STADGAR

STADGAR

§ 1 ÄNDAMÅL

SVENSKA TENNISFÖRBUNDET NORR (SvTF Norr) är Svenska Tennisförbundets regionala organ

§ 2 BESLUTANDE ORGAN

SvTF Norrs beslutande organ är Regionmötet, extra Regionmöte och Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Regionstyrelsens arbetsområde

§ 3 SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Regionmötet och extra Regionmöte är SvTF Norrs högsta beslutande organ. Regionmötet består av ombud för Regionens föreningar.

Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara
ledamot i Regionens styrelse.

Regionmötet är beslutsmässigt med de antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut

§ 4 YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT MM.

Yttrande- och förslagsrätt vid Regionmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av Regionstyrelsen, Regionens revisorer, motionärer i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF´s, SF´s och DF´s representanter, Regionens arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.

Vid Regionmöte får representanter för föreningar inom RF- distriktet närvara

§ 5 KALLELSE MM

Regionmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som Regionstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av Region- styrelsen genom kungörelse i RF´s eller i Regionens eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser,

Regionstyrelsens förslag samt inkomna motioner översändas till röstberättigade föreningar senast tio dagar före mötet

§ 6 RÖSTRÄTT

Rösträtten vid Regionmöte bestäms genom röstlängd som upprättas av SvTF enligt § 19 i förbundets stadgar. Förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Röstetalet får inte överstiga 1/5 av det vid mötet godkända sammanlagda röstetalet.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer föreningen rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

§ 7 ÄRENDEN VID REGIONMÖTET

Vid Regionmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för
  mötet på grundval av den röstlängd SF- styrelsen har upprättat för Regionen
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 7. Behandling av verksamhets – och förvaltningsberättelser
  a) Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutna verksamhetsår
  b) Regionstyrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutna verksamhetsår
  c) Regionens revisorers berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsens förvaltning
 9. Beslut om antal ledamöter i Regionstyrelsen
 10. Val av ordförande i Regionen, tillika ordförande i Regionstyrelsen för en tid av ett år
 11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid a två år
 12. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska
  verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Regionen för en tid av ett år
 13. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet
 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF- mötet.
 16. Behandling av förslag till Regionens verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till Regionen
 17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning so anges i § 8 samt av Regionstyrelsens förslag

Frågor av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i Regionstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisor- suppleant i Regionen. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § i RF´s stadgar.

§ 8 FÖRSLAG TILL ÄRENDE ATT BEHANDLAS VID REGIONMÖTET

Förslag till ärende att behandlas av Regionmötet skallvara Regionstyrelsen tillhanda senast 15 januari det året.

Rätt att inge förslag tillkommer Regionen tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 9 BESLUT, OMRÖSTNING OCH VALBEREDNING FÖR REGIONMÖTE

För Regionmöte gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i § 3 och 4 om beslut, omröstning och valberedning.

§ 10 EXTRA REGIONMÖTE

Regionstyrelsen får sammankalla extra Regionmöte. Sådant möte får inte äga rum under den tid då DF- möte pågår.

Vid extra Regionmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast tio dagar
före mötet.

§ 11 REGIONSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING, KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET

Regionstyrelsen är, när Regionmöte inte är samlat, Regionens beslutande organ. Regionstyrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga
ledamöter, valda enligt 7 § 11 punkten.

Av de övriga ledamöterna ska ettdera könet vara representerat med minst 40 procent.

Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§ 12 REGIONSTYRELSENS ÅLIGGANDEN

Regionstyrelsen skall

 1. Verkställa Regionmötets beslut
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar och
  övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
 3. Handha tennisidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata tennisidrottens intressen
 4. Föranstalta om Regionala tävlingar och andra tävlingar enligt RF´s och förbundets bestämmelser.
 5. Handha och ansvara för Regionens medel.
 6. Bereda ärenden, som skall föreläggas Regionmöte.
 7. Förelägga Regionmötet förslag till Regionens verksamhetsplan
 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF- styrelsen och DF- styrelsen med upplysningar och yttranden.
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap. RF´s stadgar.
 10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid Regionens kansli samt i förekommande fall anställa Regionens arbetstagare.
 11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

§ 13 REVISORER OCH REVISION

Regionens revisorer, av vilka en valts av Regionmötet enligt 11 kap 7 § i RF´s stadgar, skall granska Regionstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före Regionmötet och skall , efter verkställd revision, med revisorernas berättelse, vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.