TÄVLINGSFORMER FÖR BARN

Upplevelser av ranking- och tävlingshets inom tennisen har länge varit ett omdiskuterat ämne. Tennistävlingar för de allra yngsta utövarna ska utformas utifrån att så många som möjligt ska uppleva tävlingarna som stimulerande och roliga.

Sedan hösten 2015 är det obligatoriskt med poolspel för 11 år och yngre samt A-, B-, C-klasser för 12-13-åringar. Målsättningarna med dessa spelformer är:

  • Fler vinnare

  • Fler spelare som får spela mer tennis

  • Fler jämna matcher

  • Kortare tävlingar

  • Bättre tennis

  • Mindre stress och mer lekfullhet

POOLSPEL 11 ÅR OCH YNGRE

Från och med hösten 2015 genomförs samtliga tävlingar för spelare 11-år och yngre i poolspelsform. Syftet med poolspel är att alla deltagare skall få spela mer än en match i tävlingen. I en pool möter alla spelare varandra. En poolspelstävling kan därefter antingen vara avslutad eller fortsätta med spel enligt nedanstående modeller.

Matcherna i ett poolspel kan spelas på flera olika sätt. Varje tävlingsarrangör kan välja matchform beroende på tid som kan avsättas till tävlingen. Några beprövade matchformer ser ni nedan under avsnittet Matchformer.

Endast fantasin sätter begränsningar för hur man spelar matcherna men det är viktigt att det är rättvist och att deltagarna får känslan av att ha spelat en ”tennismatch”.

I normalfallet består varje pool av 3-4 spelare. Om man vill ha en kort tävling använder man en matchform med korta matcher. Varje pool kan då spelas under en dag eller, med efterföljande spel, under en helg. Om man har för avsikt att endast spela ett poolspel kan varje pool bestå av fler spelare. Färre spelare än 3 betraktas inte som ett poolspel.

Väljer man att ha en mer traditionell tävling där det finns möjlighet till längre matcher, t.ex. under skollov, kan man välja en matchform med längre individuella matcher.

Åldersindelning och bolltyp

Följande anvisningar ska ses som en rekommendation:

6-8 år – röd boll

7-9 år – orange boll

9-11 år – grön boll

Åldern är inte helt avgörande för vilken motorisk utveckling spelarna är på. Klasserna behöver därför inte vara indelade i ålder utan med fördel efter barnens spelvana. Ovan är endast rekommendationer, naturligtvis kan det vara bäst lämpade för vissa att fortsätta något år extra med grön boll, medan det för andra passar att spela på fullstor bana med gul boll.

Matchformer

Följande matchformat rekommenderas för poolspel:

Bäst av tre tiebreakset – 6-4, 6-7, 7-6

Bäst av tre set med Matchtiebreak – 6-4, 6-7, 10-7

Bäst av tre tiebreakset. No-ad – Avgörande poäng vid 40-40

Bäst av tre set med Matchtiebreak. No-ad – Avgörande poäng vid 40-40

Bäst av tre korta set, tiebreak vid 4-4 – 4-2, 3-5, 5-4

Bäst av tre korta set, tiebreak vid 6-6 – börja set på 2-2

Sprint, bäst av tre tiebreakgame – 4-7, 7-5, 7-2

Sprint, ett matchtiebreak – 10-4

Sprint, ett matchtiebreak, avgörande boll vid 9-9 – 10-9

Sprint, ett matchtiebreak till 15 – börja på 5-5, avgörande boll vid 14-14

Tidsmatcher 20 minuter + tiebreak – spela på tid, använd gameresultaten som start i tiebreak

Tidsmatcher – Match på tid

Alla klasser, både singel och dubbel, som vänder sig till spelare 11 år och yngre skall spelas genom ett inledande poolspel. Poolspelet kan antingen efterföljas av ett slutspel eller avslutas direkt efter poolspelet. Alla deltagare garanteras minst två matcher. Väldigt ofta blir det fler än två matcher per deltagare.

Arrangören kan välja mellan en rad olika spelformer i slutspelet. Bland annat kan slutspelet bestå av ett nytt poolspel där man får möta andra spelare eller ett cupspel i utslagsform. Kontakta arrangören för att få information om exakt spelform.

