STADGAR

STADGAR

(Baserade på Svenska Tennisförbundets normalstadgar 2008-04-26)

Antagna vid Förbundsmötet den 14 juni 2008.

Ändrade gjorda vid ordinarie årsmöte 31 mars 2021.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
  samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
  verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se bilaga).

SDF skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. SDF skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri och dopingfri idrott.

§ 31 ÄNDAMÅL

Förbundets SDF är Svenska Tennisförbundets regionala organ.

§ 32 BESLUTANDE ORGAN

SDF’s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDFstyrelsens arbetsområde.

§ 33 SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF’s högsta beslutande organ. SDF-möte består av ombud för SDF’s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 34 YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT MM.

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF’s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF’s, SF’s och DF’s representanter, SDF’s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid SDF-möte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

§ 35 KALLELSE MM

SDF-möte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som SDF-styrelsen bestämmer.

Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse på SF’s och SDF:s hemsidor samt skickas till anslutna föreningar senast fyra veckor före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser, SDFstyrelsens förslag samt inkomna motioner skall hållas tillgängliga för röstberättigade föreningar senast tio dagar före mötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 36 RÖSTRÄTT

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättats av SF-styrelsen enligt § 19 (SF stadgar 2008-04-26, se hänvisning 1). Förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Röstetalet får inte överstiga 1/5 av det vid mötet godkända sammanlagda röstetalet. Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer föreningen rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

(Hänvisning 1; utdrag ur §19, SF stadgar 2008-04-26: Förbundsstyrelsen skall årligen senast den 1 februari – med utgångspunkt från förhållandena den 31 december föregående år – upprätta röstlängd för SDF-årsmötena upptagande de vid resp. årsmöte röstberättigade föreningarna och antalet medlemmar hos dessa enligt medlemsregistret.)

§ 37 ÄRENDEN VID SDF-MÖTET

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrelsen har upprättat för SDF
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut;
  a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
  b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
  c) SDF’s revisorers berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
 9. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen
 10. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
 11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
 12. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
 13. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet
 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet
 16. Behandling av förslag till SDF’s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till SDF
 17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 38 § samt av SDFstyrelsens förslag.

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap. 1§ i RF’s stadgar.

§ 38 FÖRSLAG TILL ÄRENDE ATT BEHANDLAS VID SDF-MÖTET

Förslag till ärende att behandlas av SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast den 15 januari det året.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 39 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Med undantag för ärende som anges i § 11 (SF stadgar 2008-04-26, se hänvisning 2) avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.

För bifall till stadgeändring krävs beslut av ordinarie SDF-årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. För upplösning av SDF krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande SDF-möten, hållna med minst ett års mellanrum.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

(Hänvisning 2; utdrag ur §11, SF stadgar 2008-04-26: För bifall till stadgeändring krävs beslut av ordinarie förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. För upplösning av Förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Kap 5 som är Förbundets normalstadga för SDF, må på så sätt som anges i § 45 ändras av resp. SDF.)

§ 40 EXTRA SDF-MÖTE

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under den tid då DFmöte pågår.

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast tio dagar före mötet.

§ 41 SDF-STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET

SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF’s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av kvinnor och män, varav en ordförande samt minst fyra övriga ledamöter, valda enligt 37 § 11 punkten. Av de övriga ledamöterna ska ettdera könet vara representerat med minst 40 procent (gäller från år 2022). SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§ 42 SDF-STYRELSENS ÅLIGGANDEN

SDF-styrelsen skall

 1. Verkställa SDF-mötets beslut
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
 3. Handha tennisidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling, samt i övrigt tillvarata tennisidrottens intressen
 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF’s och förbundets bestämmelser
 5. Handha och ansvara för SDF’s medel
 6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte
 7. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF’s verksamhetsplan
 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap. RF’s stadgar
 10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF’s kansli samt i förekommande fall anställa SDF’s arbetstagare
 11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

§ 43 REVISORER OCH REVISION

SDF’s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor som väljs av SDFmötet.

DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

SDF ska årligen till Förbundet och till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

§ 44 VALBEREDNING

Valberedningen består av fyra ledamöter; två kvinnor och två män, bland vilka årsmötet utser en att vara ordförande.

Valberedningen skall – med underrättelse om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval – ge vid årsmötet representerade föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag. Valberedningens förslag till SDF- styrelse skall vara mötets ombud tillhanda en vecka före mötet.

§ 45 ÄNDRING AV STADGAR

SDF-möte må med 2/3 av de avgivna rösterna besluta om ändring av dessa stadgar i följande hänseenden:
§ 32 Andra meningen
§ 33 Tredje och fjärde meningarna
§ 35 Tredje och fjärde meningarna
§ 36 Andra meningen och resten
§ 37 p 9-17 dock att val av en revisor skall förekomma på SDF-mötet
§§ 38-42
§§ 43 och 44 med undantag av första meningarna

SDF’s beslut om ändring av stadgarna skall för att bli giltigt godkännas av förbundsstyrelsen med beaktande av 11 kap 6 § i RF:s stadgar.