Den 21 mars genomfördes SvTF Östs Årsmöte digitalt. 17 personer deltog som representerade 55% av rösterna.

Jan Trolle valdes till ordförande. Till ledamöterna valdes Fredrik Petersson Klimmek (nyval på två år), Charlie Pettersson (omval på två år), Björn Carlnäs (vald till 2025), Josefine Meunier Lemoine (vald till 2025). Till valberedningens ordförande valdes Rolf Olsson. Adjungerad till styrelsen, Mirza Beciragic (anställd). Styrelsen fick i uppdrag att göra fyllnadsval på minst 2 ledamöter från Sörmland och Närke.

Årsmötet beslutade om ingen ändring av årsavgiften. D.v.s 50 kr/ medlem kvarstår, och som vi nu haft sedan vi bildades 2009.

Under mötet föredrogs verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen. Resultatet landade på 74 945kr som kan jämföras med budgeterade -22 800kr. Skälet till detta är främst fler aktiviteter och ökade bidrag inom den sportsliga verksamheten. Ambitionen är att ha ekonomin i balans och därmed budgeterades ett nollresultat för 2024.

Årsmötet godkände förslag till stadgar och ansökan för Jan Fröjds Minnesfond för att hedra minnet av Jan Fröjd och hans insatser inom tennisen.

Fondens ändamål är

  • att genom stipendier inom tennisregionen Svenska Tennisförbundet Öst bidra till ekonomiskt stöd åt ungdomar som framgångsrikt lyckats i sitt tennisutövande och är ett föredöme bland övriga tennisungdomar
  • att understödja tennissportens bedrivande och höjande inom regionen Öst.

SvTF Öst ledning rekommenderade klubbarna att fullfölja arbetet med Game Change 2030 och att följa strukturen på de 12 mål-områdena i arbetet med klubbmål och aktiviteter. Se gärna SvTF Östs modell.

Som bästa RM klubb utsågs Södertälje PTK med totalt 44,5 poäng.

Mötesordförande Jan Trolle avslutade årsmötet med att tacka samtliga närvarande vid årsmötet.