Nej, arrangören kan välja mellan att låta en, flera eller alla spelare/par per pool gå vidare till slutspel. Vi rekommenderar att klasser för spelare 9 år och yngre alltid erbjuder slutspel för samtliga deltagare.

Arrangören kan välja mellan många olika matchformer. Matchformen kan vara allt från en match i bäst av tre set ner till den kortaste spelformen som består av ett matchtiebreak till tio. Det finns även andra typer av matchformer, exempelvis att spela tidsmatcher. Det går även bra att använda matchformer där resultat i match kan sluta oavgjort.

Antalet spelare skall vara minst tre i en pool. Någon maxgräns för antal spelare i en pool finns inte. Exempelvis innebär fem spelare i en pool att alla får spela minst fyra matcher. Större pooler (fyra eller fler deltagare) rekommenderas i klasser utan efterföljande slutspel.

Nej. Åldersindelningen kan variera från tävling till tävling. Exempelvis kan man arrangera en klass för 11-åringar, en för 10-åringa r och en för 9 år och yngre. Som arrangerande klubb är det viktigt att se till det lokala behovet samt även samordna tävlingsutbudet med andra närliggande tävlingsarrangörer.

Nej. En tävling kan spelas utan klasser för spelare 11 år och yngre. Ni kan också välja att arrangera en klass för spelare 10 år och yngre.

Varje arrangör tar beslut om vilken bolltyp som ska användas. SvTF:s rekommendation är:

  • 6-8 år röd boll
  • 7-9 år orange boll
  • 9-11 år grön boll

Mer tävlingsvana 11-åringar kan spela med vanlig (gul) tennisboll.

Varje arrangör tar beslut om banans storlek så att den anpassas efter ålder och spelvana. Spel med grön och vanlig (gul) tennisboll spelas normalt på fullstor plan.

Sanktionskategori 4 gäller för alla klasser 11 år och yngre.

ABC-KLASSER

Från och med hösten 2015 spelas samtliga tävlingar i åldersspannet 12-13 år med A,B och C-klasser.
Syftet med A,B,C -klasser är att, utan hänsyn till ålder, låta spelaren bedöma vilken nivå spelaren vill tävla på. Grundtanken är att det skall bli jämnare matcher där spelaren får möta jämbördiga motståndare.

Nivåindelningen grundar sig på följande tankesätt:

A = För tävlingsvana spelare med stor spelskicklighet

B = För tävlingsvana spelare under toppskicket

C = För spelare som passerat nybörjarstadiet och som vill börja tävla

Alla tävlingar i åldern 12-13 år skall arrangeras så att spelaren själv kan anmäla sig på någon av ovanstående nivåer. Det är spelaren själv som avgör på vilken nivå man vill tävla i. Det behöver inte vara samma nivå vid varje tävling. Det är möjligt att arrangera separata klasser för 12- respektive 13-åringar men tävlingsarrangören rekommenderar starkt att utlysa tävlingar i åldersspannet 12-13 år. I och med det fria valet kommer åldern att ha mindre betydelse än tävlingsvanan och spelskickligheten hos den enskilde spelaren.

Spelform

Varje klass arrangeras som en frilottning eller som en pool lottning. Det är viktigt att varje nivå inte blir för liten eller för stor. Vid helgtävlingar skall tävlingen kunna genomföras under lördag och söndag.
Där möjlighet finns kan tävlingarna sträcka sig över längre tid.

Vid för få deltagare på en nivå (A,B eller C) äger arrangören rätt att flytta spelare till närmast högre nivå.

Om deltagarantalet på en nivå överstiger 16 deltagare har arrangören rätt att dela varje nivå i mindre enheter (läs A1, A2 etc.). Minsta enhet är dock 8 spelare. Om exempelvis 25 spelare anmäler sig på nivå B är det möjligt för arangören att dela upp klasserna i B1=8 spelare, B2=8 spelare och B3=9 spelare. Indelningen görs med hjälp av lottning och klubbspridning.

Tävlingssanktion för poolspel och A-,B-,C-klasser
Spelformen ABC skall användas för samtliga singelklasser. I dubbel kan man välja att spela antingen ABC eller en klass där samtliga par spelar.

Nej, spelaren måste välja antingen A, B eller C.

