SVENSK TENNISRATING

1991 publicerades den första svenska tennisrankingen. Vi gick då från vårt ­tidigare manuella handicap-system och införde Tennispoäng, som bygger på ett automatiserat databeräknat system där resultat från svenska sanktionerade ­tävlingar matas in och behandlas i en databas. Efter nästan trettio års användning vänder vi nu blad och inför Svensk Tennisrating.

INFORMATION

En separat Dubbelrating har införts den 1 januari 2020. Samtliga spelare erhåller en startrating i dubbel som motsvarar den Tennisrating som spelaren har i singel per den 1 januari 2020. Till skillnad från tidigare system så kommer dubbelresultat inte påverka singelratingen och vice versa. All information om spelarnas aktuella rating finns på Tävling Online. Bestämmelserna för Svensk Tennisrating har uppdaterats.

Veckoratingen, istället för Tennisratingen, används för rangordning i anmälningslistor och för seedning. Från och med den 1 maj 2020 används även Veckoratingen för att avgöra spelordningen i alla serielag. Aktuell Veckorating publiceras här.

Korrigeringar av beräkningar och regler har gjorts löpande under 2019 vad gäller spelare som är placerade på internationella rankinglistor. Förändringarna beskrivs nedan:

 • Veteran-SM inomhus räknas endast som en nationell tävling.
 • Veteraner som under den senaste 12-månadersperioden har spelat fem eller färre matcher i en åldersklass i ITF Seniors, erhåller inga matchpoäng för placering på internationell singelrankinglista.
 • Spelare som innehar en rankingposition på en internationell rankinglista erhåller matchpoäng för nnisrating har uppdaterats.evarje spelad match under aktuell spelperiod.

Nedan finns topplistor för respektive åldersklass baserad på Tennisrating.

Svensk Tennisrating (Tävling Online)
Tennissök (historiska resultat och tennispoäng)

BAKGRUND

Svenska Tennisförbundets årsmöte 2017 har beslutat om att införa ett nytt system för beräkning av tennispoäng/rating/ranking. Med utgångspunkt från det som angivits i ”Färdriktning för Svensk Tennis 2020” och ”Färdplan 2017-2018” har ett nytt system tagits fram – Svensk Tennisrating. Systemet har presenterats och godkänts av Svenska Tennisförbundets styrelse.

Beslutad färdplan ger några direkta besked kring det nya systemet:

Rankingsystemet ska förändras (med andra ord inte vara snarlikt dagens system)

Spelare ska tilldelas en spelnivå utifrån resultat. Spelnivån blir vägledande i valet av tävlingar och möjliggör spel mellan olika åldrar och kön.

Tävlingsstrukturen behöver bli mer nivåbaserad och mindre åldersbaserad.

Ratingsystemets egentliga mål är att förändra tävlandet så att man i högre grad än i dag tävlar mot spelare som har en spelstyrka som motsvarar den man själv har. Det innebär roligare och jämnare matcher för alla. Vi ska inte gå ifrån åldersbaserade klasser, men på sikt ska tävlingsutbudet kunna vara jämbördigt mellan ålders- och nivåbaserade klasser.

Att skapa jämnare matcher och därmed göra tävlandet roligare är en bra grogrund för att öka antalet tävlingspelare på alla nivåer och i alla kategorier.

Januari-april 2019 är en övergångsperiod. Då kommer alla parametrar som styr Svensk Tennisrating att fastställas. Fastställda bestämmelser för Svensk Tennisrating kommer att publiceras i god tid före den första nivåberäkningen i maj. Under övergångsperioden anmäler sig alla på sin Tennispoäng, januari 2019.

Svensk Tennisrating skiljer sig på några punkter mot det nuvarande poängsystemet.

