ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i RF’s eller i SF’s eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet samt skickas till anslutna föreningar senast fyra veckor före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast tio dagar före mötet.

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari det året.

Årsmöte 2024

Medverkan vid årsmötet är möjlig antingen genom fysisk närvaro vid IFU Arena Uppsala eller via digital närvaro genom elektronisk uppkoppling.

Årsmötet hålls lördagen den 23 mars 2024 med början kl. 14.00.

För anmälan krävs och sker på denna länk:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1882372