Nej, samtliga tre nivåer skall alltid ingå i ABC. Poängen är att ge alla spelare möjligheten att tävla på den nivå som man själv har valt.
Det finns inget självändamål med en jämn spridning av deltagarantalet. Spelare skall göra sitt eget val av nivå. Detta kan motivera en ojämn spridning av deltagarna i A, B och C.
För att inbjuda och uppmuntra till anmälningar i samtliga nivåer så kan man som arrangör be att klubbens egna deltagare anmäler sig tidigt. Genom samråd med klubbens tränare så kan man få en tidig spridning av deltagare i alla tre nivåer. En tidig anmälningslista på TenTour med deltagare i samtliga tre nivåer bör skapa en något jämnare spridning.

Man kan använda frilottning eller poolspel i ABC. Om klassen är utlyst i poolspelsform så måste klassen spelas med poolspel. Arrangör kan utan godkännande välja att ändra en klass från frilottning till poolspel men inte från poolspel till frilottning. Vi rekommenderar att klasser med 3-4 spelare spelas med poolspel.

Sanktionskategori 4 gäller för alla ABC-klasser som spelas med grön boll. Sanktionskategori 3 gäller för ABC-klasser för 13 år och äldre som spelas med gul boll.

Om antalet deltagare är två eller färre så flyttas dessa spelare till närmast högre nivå. Vid för få deltagare i A så flyttas dessa till B.

Det är viktigt att spelare i största möjliga mån kan få spela den nivå som man har anmält sig till. Ett poolspel med tre spelare (två matcher per spelare) är bättre än en ofrivillig flytt till högre nivå.

Du kan antingen spela klassen som vanligt eller dela upp den i mindre enheter (om antalet deltagare är 16 eller fler). Finessen med att dela upp nivån i mindre enheter kan vara att antalet spelomgångar minskar och därigenom även antalet speldagar/resdagar.

Om klassen har 16 eller fler deltagare så kan du dela klassen i enheter. Minsta antal för en enhet är 8. Om du väljer att dela en klass i mindre enheter så skall antalet deltagare fördelas jämnt mellan enheterna. Detta innebär exempelvis att med 17 spelare så kan man dela nivån i en enhet med 8 och en med 9 spelare. 30 spelare delas upp i 10/10/11. Då det inte finns någon ranking eller tennispoäng så lottas spelarna till respektive enhet.

STREAMING AV TÄVLINGAR FÖR BARN UPP TILL 13 ÅR

Under pandemin såg vi ett uppsving i att streama matcher, uppvisningar etc. med barn och ungdomar. I en del idrotter och verksamheter har streaming ökat kraftigt, i andra är det helt frånvarande. I en del verksamheter har det uppstått problem i samband med streaming, i andra ses det enbart som en tillgång.

Svenska Tennisförbundet ser positivt på streaming av tennis då det tillgängliggör idrotten. Däremot ska det inte vara på bekostnad av att ett barn tappar möjligheten till att våga utforska sin idrott på ett lekfullt sätt. Att streama barnidrott kan i vissa fall göra att barn utsätts för större press och i vissa fall till och med kränkningar.

Trots att det i många fall kan finnas positiva effekter av att få sin match streamad är Svenska Tennisförbundets ståndpunkt att matcher i klasser för spelare 12 år och yngre inte ska streamas tills vidare. En konsekvensanalys kommer att tas fram inom Svensk Idrott och Svenska Tennisförbundet kommer att ha fortsatt nära dialog med Riksidrottsförbundet kring hanteringen av streaming.

Detta gäller tills vidare:

Svenska Tennisförbundet kommer inte att streama nationella tävlingar med klasser för spelare 12 år och yngre. Svenska Tennisförbundet har meddelat ett förbud till tävlingsarrangörer att streama klasser för spelare 12 år och yngre. Tävlingsarrangörer som aktivt streamar klasser för 12 år och yngre riskerar att få sin sanktion indragen och ej vara berättigad till att söka tävlingssanktioner och bidrag för barn- och ungdomsverksamhet i en period av upp till två år.

Barn som är 12 år eller yngre som deltar i en 13-årsklass eller äldre omfattas av klassens regler, dvs. streaming kan ske.

Läs mer här