TRYGG TENNIS

Trygg tennis handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv.

I praktiken innebär det att idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där deltagarna får vara delaktiga.

Vi vet att merparten av alla barn någon gång under sitt liv är medlem i en idrottsförening. Vi vet också att tennis är en av de största individuella idrotterna i Sverige. Därför har du och tennisklubben en viktig funktion att fylla. Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer i idrottsrörelsen. Det är både organisationsledarna och ditt ansvar som tränare att skapa utvecklande och trygga miljöer.

Barnkonventionen är lag i Sverige

Som tränare i svensk idrott är det viktigt att känna till vilka styrdokument som finns för att främja en trygg idrott runt om i landet. Viktiga är bland annat Barnens spelregler som Riksidrottsförbundet tillsammans med BRIS har tagit fram, och Idrotten Vill som är idrottsrörelsens idéprogram.  

Barnens spelregler

Barnens spelregler handlar i korta drag om att verka för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Innehållet är indelat i sju ”regler”:

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld.
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier.
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Orättvisor, kränkningar, mobbing och trakasserier finns i samhället – och det finns också inom tennisen. Vi är inte skonade och det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att verka för en tryggare tennis. Titta på filmen nedan som är inspirerad av verkligheten men med påhittade händelser.

Utförlig information om Barnens spelregler hittar du på barnensspelregler.se.

Idrotten Vill

Idrotten Vill finns för att levandegöra och fördjupa det som är fastslaget i första kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar, nämligen verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. Mer om innehållet i Idrotten Vill finns RF:s hemsida.

Reflektera över
  • Vad gör du för reflektioner efter att ta tittat på filmen Tennisens baksida?
  • Välj ut en av sju ”regler” i Barnens spelregler och fundera på hur du i vardagen kan verka för att leva upp till den regeln.

Avsnitt i modulen “Rollen som tränare”:

Tränaren – en del av svensk idrott
Trygg tennis
Ledarskapet