 • Rörlighet: Svensk Tennisrating är ett mer snabbrörligt system än Tennispoängen. Det innebär att man efter en tävlingsperiod med goda resultat snabbt kan se en förändring. På samma sätt kommer också ratingen försämras vid mindre goda resultat.
 • Beräkningsgrunder: endast utfallet i den enskilda matchen påverkar vilken poäng/rating man får.
 • Publiceringsperioder: Nivåpublicering sker tre gånger per år (januari, maj, september). Därtill kommer man under året att kunna följa vilken riktning som spelaren är på väg, det vill säga hur matchresultaten påverkar sin egen rating. Frekvensen av denna ratinguppdatering ökar när systemet är i full drift. Januari-april blir övergångsperiod.
 • Förståelse/komplexitet: Svensk Tennisrating kommer att vara enklare att förstå.

BEGREPP

Nivå: Spelare delas in i sju olika nivåer där nivå 7 är startnivå och nivå 1 är Elit. En spelare med en
rating 4,0000-4,9999 tillhör nivå 4 medan en spelare med rating 3,0000-3,9999 tillhör nivå 3 osv.

Tennisrating: Det tal som spelare får efter varje spelperiod (jan-april, maj-augusti, september-december), baserad på summan av tilldelade matchpoäng delat med antal tilldelade matchpoäng under perioden dock minst 8 matcher/period.

Veckorating: Det tal som spelaren får varje vecka, baserad på matchpoäng.

Head-to-head: En matchpoäng för respektive spelare i en match räknas ut. Matchpoängen baseras på spelarnas Veckorating och matchens utfall det vill säga vinst eller förlust.

Matchpoäng: Den poäng som spelarna tilldelas efter varje spelad singelmatch.

VAD ÄR SVENSK TENNISRATING?

Det nya systemet är ett nivåbaserat system som består av sju olika nivåer. Nivå sju (7) är första nivån och nivå ett (1) är där de professionella spelarna håller till.

Tennisratingen är ett Head-to-head system. Det innebär att vi går från en beräkning som i många delar har tagit stor hänsyn till hur långt man går i tävlingarna till ett system där spelaren får poäng för varje match man spelar. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett vilken tävling eller omgång det är.

Svensk Tennisrating är ett snabbt system. Det går fort att förbättra sin rating eller nivå. Lika fort går det att försämra den. Allt beror på vilka resultat man gjort den senaste perioden. Det är viktigt att förstå vilka mekanismer som styr tennisratingen och varför spelarens rating förändras.

Tennisratingen är inte avsedd att vara en ”ranking” i den mening att spelarna placeras i en exakt spelstyrkeordning. Ratingen ska istället läsas som spelarens grupptillhörighet. Ratingen kommer att visas med heltal och decimaler på samtliga nivåer. Flera spelare kan alltså ha samma Tennisrating.

För de spelare som är intresserade av att mäta sig i spelstyrka mot andra spelare kommer våra ”race” att vara ett alternativ. ”Race” (eller tourer) är ett antal tävlingar som mynnar ut i en lista där man samlat poäng beroende på hur långt man går i tävlingen. Ett antal sådana race finns redan i form av Sommar- och Vintertouren och JSM Race 2019.

UPPDATERING OCH PRESENTATION

Tennisratingen gäller från det år spelaren fyller 13 år. Nivån och Tennisratingen för alla spelare med giltig tävlingslicens kommer att uppdateras tre gånger per år. I januari, maj och september. Därtill kommer spelaren under hela året att kunna följa sin resa genom veckovisa uppdateringar av sin rating, det vill säga Veckoratingen.

I slutet av 2018 räknas den sista Tennispoängen fram baserat på de resultat som gjorts under året. Tennisratingen i januari 2019 visar vilken startrating spelaren har när den nya Tennisratingen beräknas i maj 2019.

För januari-april (period 1) 2019 används den framräknade Tennispoängen för januari 2019 för spelordning i seriespel, ”cut-off” och seedning.

Konverteringen från Tennispoäng till Startratingen i januari bygger på tre fundament:

 • Ett antal spelare per nivå utifrån ett spelstyrkeförhållande. (se tabell 1)
 • Behålla den inbördes ordningen efter framräknad Tennispoäng januari 2019 inom respektive åldersgrupp.
 • Omräkning av veterangruppernas poäng så att spelstyrkenivån gentemot senior- och juniorgrupperna stämmer bättre överens med verkligheten. Omräkningsfaktorn beräknas på den del av spelarens Tennispoäng som överstiger 50,00 poäng. (se tabell 2)

I maj sker förändringen! Då beräknas resultat gjorda januari-april med hjälp av den startrating som man fått i januari och i maj presenteras den första framräknade Tennisratingen med nivåer.

