ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner).