagande i juniortävlingar, tävla i ditt närområde.

Minska smittorisken – råd till föreningar och arrangörer

 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Se till att ha tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Ladda gärna ner affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. Se också till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna och minska moment med närkontakt.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen och undvik trängsel t.ex. vid försäljning och servering.
 • Undvik ”klubbresor”
 • Förbudet mot sammankomster och tillställningar med fler än 8 personer ska följas. Polisen är tillsynsmyndighet.
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Vanliga frågor och svar

Då läget som råder är extraordinärt måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna informeras om situationen och beslutet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Det är datumet för det senarelagda årsmötet som då gäller.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Myndighetens nationella råd (gäller fr.o.m. 14 december) säger att idrott- och träningsverksamhet i alla åldrar kan genomföras, med särskilda anvisningar för träningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare.

Fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

Tennisklubben bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Sammankomster med mer än 8 personer ska ställas in. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Enstaka matcher/tävlingar för utövare födda 2005 och senare kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd som gäller fr.o.m. 14 december genomföras. Dessa ska vara av regional karaktär.

Tävlingar som riktar sig till yrkesmässiga utövare (Vintertouren) kan också arrangeras.

Arrangörer ska följa Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Föreningar och utövare bör avstå från att delta i och arrangera övriga tävlingar, läger, matcher och cuper.

 1. Meddela SvTF skriftligen via tavling@tennis.se.
 2. Stänga anmälan i Tävling Online
 3. Meddela anmälda spelare att tävlingen är inställd

SvTF kommer inte att fakturera tennisklubben någon sanktionsavgift om tävlingen ställs i syfte att minska spridningen av coronaviruset.

Sök upp aktuell tävling på Tävling Online, https://svtf.tournamentsoftware.com. Inställda tävlingar markeras med texten INSTÄLLD i tävlingsnamnet.

 

Vi förstår att alla inte har tävlingar lokalt eller i närområdet. Men ju fler som följer råd och anvisningar desto större chans att vi kan öppna upp för mer nationellt tävlande längre fram.

Tävla lokalt i ert eget närområde. Välj inte tävlingar där det krävs övernattning. Då har du rest för långt.

SvTF:s tävlingsbestämmelserna gäller, d.v.s. arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften från och med att tävlingen lottats.

Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Arbetsgivaralliansen och Unionen har den 20 mars tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott.

Avtalet utgår från regeringens beslut om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas. Avtalet om korttidspermittering gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.

Observera att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla medlemmar inom bransch Idrott.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, förslaget är tillämpligt på alla arbetsgivare – alltså även på ideella föreningar. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Detta innebär att en förening som är arbetsgivare får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, samma regler gäller för ideella föreningar som för företag. Mer information och blankett för ansökan om anstånd hittar du på Skatteverkets webbplats.

Källa: Riksidrottsförbundet

Se vår samlingssida tennis.se/coronavirus för information. Sidan uppdateras löpande utifrån nya beslut/rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.