Under sommarperioden kommer tävlingar med nivåbaserade klasser att komma igång. Nivåer och ratingen i september 2019 kommer att bli en bra test på hur väl Tennisratingen fungerar. När vi använt systemet i ett år (januari 2020) kommer det att utvärderas och finjustera

HUR RÄKNAS NIVÅN OCH RATINGEN UT?

I ett Head-to-head system får man poäng beroende på vilken motståndare man möter. I Svensk Tennisrating utgår vi ifrån att man får motståndarens Veckorating -1 vid vinst och motståndarens Veckorating + 1 vid förlust. Notera att faktorn +/- 1 kan vara olika beroende på vilken nivå du spelar på men i nedanstående exempel utgår vi ifrån grundfaktorn +/-1. Läs mer om detta i bestämmelserna.

Inom varje nivå (7-1) får spelarna en Tennisrating bestående av ett heltal med decimaler. Denna rating ligger till grund för nedanstående exempel.

För varje spelperiod (januari-april, maj-augusti, september-december) beräknas spelarens resultat. Den nivå/spelarens Tennisrating som räknas fram gäller kommande spelperiod.

Detaljerade bestämmelser om beräkningsfaktorerna för Svensk Tennisrating finns i två filmer samt i ”Bestämmelser för Svensk Tennisrating”.

MATCHPOÄNG

Varje spelare får en matchpoäng för varje spelad match som grundar sig på:

Vinst = motståndarens Veckorating -1 (dock aldrig sämre än sin egen Tennisrating)

Förlust = motståndarens Veckorating +1 (dock aldrig bättre än sin egen Tennisrating)

Minsta antalet matcher per period ska vara åtta (8). Beräkningen grundar sig på summan av tilldelade matchpoäng dividerat med antalet tilldelade matchpoäng under perioden.

Se nedan beräkningsexempel för matchpoäng.

Spelare A (6,38) vinner mot Spelare B (5,66) =

 • Spelare A får för vinsten Spelare B:s Veckorating 5,66 – 1 = 4,66
 • Spelare B får för förlusten Spelare A:s Veckorating 6,38 + 1 = 7,38

Spelare C (5,66) vinner mot Spelare D (6,38) =

 • Spelare C får för vinsten Spelare D:s Veckorating 6,38 – 1 = 5,38
 • Spelare D får för förlusten Spelare C:s Veckorating 5,66 + 1 = 6,66

Spelare E (4,16) vinner mot Spelare F (5,55) =

 • När segrarens Veckorating är mer än 1,0000 bättre än förlorarens Veckorating, så uteblir Matchpoäng för matchen för såväl segrare som förlorare.

FRÅGOR OCH SVAR

Ja, reglerna är fastställda och publicerade. Däremot kan det tas beslut om löpande justeringar av reglerna.

Ja! Det är svårt att förutse hur alla delar i Svensk Tennisrating kommer att utveckla sig. Utvärderingar och erfarenheter kommer att ligga till grund för eventuella förändringar.

Vi vill ha ett system som vi själva kontrollerar och kan utveckla. Andra system använder sig av formler och programkod som inte är öppna för allmänheten. Med externa system har vi ingen möjlighet att påverka utvecklingen och göra eventuella förändringar. Med ett externt system kan vi inte heller kontrollera kostnadsbilden på samma sätt som ett eget system. Andra faktorer som vi vill styra och kontrollera noga är våra databaser. I synnerhet sedan den nya GDPR-lagen har tagits i bruk. Vi behöver även tänka på att våra databaser och rankingsystem på ett effektivt sätt måste integreras med våra tävlingssystem. I dagsläget erbjuder inte alla externa system några integrationslösningar/tävlingssystem.

