VÅRT UPPDRAG

SvTF bildades den 26 november 1906 och har till uppgift handlägga för tennissportens gemensamma angelägenheter samt att verka för tennisens utveckling i Sverige. Dessutom främjar och samordnar vi svensk tennis i internationella sammanhang. SvTF består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet.

Tennisen ingår tillsammans med 70 andra spe­cialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet (RF) och ska gemensamt verka för att flytta fram idrottens positioner och få fler intresserade och engage­rade. Tillsammans har vi ett ansvar för att leva efter den övergripande målsättningen Strategi 2025.

Likt RF:s definition av svensk idrott som den organiserade verksamheten i föreningar och för­bund gör vi samma definition av svensk tennis, det vill säga den verksamhet som bedrivs i förening, region och förbund. Vår vision, tillsammans med svensk tennis gemensamma strategier, värderingar och målsättningar, utgör grundpelarna i Färdriktning 2020.

Svenska Tennisförbundets operativa arbete styrs av förbundets färdplan. Genom tydliga satsningar och mål ska färdplanen påverka utfallet av den gemensamma färdriktningen för svensk tennis 2020, så att tennisen utvecklas enligt vad medlemmarna beslutat.

EN LEVANDE IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

VÅR GEMENSAMMA VISION

Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet. Så lyder svensk tennis gemensamma vision, beslutad av förbundsmötet 2017.

Levande idrott: Vi är kreativa och förändringsbenägna och arbetar för att hålla vår idrott engagerande och levande.

För livet: Tennis bidrar till en friskare befolkning som lever längre. Vår idrott ska vila på hälsosamma vär­deringar och möjliggöra utveckling på alla nivåer. Den kan också innebära en försörjning för personer som har tennisen som yrke.

Hela livet: Vår idrott kan utövas genom hela livet – oavsett ambitionsnivå.

VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Vi välkomnar alla – med ambitionen om jämställdhet och allas lika möjligheter

Vi följer koden för svensk bolagsstyrning. Bolags­koden strävar efter jämställda styrelser på alla nivåer. Vår idrott ska främja mångfald och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassa­de efter utövarnas förutsättningar.

Vi ser både spelaren och människan

Tennis är så mycket mer än själva utövandet. Vår idrott har stor social betydelse och vi lägger stor vikt vid att också utbilda människan. Etik, moral och utbildning är viktiga ord för oss. Vi respekterar varandras olikheter, tar ställning och agerar om någon beter sig illa eller bryter mot våra regler.

Vi utgår från glädjen och utövarnas perspektiv

För utövaren ska glädje gå före tvång och vi strä­var efter att låta utövaren själv bestämma över sitt tennisspel, oavsett spelnivå. Vi lyssnar på barns och vuxnas åsikter och låter dem vara delaktiga i sin utveckling. Vi skiljer på barns perspektiv – det vill säga när vuxna tolkar och tror vad barnen menar – och barnets perspektiv, där barnet själv ges möjlighet att uttrycka sig.

VÅRA GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR
  • Att tävlandet ökar, det vill säga att fler tävlar mer och att antalet tävlingsspelare ökar i alla kategorier (2020)

  • Att våra ledare/tränare är nominerade i kategorin ”årets ledare” på RF:s idrottsgala och på flera lokala/ regionala idrottsgalor (2020)

  • Att vi som tennisnation rankas bland de 20 bästa i Davis Cup och Fed Cup (2020)

  • Att hälften av alla utövare är medlemmar i en tennisklubb (2020)

VÅRA GEMENSAMMA STRATEGIER
Tennis – modernt och engagerande

Samhället är under ständig förändring och dess trender påverkar idrotten, oavsett om vi vill det eller inte. Den ökade digitaliseringen ställer högre krav på tillgänglighet och kommu­nikation. Hälsan är ett annat område där vi i dag ser ett större fokus på fysiskt och men­talt välbefinnande än prestation. I vår vardag ställs vi ständigt inför olika typer av val. Detta påverkar också idrotten då utövarna vill vara mer aktiva, själva påverka sitt utövande och förväntar sig en hög grad av flexibilitet. För tennisen tar detta sitt uttryck i våra tränings­ och tävlingsformer där vi ständigt måste vara kritiskt granskande och sätta utövaren i centrum. Våra anläggningar måste fortsätta att anpassas efter utövar­nas behov och sättet vi kommunicerar och informerar på måste följa det moderna samhällets former.

Koppling till RF:s målsättningar: Idrott i förening

Tennis – roligt att utöva

För att visionen ska uppnås måste utövarna uppfatta tennisen som rolig och meningsfull. I idrottsforskningen lyfts ofta glädjen fram som en nyckelfaktor till att utövaren fortsätter med sin idrott. ”Roligt” kan tolkas på många olika sätt men i detta fall vill vi att tennisen ska locka till många glädjestunder på och utanför banan och att utövarna känner att de utvecklas i vår idrott. Det har visat sig att om utövaren får chan­sen till tre roliga tennisår, oavsett ålder, så förblir tennisen ens idrott resten av livet. Detta kan ta sig uttryck i form av eget utövande, att ens barn börjar spela eller ett besök på någon av de internationella ATP­ och WTA­-tävling­arna. Vi vill att alla som kliver över tröskeln till en tennisklubb ska få tre roliga tennisår, på sin nivå. Den strävan kommer att göra oss upp­finningsrika, utvecklingsbenägna och kreativa, vilket i sin tur leder till att tennisen som idrott blir roligare att utöva.

Koppling till RF:s målsättningar: Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund

Tennis – utbildar många olika inspiratörer

Idrottsforskningen har visat att störst framgång nås via långsiktiga satsningar på både spelar­na och tränarna. Det går alltså inte att lägga alla resurser i en korg. Spelarna behöver stöd i sin träning och tävling och tränaren i form av utbildning och bra förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Utövarens vardagliga utveck­lingsmiljö lyfts också fram av idrottsforskarna som en nyckelfaktor för god spelarutveckling. För tennisen är det viktigt med förebilder och ledstjärnor. Framgång smittar av sig, därför är det viktigt att svenska spelare hävdar sig på den internationella arenan. Satsningar­na måste vara långsiktiga och hållbara samt stötta både individen och träningsmiljön. Tränaren är ofta den närmaste förebilden för utövarna och dennes kunskaper och enga­gemang kan vara helt avgörande för fortsatt idrottande. Tränarnas utbildningsnivå och arbetsförutsättningar är därför viktiga nyckel­faktorer för framtiden.

Koppling till RF:s målsättningar: Livslångt idrottande