ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner). Handlingar kommer att publiceras på den här sidan.