I samband med beslutet om att byta rankingsystem (under 2018) fördes ingående diskussioner och möten med UTR om ett gemensamt system. Den sammanvägda bedömningen med motivering enligt ovan gjorde att valet föll på Svensk Tennisrating, som bygger på ett beprövat holländskt system som anpassats till svenska tävlingsförhållanden.

Svensk Tennisrating införs och beräknas för alla tävlingar från och med januari 2019. Brytpunkten för tävlingar som beräknas för perioden september-december är söndagen i vecka 48. Detta innebär att tävlingar som påbörjas eller avslutas senare än denna datumen tillhör perioden januari-april. Den första beräknade ratingen publiceras i början av maj.

Nej, vi har valt att ta Svensk Tennisrating i bruk från januari 2019 vilket är vid den tidpunkt som vi har informerat om det nya systemet. Att införa ett nytt system retroaktivt skulle innebära att spelare inte på förhand skulle vara medvetna om rådande förutsättningar för beräkning av Tennispoäng/Tennisrating.

Svensk Tennisrating får man från det år man fyller 13 år. Detta innebär att man får en rating ett år tidigare än i gamla systemet. Spelare får därmed en rating samma år som det blir möjligt att delta i internationella Tennis Europe-tävlingar för 14 år och yngre.

Rankinglistor för barn upp till 12 år skall inte finnas. Detta ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer/anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Övergångsåret 2019 kommer att skilja sig i förhållande till 2020 och framåt. I januari 2019 så kommer samtliga spelare som fyller 13 och 14 år att starta på ingångsnivån 7. Från och med 2020 så kommer det endast vara spelare som fyller 13 år som startar på ingångsnivån 7.

Ratingen beräknas inte i matcher där någon av spelarna är 12 år och yngre. Detta innebär att det inte delas ut matchpoäng i en match mellan en 14-åring och en 12-åring. Däremot beräknas poäng som vanligt om en 14-åring möter en 13-åring.

Ja, samtliga spelare som blir 13 år startar på nivå 7. Vi är medvetna om att spelnivån och tävlingserfarenheten skiljer sig åt mellan olika spelare. Vi anser samtidigt att spelare fram till 13 års ålder inte skall rangordnas. Svensk Tennisrating innebär att spelare snabbare än tidigare kan förflytta sig i systemet. Spelarnas faktiska resultat kommer därmed att ha en mycket snabb påverkan på framtida rating.

Tennisratingen uppdateras precis som tidigare tre gånger per år. Uppdateringar görs 1 januari, 1 maj och 1 september. Tennisratingen används för spelordningen i serielag.

Veckoratingen uppdateras varje vecka. Veckoratingen används för rangordning i anmälningslistor, seedning och är en indikation på hur Tennisratingen förändrar sig under spelperioden.

Den nivå som spelaren har vid starten av spelperioden kommer att ligga till grund för anmälan till nivåbaserade klasser.

Spelarens nivå kommer att användas som riktlinje för vilka tävlingar man skall anmäla sig till. Eftersom spelarens nivå  är statisk under en fyramånadersperiod så blir det enklare att göra en bra tävlingsplanering och veta vilka tävlingar man kan anmäla sig till.

W.o.-matcher kommer att beräknas på samma sätt som om matchen hade spelats.

Erfarenheter och statistik från andra länders rankingsystem visar att antalet w.o.-matcher sjunker när w.o.-matcher har effekter på rankingsystemet. Detta tyder på att spelare ibland väljer att avstå från att spela matcher utan giltig anledning. Vidare visar statistiken att utfallet av en spelad match i många fall ha samma segrare som i en w.o.-match.

Det är inte ovanligt att spelare, mot gällande regler, väljer att anmäla sig till två samtidiga tävlingar och därefter väljer att spela en av dessa. Dagens regler gör att spelare är mer återhållsamma med att anmäla sig till samtidiga tävlingar.

Vi är medvetna om att det är en svår fråga och att det kan finnas flera olika alternativa lösningar. Det motsatta sättet att hantera w.o.-matcher är att alla w.o.-matcher räknas bort. I dagsläget har vi valt bort detta alternativ då vi tror att det drastiskt kommer att öka antalet w.o.-matcher.

Vi kommer vidare att följa statistik, utveckling och effekter av w.o.-matcherna. Det är inte uteslutet att kommande utvärderingar kan leda till en omprövning av dagens w.o.-regler.

En lämnad w.o. räknas som en förlorad match. Detta innebär att matchen påverkar ratingen på samma sätt som om matchen hade spelats – och förlorats. En w.o.-match kan därför påverka din rating negativt. Under varje spelperiod grundar sig din rating på minst åtta resultat. Detta innebär att en enskild w.o.-förlust till en viss grad kan försämra din rating något. Omvänt gäller vid vunnen match på w.o.

Fullständiga rankinglistor med placeringar för alla spelare publiceras inte för tillfället. Däremot publiceras topplistor för de olika åldersklasserna.

Vi fokuserar på att förmedla varje spelares nivå och Tennisrating och Veckorating kopplat till tävlingsdeltagandet. Ju fler nivåbaserade klasser som spelas, desto större chans att det blir jämnare och roligare tennismatcher.

Spelare som är inaktiva under en period kommer att höjas. Exempelvis kommer en spelare som har rating 4,60, efter en inaktiv fyramånadersperiod att få en högre rating, exempelvis 4,75.

Vi bedömer att sju nivåer är ett lämpligt antal nivåer – med det antal spelare som finns idag – för att skapa balans mellan antal spelare och spelstyrkenivå. Nivåerna skapar möjligheter för att spela nivåbaserade klasser.

Ja, vi tror att nivån mellan spelare, oavsett ålder, skall vara jämförbar. Vid införandet av Svensk Tennisrating så har veteranerna fått en generell sänkning av poäng, då gamla rankingsystemet haft inbyggda inflationseffekter för veteraner. För att få framtida stabila ratingnivåer för alla spelare, oavsett åldersgrupp, så är det viktigt att fler nivåbaserade klasser (utan ålderskrav) arrangeras. Det är förstås även viktigt att spelare från många olika åldersklasser deltar i kommande ratingklasser.

Flickor/damer och pojkar/herrar presenteras var för sig i rating från 7-1. Generellt sett, så kommer pojkar/herrar, på exempelvis nivå 2, att ha en högre spelstyrka än motsvarande flickor/damer på nivå 2. För att flickor/pojkar och damer/herrar skall kunna spela samma klasser så krävs det en omvandling av rating mellan könen.

Exempelvis kan det vara så att en klass vänder sig till flickor/damer på nivå 3-2 och pojkar/herrar på nivå 4-3.

Framtida utvärderingar skall göras för att hitta spelformer och omvandlingsnivåer.

Spelares lägsta Tennisrating kommer i Svensk Tennisrating att vara 1,00. Ingångsnivån, dvs. nivån för nya spelare som går in i Svensk Tennisrating är 7,00.

Ja, en spelare kan få en Tennisrating upp till 7,9. Även fortsättningsvis kommer ingångsnivån att vara 7,0 för alla nya spelare.

Minsta antalet matcher som beräknas under en period är åtta (8). Om en spelare har färre än åtta tilldelade matchpoäng under en spelperiod så används den Startrating som spelaren har vid ingången av spelperioden. Om antalet tilldelade matchpoäng är större än åtta så summerar man tilldelade matchpoäng och dividerar med antalet tilldelade matchpoäng.

Ett lägre minimikrav av antal matcher skulle kunna innebära att spelare med ett fåtal spelare matcher kan ta orealistiskt stora kliv genom nivåerna. Vi vill att förflyttningar i nivåer till stor del skall grunda sig på regelbundet tävlande och ett tillräckligt stort antal matchresultat.

Ungefärligt antal spelare per nivå finns angivet på vår hemsida, www.tennis.se/rating. Det exakta antalet spelare beror från år till år på antalet spelare per åldersgrupp och antal spelare med licenser. Det beror även på hur spelare förflyttar sig mellan nivåerna. Antalet spelare kommer i framtiden även bero på vilken typ av tävlingar och klasser som skall vara ratinggrundande.

Nej, på de lägre nivåerna (1-3) kommer en lägre matchpoäng att delas ut. Se detaljer kring detta i bestämmelserna.

Spelare som uppenbart har en avsevärt bättre spelstyrka än den nivå man befinner sig på kommer med automatik att justeras i Svensk Tennisrating. Med uppenbart felaktig spelstyrka menar vi spelare som förändrar sig med mer än 1,0 under en spelperiod.

Exempelvis kan det handla om spelare som har gjort uppehåll i tävlingsspel eller väldigt spelstarka 13-åringar. Om det visar sig att en spelare har rating 7,0 men genom sina resultat hamnar på en avsevärt bättre rating (t ex 5,0) så kommer systemet i efterhand att räkna om alla resultat för den berörda spelaren som om spelaren från början haft rating 5,0. Denna funktion innebär att spelare som förlorar mot en uppenbart felplacerad motståndare inte får en orimlig matchpoäng.

Vi anser att den totala Tennispoängen, inklusive dubbelbonus, speglar en spelares nivå även i singel. Tennispoängen har historiskt varit grunden för spelares rangordning och seedning i alla singelklasser. Genom att ta hänsyn till dubbelbonusen under hela 2018 så har dubbelspelet fått en betydelse för ingångsnivån till Svensk Tennisrating.

Dubbelrating har införts 2020-01-01. Samtliga dubbelmatcher kommer från denna datum att ge matchpoäng för en separat dubbelrating.

Veckoratingen uppdateras varje onsdag. Resultat i tävlingar som avslutas senast söndagen tre dagar före ligger till grund för beräkningen. Spelarnas resultat, både förluster och vinster, visar sig snabbt i ratingen.

Under pågående covid-19-pandemi spelas inga internationella tävlingar. Detta innebär att spelare som normalt sett tävlar internationellt inte kan tillgodoräkna sig rating från sin internationella rankingposition. Under en normalsäsong spelar elitspelare både nationellt och internationellt. Utan internationella matcher får svenska tävlingar en större påverkan på veckoratingen. Därför indikerar ratingen ännu tydligare dagsformen och resultaten från de svenska tävlingarna. Efterhand som man spelar fler nationella matcher kommer påverkan från varje enskild spelad match att bli mindre.

Eftersom de internationella tourerna inte spelats sedan i mars vet ingen hur ATP- och WTA-rankingen skulle se ut i dag, därför är jämförelser med dessa rankinglistor inte relevant alla gånger.

Arrangemangen måste anpassas efter gällande förbud, råd och riktlinjer för att minska smittspridningen och därför har vissa tävlingar mindre lottningsstorlekar än tidigare år. Detta skapar förutsättningar för att tävlingsarrangörerna trots rådande omständigheter kan erbjuda nationella tävlingar på hög nivå.

Startfälten håller i år högre nivå än tidigare upplagor av Sommartouren. Spelare som har en rating som gör att man inte ges tillfälle att spela Sommartouren erbjuds ett stort antal andra alternativ i form av seniorklasser utan begränsade lottningsstorlekar. Det stora intresset för sommarens tävlingar gör också att nivån på juniorklasserna är hög och därmed lämpliga tävlingsval för många juniorer.

Ja, till viss del i våra seniortävlingar på högsta nivå där klasserna spelas med begränsad huvudlottning och ett begränsat kval. I en del fall får spelare som signat in inte plats i kvalet. Spelare som ofta hamnar i gränslandet rekommenderas att söka sig till tävlingar på lägre nivå och utan begränsningar. Utbudet av alternativa tävlingar, där deltagarantalet inte är begränsat, är mycket stort. Genom att välja denna typ av tävling har spelaren större chans att vinna och få spela många matcher. Detta gör att ratingen kommer att förbättras så att man senare kvalificerar sig för spel på högre nivå.

Det stora utbud av tävlingar som finns gör att alla spelare löpande erbjuds bra tävlingsalternativ utan begränsningar och utan att spelare utesluts från matchspel. Däremot kan spelare som ofta väljer att spela tävlingar på för hög nivå drabbas genom att man inte kommer med i lottningen.